Initiativ

Ordinært møde d. 19. oktober 2023

Dagsorden/referat

 

 

Der indkaldes hermed til Lokalrådsmøde onsdag d. 18. oktober 2023, kl. 19:30-21:30 på Bramming Banegård.

 

Deltagere: Mikkel A.G. Rytter (MAGR), Hans A. Sørensen (HAS), Hanne Pontoppidan (HP), Torben Hagen (TH), Villy Petersen (VP), Flemming drejer (FD), Carsten Tønder (CT), Hans Peder Kudsk (HPK), Jeppe Nyhse Dahl (JND).

 

Afbud: Anja Mølgaard, Hans Juhl Hansen (HJH), Frank Tøstesen (FT), Daniel Holm Hansen (DHH)

 

Der er følgende punkter til dagsordenen:

 

 1. Valg af referant:

 

Hans A. Sørensen

 

 1. Dialog med Lokalrådspolitikkere

 

Ingen aktuelle sager.

 

 1. Godkendelse af referat fra Lokalrådsmøde d. 20. september 2023

 

Referat blev godkendt uden kommentarer.

 

 1. Siden sidst:

 

 1. Formanden:

 

Gavlmaleriet ved Nørre Torv er blevet færdigt, og indviet.

 

Der undersøges mulighed for en privat dagpleje i byen, og involverede personer kigger aktuelt egnede bygninger.

 

 1. Igangværende høringer & høringssvar

 

På området for Daginstitutioner er der rettet kontakt til Børn & Skole v/Diana Mose. Der er udarbejdet et fælles skriv til byrådet med gode argumenter imod Esbjerg Kommunens spareplaner, men er ikke kommet svar retur på henvendelserne.

Næste møde i økonomiudvalget er tirsdag d. 7. november. Der er kommet et udspil fra Esbjerg Kommune med ca. 15 minutters længere åbningstid morgen og eftermiddag, hvilket dog ikke har stor effekt.

 

Der er kommet et forslag/udkast vedr. udvidelse af  Tumlebo til ca. dobbelt størrelse, men planerne kan tidligst komme i spil 2025 pga. økonomien, så igen ingen nærtstående løsning for området, men der presset på fra Daginstitutionernes side for tidligere i gangsættelse, da problemerne allerede er her nu med manglende pladser.

 

Der arbejdes på oprettelse af et forældrenævn i Esbjerg Kommune, hvilket vistnok kun findes i 2 andre kommuner i landet.

 

På skoleområdet går man tilbage til decentral ledelse så det kommer tilbage på skolerne.Der er et ekstraordinært møde i skolebestyrelsen mandag d. 23. oktober og hvis det vedtages træder det i kraft allerede fra det kommende skoleår 2024. Skolestrukturen bliver også lavet om med ikrafttrædelse fra 2025.

 

 1. Nyt fra medlemmernes bagland:

 

Der er møde i HHI i den kommende uge.

 

 • Orientering vedr. ”Den Skæve Bane”

 

Der er inviteret til det sidste møde i følgegruppen for ”Den Skæve Bane” onsdag d. 1. november ’23, hvor Visionen fremlægges forud for præsentation af samme til de 4 by-råd i november/december måned, hvorefter der skal tages beslutning om evt. realise-ring, herunder finansiering.  Det er endnu ikke fastlagt/oplyst, hvor mødet afholdes ?

 

Stationsbyen Bramming 150 års Jubilæum blev drøftet, og den officielle dag er torsdag d. 3. oktober 2024, men det drøftes at det skal fejres igennem hele året, hvor alle byens Foreninger og interesserede kan byde ind. I første omgang afventes mødet i HHI i den kommende uge, og så vil Formanden tage bestik af situationen herfra.

 

 • Økonomi:

 

Ikke noget nyt her.

 

 • Eventuelt:

 

Ikke noget nyt her.

