Besparelserne der rammer Bramming i 2024

af | 27. aug 2023 | Generel nyhed

Sommerferien er ved at være overstået, hvilket betyder at forvaltningen og politikere i Esbjerg Kommune er ved at gøre klar til dette års budgetforhandlinger. Idyllen stopper dog her, da Esbjerg Kommune i 2024, og de efterfølgende år frem mod 2027, står overfor massive besparelser på tværs af alle  geografier og serviceområder i kommunen – dette med henblik på at undgå at blive sat under administration af Indenrigsministeriet i 2028. Besparelserne frem mod 2027 udgør i alt 330 mio. kr.

Til brug for den politiske behandling har Esbjerg Kommunes forvaltning udarbejdet et sparekatalog på intet mindre end 224 sider – besparelserne i kataloget er dog ikke tilstrækkelige i sig selv til, at dække behovet for besparelser for 2024.

Besparelserne rammer, som nævnt, bredt i kommunen og rammer derfor også Bramming. Konkret betyder det potentielt besparelser på nedenstående områder. Bemærk at nedenstående alene er udkast og vil skulle besluttes politisk før det kommer til udmøntning:

Nedlæggelse af borgerservicecentret i Bramming og Ribe

Borgerservice i Bramming har kun åbent hver mandag og håndteres pt. af 2 medarbejdere. Det indstilles at Borgerservice i Bramming lukkes og opgaverne flyttes til Borgerservice i Esbjerg, hvor åbningstiderne udvides for at kunne håndtere stigningen i antallet af henvendelser.

Baggrunden ønsket om lukning beskrives i spareforslaget således:

Lukning af Borgerservicecentrene (BSC) i henholdsvis Ribe og Bramming grundet en
forventning om fortsat faldende antal besøgende, særligt efter sommeren 2023 som
følge af den endelige udfasning af NemID.

[…]

Vi har svært at få vagter til at hænge sammen på 3 matrikler, da vi er færre til at
bemande qua tidligere besparelser, og der er afvikling af ferie, sygdom,
kompetenceudvikling som påvirker dagligdagen.

Der er store driftsudgifter til it-systemer og opretholdelse af betalingsløsninger i de to
centre. Alene til dette betales årligt 100.000 kr. ekskl. udgifter til systemadgange,
licenser, print, papir, lys, varme, rengøring, vedligeholdelse af udstyr og andre afledte
udgifter, som det er vanskeligt at opgøre særskilt for de enkelte lokationer.

Den samlede besparelse for nedlæggelse af Borgerservice i Bramming OG Ribe forventes i 2024 at udgøre 55.000 kr. og i de følgende år 110.000 kr.

Nedlæggelse af Egekratskolen og mulig opdeling af Brammings skoler på årgange

For nogle år siden indgik der i Esbjerg Kommunes budgetforslag et forslag om at opdele Bakkevejens og Nordre skoler efter klassetrin – herved så Bakkevejens Skole blev til de mindre klassetrin og Nordre Skole derfor til de resterende klassetrin efter indskolingen. Forslaget mødte på det tidspunkt modstand blandt borgerne i Bramming.

I sparekataloget for 2024 fremgår flere steder forslag om nedlæggelse af skoler. Ingen af skolerne i Bramming står overfor lukning, men vil bl.a. kunne blive påvirket af en lukning af Egekratskolen i Grimstrup.

Påvirkningen kommer som følge af at der i forvejen er en kapacitetsudfordring  på skolerne i Bramming frem mod 2035. I sparekataloget opstilles fire løsningsmodeller, hvoraf der i  tre af løsningsmodellerne  (2, 3 og 4) indgår planer om opdeling af klassetrinene på Bakkevejens  og Nordre skoler – i lighed med tidligere budgetforslag. Konkret beskrives forslaget således:

Der er i forvejen en kapacitetsudfordring på skolerne i Bramming, som fordrer omog/eller tilbygning på hhv. Nordre Skole Fortuna og Bakkevejens Skole Fortuna. Det
foreslås ifm. kapacitetsudfordring i Bramming at sammenlægge skolerne i Bramming, så
de i stedet er opdelt på årgange. Bakkevejens Skole Fortuna vil herefter indeholde 0.-.3
klasse og Nordre Skole Fortuna vil indeholde 4.-9. klasse. Denne ændring vil medføre
tilstrækkelig, men kneben kapacitet på Bakkevejens Skole Fortuna, også frem til
2034/35 jf. elevprognosen 2022. Der vil derimod være behov for udbygning af Nordre
Skole Fortuna med seks lokaler til skønnet 11.880 t.kr.

Løsningsmodellerne som forvaltningen skitserer er som følger.

Løsningsmodel 1

Eleverne fra Egekratskolen flyttes til Vejrup Skole og udskolingseleverne flyttes fra Nordre Skole til Gørding Skole.

Dermed ingen direkte påvirkning i Bramming.

Løsningsmodel 2

Eleverne fra Egekratskolen flyttes til Vejrup Skole og udskolingseleverne flyttes fra Nordre Skole til Gørding Skole.

Ved at nedlægge Egekratskolen Fortuna og flytte eleverne til Vejrup vil eleverne (0.-3.
klasse) fortsat kunne indeholdes på Bakkevejens Skole Fortuna. Nordre Skole Fortuna
(4.-9. klasse) vil skulle udbygges med fem i stedet for seks lokaler pga. de færre elever.
Dette vil give en mindreinvestering på -1.980 t.kr.
Vejrup Skole Fortuna vil få flere elever og vil have behov for seks yderligere lokaler til
skønnet 11.880 t.kr.
Gørding Skole Fortuna vil mangle tre lokaler grundet flere elever. Dette kan løses ved at
inddrage grupperum.
Eleverne i indskoling og mellemtrin vil skulle transporteres med lukket transport til
Vejrup, mens elever i udskoling vil skulle transporteres med lukket transport til Gørding.