 

Næste Lokalrådsmøde afholdes onsdag d. 15. november 2023, kl. 19:30-21:30

 

                                                                                                                                                    

Med venlig hilsen

 

Mikkel Anders Guldberg Rytter

Formand

 

 

Ordinært møde d. 20. september 2023

Dagsorden/referat

 

 

Der indkaldes hermed til Lokalrådsmøde onsdag d. 20. september 2023, kl. 19:30-21:30 på Bramming Banegård.

 

Deltagere: Mikkel A.G. Rytter (MAGR), Frank Tøstesen (FT), Daniel Holm Hansen (DHH), Hans A. Sørensen (HAS), Hanne Pontoppidan (HP), Torben Hagen (TH), Villy Petersen (VP), Flemming drejer (FD), Carsten Tønder (CT).

 

Afbud: Anja Mølgaard, Hans Juhl Hansen (HJH), Hans Peder Kudsk (HPK), Jeppe Nyhse Dahl (JND).

 

Der er følgende punkter til dagsordenen:

 

 1. Valg af referant:

 

Hans A. Sørensen

 

 1. Dialog med Lokalrådspolitikkere

 

Ingen aktuelle sager.

 

 1. Godkendelse af referat fra Lokalrådsmøde d. 23. august 2023

 

Referat blev godkendt uden kommentarer.

 

 1. Siden sidst:

 

 1. Formanden:

 

Formanden har skrevet rundt vedr. navngivning af det nye område på Parkvej. Flere forslag er indkommet, men nogle også afvist af kommunen pga. kriterier som ikke er opfyldt. Kommunen indstiller 4 forslag til staten, der så fastlægger et endeligt navn.

 

Bramming kan fejre 150 års jubilæum i 2024, og der har været afholdt indledende møder med Kommunen, hvor Kommunen har givet tilsagn om et bidrag på kr. 200.000,00. Datoen menes at være primo oktober, men det kan også være andre datoer på året. Det blev aftalt at vi til næste møde forhører os omkring for at finde 2-3 tovholdere i Lokalrådet.

 

Der har været afholdt møde med Kommunen vedr. vedligehold, belysning mv. på vandtårnet, men der skal skaffes midler, hvilket Kommunen har givet tilsagn om at undersøDer kan også laves noget Fundraising, hvilket der efterlyses i Lokalrådet.

 

I forbindelse med budgetforhandlingerne + skolerne i Esbjerg Kommune har Lokalrådet indsamlet 1.038 underskrifter (hvilket svarer til ca. 10% af byens befolkning), og der vil kæmpes videre på alle fronter til bevarelse af byens skoler i en fornuftig tilstand. Ifølge planen skal Kommunen ud over årets besparelse finde 2 mio. i 2024, 5 mio. i 2025 og 5 mio. i 2026. Fra sommeren ’24 skal der være en ny ledelsesstruktur på plads for skoler.

I første omgang vil byens skolebestyrelse indhente informationer og efterfølgende vil de kontakte Lokalrådet for en fælles indsats.

 

Daginstitutioner er også et tema, og Lokalrådet har med stor undren konstateret, at Ribe har fået bevilliget 64 mio. til området på trods af alle besparelser, samt det faktum, at vi i Bramming over mange år har påtalt et voksende problem.

 

 1. Igangværende høringer & høringssvar

 

Ikke noget nyt her.

 

 1. Nyt fra medlemmernes bagland:

 

HHI har afholdt en succesfuld ”Gadefest” i byen med stor opbakning fra byens borgere.

 

 • Orientering vedr. Bramminoen

 

Der har været afholdt møde med Landskabsarkitekt Steen Gelsing, og der skal laves en plan og et projekt til præsentation for Esbjerg Kommune for at få de afsatte kr. 0,2 mio. ud og arbejde, så der efterfølgende kan igangsættes Fundraising som næste skridt.

 

 • Økonomi:

 

Ikke noget nyt her.

 

 • Eventuelt:

 

Daniel arbejder fortsat på Disc-golf bane i byen, og der skal afholdes møder i den kommende tid med Esbjerg Kommune.

 

Daniel har deltaget ved Trafikmøde i Esbjerg, hvor konklusion var fokus på de ”bløde”    trafikanter i Kommunen.