Gennemførsel af forslaget kræver særskilt politisk proces.

Løsningsmodel 3

Egekratskolen nedlægges og alle elever flyttes til skolerne i Bramming.

Ved at nedlægge Egekratskolen Fortuna og flytte eleverne til skolerne i Bramming vil
eleverne (0.-3. klasse) fortsat kunne indeholdes på Bakkevejens Skole Fortuna. Nordre
Skole Fortuna (4.-9. klasse) vil skulle udbygges med yderligere tre lokaler udover de i
forvejen krævede seks lokaler. Dette vil give en marginalomkostning på 5.940 t.kr.
Eleverne vil skulle transporteres med lukket transport til Bramming.

Gennemførsel af forslaget kræver særskilt politisk proces.

Løsningsmodel 4

Egekratskolen nedlægges og alle elever flyttes til skolerne i Bramming. Herudover flyttes specialpædagogiske grupper fra Bakkevejens Skole til Vittenbergskolen Vadehav.

Det foreslås tilmed at flytte ca. halvdelen af eleverne i
specialpædagogiske grupper på Bakkevejens Skole Fortuna til Vittenbergskolen
Vadehav, som i forvejen er ved at arbejde med skolens kapacitet. Dette svarer til ca. 37
elever, som i forvejen bor i Ribeområdet.

[…]

Eleverne vil skulle transporteres med lukket transport til Bramming.
Gennemførsel af forslaget kræver særskilt politisk proces.

Lokalrådets bemærkninger

Bramming Lokalrådet har noteret at efter spareforslaget for flere år siden, så blev det aftalt, at der skulle igangsættes et tværgående arbejde med henblik på at afdække udviklingsmulighederne for skolestrukturen i Bramming. Det er desværre et arbejde som Lokalrådet ikke har hørt mere til.

Samtidigt undrer det Lokalrådet, at Esbjerg Kommune, i kommuneplanen frem mod 2034, har udpeget Bramming til en af de bosætningsbyer i kommunen hvor der skal være yderligere udvikling. En udvikling der demografisk særligt forventes at skulle ske i blandt børnefamilier – altså et “publikum” som interesserer sig særligt for gode dagtilbuds- og skoleforhold.

De fysiske rammer, på tværs af kommunale tilbud, ses i sparekataloget også at blive genstand for væsentlige besparelser. Ind til nu har der været sparet på bygningers indvendige vedligehold, f.eks. på skoler, hvor kun vedligehold af sikkerhedsmæssig karakter finder sted. Imidlertid ses der nu også tegn i sparekataloget på at der skal ske besparelser på bygningers udvendige vedligehold (klimaskærm). Dette får dog også følgende bemærkning i sparekataloget

I bygninger som skoler og daginstitutioner hvor der traditionelt er et stort slid vil det
være umuligt at opretholde et tilfredsstillende niveau. Flere institutionslederne har allerede ytret utilfredshed med at det visuelle indtryk er forringet.

Esbjerg Kommune har godt nok afsat ca. 40 mio. kr. årligt i de kommende år til vedligehold på skoler. Standen af skolerne er dog i en sådan stand at de 40 mio. kr. reelt ikke rækker særligt langt. I løbet af efteråret forventes der at blive fremlagt en “masterplan”, som er at sammenligne med en udvidet tilstandsrapport, hvor skolernes samlede forfatning bliver klarlagt.

På den baggrund finder Lokalrådet det uacceptabelt og er aldeles uforstående overfor at ovenstående forslag igen har fundet vej til de kommunale drøftelser om budget. Dette upåagtet at Esbjerg Kommune står overfor omfattende besparelser fra 2024.

Øvrige spareforslag

Der findes utallige øvrige spareforslag i sparekataloget, herunder også reduceret betjent åbningstid på biblioteker – spareforslag som også har mere bred påvirkning og som ikke en-til-en kan relateres til Bramming.

Selvom det er bedrøvende læsning, så kan det anbefales at tage et kig i sparekataloget for at få et indblik.

Tidsplanen

Desværre er tidsplanen for den politiske proces ret stram – herunder gives et overordnet indblik:

  • 14. august: Byrådet orienteres om budgetforslag 2024-27 inkl. Økonomiaftale. På mødet orienteres byrådet om materiale til Forhandlingsudvalget. Materialet offentliggøres på www.Esbjerg.dk, den 15. august
  • 28. august: Økonomiudvalget behandler budgetforslag 2024-27 med henblik på fremsendelse til Byrådets 1. behandling d. 4. september
  • 30. august: Byrådets budgetseminar
  • 4. september: Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2024-27
  • 11. – 15. september: Politiske forhandlinger
  • 9. oktober: Byrådets 2. behandling af Budgettet 2024-27

 

Kommentarer

Da der ikke er en egentlig høringsfase for Esbjerg Kommunes budget, så er Lokalrådet ikke høringspart. Til trods for dette, så hører vi meget gerne holdninger, kommentarer og spørgsmål. Dette kan vi tage med videre i vores løbende dialog med relevante parter.  Send derfor gerne dit bidrag til hej@bramming-lokalraad.dk