 

Næste Lokalrådsmøde afholdes onsdag d. 18. oktober 2023, kl. 19:30-21:30

 

                                                                                                                                                    

Med venlig hilsen

 

Mikkel Anders Guldberg Rytter

Formand

Besparelserne der rammer Bramming i 2024

Sommerferien er ved at være overstået, hvilket betyder at forvaltningen og politikere i Esbjerg Kommune er ved at gøre klar til dette års budgetforhandlinger. Idyllen stopper dog her, da Esbjerg Kommune i 2024, og de efterfølgende år frem mod 2027, står overfor massive besparelser på tværs af alle  geografier og serviceområder i kommunen – dette med henblik på at undgå at blive sat under administration af Indenrigsministeriet i 2028. Besparelserne frem mod 2027 udgør i alt 330 mio. kr.

Til brug for den politiske behandling har Esbjerg Kommunes forvaltning udarbejdet et sparekatalog på intet mindre end 224 sider – besparelserne i kataloget er dog ikke tilstrækkelige i sig selv til, at dække behovet for besparelser for 2024.

Besparelserne rammer, som nævnt, bredt i kommunen og rammer derfor også Bramming. Konkret betyder det potentielt besparelser på nedenstående områder. Bemærk at nedenstående alene er udkast og vil skulle besluttes politisk før det kommer til udmøntning:

Nedlæggelse af borgerservicecentret i Bramming og Ribe

Borgerservice i Bramming har kun åbent hver mandag og håndteres pt. af 2 medarbejdere. Det indstilles at Borgerservice i Bramming lukkes og opgaverne flyttes til Borgerservice i Esbjerg, hvor åbningstiderne udvides for at kunne håndtere stigningen i antallet af henvendelser.

Baggrunden ønsket om lukning beskrives i spareforslaget således:

Lukning af Borgerservicecentrene (BSC) i henholdsvis Ribe og Bramming grundet en
forventning om fortsat faldende antal besøgende, særligt efter sommeren 2023 som
følge af den endelige udfasning af NemID.

[…]

Vi har svært at få vagter til at hænge sammen på 3 matrikler, da vi er færre til at
bemande qua tidligere besparelser, og der er afvikling af ferie, sygdom,
kompetenceudvikling som påvirker dagligdagen.

Der er store driftsudgifter til it-systemer og opretholdelse af betalingsløsninger i de to
centre. Alene til dette betales årligt 100.000 kr. ekskl. udgifter til systemadgange,
licenser, print, papir, lys, varme, rengøring, vedligeholdelse af udstyr og andre afledte
udgifter, som det er vanskeligt at opgøre særskilt for de enkelte lokationer.

Den samlede besparelse for nedlæggelse af Borgerservice i Bramming OG Ribe forventes i 2024 at udgøre 55.000 kr. og i de følgende år 110.000 kr.

Nedlæggelse af Egekratskolen og mulig opdeling af Brammings skoler på årgange

For nogle år siden indgik der i Esbjerg Kommunes budgetforslag et forslag om at opdele Bakkevejens og Nordre skoler efter klassetrin – herved så Bakkevejens Skole blev til de mindre klassetrin og Nordre Skole derfor til de resterende klassetrin efter indskolingen. Forslaget mødte på det tidspunkt modstand blandt borgerne i Bramming.

I sparekataloget for 2024 fremgår flere steder forslag om nedlæggelse af skoler. Ingen af skolerne i Bramming står overfor lukning, men vil bl.a. kunne blive påvirket af en lukning af Egekratskolen i Grimstrup.

Påvirkningen kommer som følge af at der i forvejen er en kapacitetsudfordring  på skolerne i Bramming frem mod 2035. I sparekataloget opstilles fire løsningsmodeller, hvoraf der i  tre af løsningsmodellerne  (2, 3 og 4) indgår planer om opdeling af klassetrinene på Bakkevejens  og Nordre skoler – i lighed med tidligere budgetforslag. Konkret beskrives forslaget således:

Der er i forvejen en kapacitetsudfordring på skolerne i Bramming, som fordrer omog/eller tilbygning på hhv. Nordre Skole Fortuna og Bakkevejens Skole Fortuna. Det
foreslås ifm. kapacitetsudfordring i Bramming at sammenlægge skolerne i Bramming, så
de i stedet er opdelt på årgange. Bakkevejens Skole Fortuna vil herefter indeholde 0.-.3
klasse og Nordre Skole Fortuna vil indeholde 4.-9. klasse. Denne ændring vil medføre
tilstrækkelig, men kneben kapacitet på Bakkevejens Skole Fortuna, også frem til
2034/35 jf. elevprognosen 2022. Der vil derimod være behov for udbygning af Nordre
Skole Fortuna med seks lokaler til skønnet 11.880 t.kr.

Løsningsmodellerne som forvaltningen skitserer er som følger.

Løsningsmodel 1

Eleverne fra Egekratskolen flyttes til Vejrup Skole og udskolingseleverne flyttes fra Nordre Skole til Gørding Skole.

Dermed ingen direkte påvirkning i Bramming.

Løsningsmodel 2

Eleverne fra Egekratskolen flyttes til Vejrup Skole og udskolingseleverne flyttes fra Nordre Skole til Gørding Skole.

Ved at nedlægge Egekratskolen Fortuna og flytte eleverne til Vejrup vil eleverne (0.-3.
klasse) fortsat kunne indeholdes på Bakkevejens Skole Fortuna. Nordre Skole Fortuna
(4.-9. klasse) vil skulle udbygges med fem i stedet for seks lokaler pga. de færre elever.
Dette vil give en mindreinvestering på -1.980 t.kr.
Vejrup Skole Fortuna vil få flere elever og vil have behov for seks yderligere lokaler til
skønnet 11.880 t.kr.
Gørding Skole Fortuna vil mangle tre lokaler grundet flere elever. Dette kan løses ved at
inddrage grupperum.
Eleverne i indskoling og mellemtrin vil skulle transporteres med lukket transport til
Vejrup, mens elever i udskoling vil skulle transporteres med lukket transport til Gørding.

Gennemførsel af forslaget kræver særskilt politisk proces.

Løsningsmodel 3

Egekratskolen nedlægges og alle elever flyttes til skolerne i Bramming.

Ved at nedlægge Egekratskolen Fortuna og flytte eleverne til skolerne i Bramming vil
eleverne (0.-3. klasse) fortsat kunne indeholdes på Bakkevejens Skole Fortuna. Nordre
Skole Fortuna (4.-9. klasse) vil skulle udbygges med yderligere tre lokaler udover de i
forvejen krævede seks lokaler. Dette vil give en marginalomkostning på 5.940 t.kr.
Eleverne vil skulle transporteres med lukket transport til Bramming.

Gennemførsel af forslaget kræver særskilt politisk proces.

Løsningsmodel 4

Egekratskolen nedlægges og alle elever flyttes til skolerne i Bramming. Herudover flyttes specialpædagogiske grupper fra Bakkevejens Skole til Vittenbergskolen Vadehav.

Det foreslås tilmed at flytte ca. halvdelen af eleverne i
specialpædagogiske grupper på Bakkevejens Skole Fortuna til Vittenbergskolen
Vadehav, som i forvejen er ved at arbejde med skolens kapacitet. Dette svarer til ca. 37
elever, som i forvejen bor i Ribeområdet.

[…]

Eleverne vil skulle transporteres med lukket transport til Bramming.
Gennemførsel af forslaget kræver særskilt politisk proces.

Lokalrådets bemærkninger

Bramming Lokalrådet har noteret at efter spareforslaget for flere år siden, så blev det aftalt, at der skulle igangsættes et tværgående arbejde med henblik på at afdække udviklingsmulighederne for skolestrukturen i Bramming. Det er desværre et arbejde som Lokalrådet ikke har hørt mere til.

Samtidigt undrer det Lokalrådet, at Esbjerg Kommune, i kommuneplanen frem mod 2034, har udpeget Bramming til en af de bosætningsbyer i kommunen hvor der skal være yderligere udvikling. En udvikling der demografisk særligt forventes at skulle ske i blandt børnefamilier – altså et “publikum” som interesserer sig særligt for gode dagtilbuds- og skoleforhold.

De fysiske rammer, på tværs af kommunale tilbud, ses i sparekataloget også at blive genstand for væsentlige besparelser. Ind til nu har der været sparet på bygningers indvendige vedligehold, f.eks. på skoler, hvor kun vedligehold af sikkerhedsmæssig karakter finder sted. Imidlertid ses der nu også tegn i sparekataloget på at der skal ske besparelser på bygningers udvendige vedligehold (klimaskærm). Dette får dog også følgende bemærkning i sparekataloget

I bygninger som skoler og daginstitutioner hvor der traditionelt er et stort slid vil det
være umuligt at opretholde et tilfredsstillende niveau. Flere institutionslederne har allerede ytret utilfredshed med at det visuelle indtryk er forringet.

Esbjerg Kommune har godt nok afsat ca. 40 mio. kr. årligt i de kommende år til vedligehold på skoler. Standen af skolerne er dog i en sådan stand at de 40 mio. kr. reelt ikke rækker særligt langt. I løbet af efteråret forventes der at blive fremlagt en “masterplan”, som er at sammenligne med en udvidet tilstandsrapport, hvor skolernes samlede forfatning bliver klarlagt.

På den baggrund finder Lokalrådet det uacceptabelt og er aldeles uforstående overfor at ovenstående forslag igen har fundet vej til de kommunale drøftelser om budget. Dette upåagtet at Esbjerg Kommune står overfor omfattende besparelser fra 2024.

Øvrige spareforslag

Der findes utallige øvrige spareforslag i sparekataloget, herunder også reduceret betjent åbningstid på biblioteker – spareforslag som også har mere bred påvirkning og som ikke en-til-en kan relateres til Bramming.

Selvom det er bedrøvende læsning, så kan det anbefales at tage et kig i sparekataloget for at få et indblik.

Tidsplanen

Desværre er tidsplanen for den politiske proces ret stram – herunder gives et overordnet indblik:

 • 14. august: Byrådet orienteres om budgetforslag 2024-27 inkl. Økonomiaftale. På mødet orienteres byrådet om materiale til Forhandlingsudvalget. Materialet offentliggøres på www.Esbjerg.dk, den 15. august
 • 28. august: Økonomiudvalget behandler budgetforslag 2024-27 med henblik på fremsendelse til Byrådets 1. behandling d. 4. september
 • 30. august: Byrådets budgetseminar
 • 4. september: Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2024-27
 • 11. – 15. september: Politiske forhandlinger
 • 9. oktober: Byrådets 2. behandling af Budgettet 2024-27

 

Kommentarer

Da der ikke er en egentlig høringsfase for Esbjerg Kommunes budget, så er Lokalrådet ikke høringspart. Til trods for dette, så hører vi meget gerne holdninger, kommentarer og spørgsmål. Dette kan vi tage med videre i vores løbende dialog med relevante parter.  Send derfor gerne dit bidrag til hej@bramming-lokalraad.dk

Dato:

Økonomi: Ukendt

Initiativtager:

Interessenter:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam eu fermentum felis, vel laoreet lectus. Quisque varius cursus augue quis interdum. Mauris porta quam vitae rutrum laoreet. Praesent facilisis elit quis velit mollis accumsan a nec massa. Suspendisse turpis neque, fringilla malesuada sapien eu, hendrerit cursus purus. Sed volutpat dictum sapien in placerat. Quisque vitae odio posuere, feugiat dolor vulputate, auctor felis. Aliquam sit amet sapien non nibh mollis egestas. Vivamus ac dictum nulla. Donec a leo vehicula tortor vulputate efficitur sit amet sagittis purus. Morbi volutpat vulputate orci, ac placerat ante consectetur vel. Duis mollis quam quis diam finibus dictum. Nunc quis lacus iaculis, viverra est eget, vestibulum metus. Praesent dapibus erat et risus rhoncus consectetur.