Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Notat – opsamling af status/ønsker fra lokalråd i Esbjerg Kommune

af | 15. jun 2018 | Afholdte møder

Karsten Gram

Entreprenør

Vagn Pedersen

Entreprenør

Per Davidsen

Entreprenør

Niels Buchhave

Entreprenør(Referent)

Bryndum lokalråd

Frode Gregersen

Bryndum lokalråd

Keld Kobbelgård

Gjesing lokalråd

page1image3736368Kurt Hansen

Gjesing lokalråd

Peder Hundebøl

Skads/ Andrup lokalråd

Kurt Nybo

Sædding/ Fourfelt lokalråd

Freddy Christensen

Guldager lokalråd og borgerforening

Jørn Gade

Guldager lokalråd og borgerforening

Sten Jensen

Vester Nebel lokalråd

Erik Schmidt

Vester Nebel lokalråd

Marianne Schmidt

Grimstrup lokalråd

Betina Mathiesen

Hans Ole Petersen

Entreprenør

Helle Hendriksen

Entreprenør

Vejrup lokalråd

Henning Frederiksen

Vejrup lokalråd

Lisa Joensen

Bramming lokalråd

Jørgen Holberg

Bramming lokalråd

Jørgen Petersen

Darum lokalråd

Eva Jørgensen

Darum lokalråd

Inger Biltoft

Hunderup-Sejstrup

Claus Simonsen (deltog ikke)

Hunderup-Sejstrup

Jytte Clausen (deltog ikke)

Hans Laursen

Entreprenør

Nina Bundesen

Entreprenør

Christian Søndergaard Hansen

Entreprenør

Ribe midt

Aksel Iversen

Roager syd

Knud Erik Thuesen

Vester Vedsted

Nis Peter Heisen

Vester Vedsted

Ingvart Jensen

Egebæk Hviding

Jens Jensen

Egebæk Hviding

Jytte Knudsen

 

Ansvarsområde

Kontaktoplysninger

Karsten Gram

Veje og fortove i distrikt 1 – Esbjerg centrum og asfalt reparationer i hele kommunen

KAG1@esbjergkommune.dk

Vagn Pedersen

Veje, fortove og grønne områder i distrikt 2 – Esbjerg vest, samt boldbaner i hele kommunen

VHP@esbjergkommune.dk

Niclas Ibsen deltog ikke i mødet

Veje, fortove og grønne områder i distrikt 3 – Esbjerg øst, samt alle skove i kommunen.

NIIBS@esbjergkommune.dk

Per Davidsen

Kontrol af opgravningstilladelser i vejareal og håndtering af borgerhenvendelser

PED@esbjergkommune.dk

Niels Buchhave

Grønne områder i distrikt 1 – Esbjerg centrum og distrikt 2, samt håndtering af borgerhenvendelser og TIPTAK

NIB@esbjergkommune.dk

Hans Ole Petersen

Veje, fortove, grønne områder i distrikt 4, afvanding og vandløb

HOP@Esbjergkommune.dk

Helle Hendriksen

Borgerhenvendelse og Tip Tak Understøtter driften i distrikt 4. Udbud og dataregistrering.

HEH13@Esbjergkommune.dk

Nina Bundesen

Grønne områder i distrikt 3, 4 og 5, samt håndtering af borgerhenvendelser og TIPTAK

NIBUN@Esbjergkommune.dk

Hans Larsen

Leder af Distrikt 5, rabatgræs land.

HAL7@Esbjergkommune.dk

Christian Hansen

Borgerhenvendelser, Tip Tak og understøtter driften i distrikt 5.

CHH56@Esbjergkommune.dk

 

Generelt info fra Entreprenøren

Bemærkninger

Brug vores nye APP til indberetning af skader på kommunale veje, stier, fortove og i grønne områder.

Hent Appen på din mobil i App Store – skriv TIP TAK og åben. Første gang du bruger Appen, skal du oplyse person oplysninger og derefter er det let og hurtigt.

Brug webkortet på Esbjerg kommunes hjemmeside og få oplysninger om de offentlige arealer i dit nærområde.

Gå ind på Esbjerg kommunes hjemmeside og klik på det lille kort i øverste højre hjørne, som er markeret med gul pil nedenfor. Hvis du vil have hjælp til brugen, kan du kontakte Entreprenøren.

page3image1770464

1.

Velkomst af Jesper Brødsgaard

Jesper byder velkommen.
Herefter fortalte Jesper om Entreprenørs organisation.
Derefter blev vi opdelt efter område: Esbjerg, Bramming og Ribe.
I nedenstående er lokalrådets bemærkninger tilføjet. Bemærkninger er samlet under hvert lokalråd. I højre kolonne har Entreprenør tilføjet bemærkninger på de enkelte spørgsmål/ønsker fra lokalrådene.

2.

page3image3784000Emner fra lokalråd

Bemærkninger/ løsninger

Bryndum

Rabatafhøvling langs Alslevvej giver fugtige rabatter.

Rabatafhøvling forbedres, så afhøvlingen går helt ud til grøft, så vandet kommer ud i grøften.

Tunge køretøjer er generelt et problem – især på Alslevvej køres kantsikringen op. Ønsker en halv meter vej i hver side.

Entreprenør afd. er bekendt med problemet og bruger en del ressourcer på gentagne sikring med stabiltgrus. Vej og Park kontaktes mht. udvidelse af vejen.

Det støver på Alslevvej

Problemet er svært at løse, vi udfører ikke støvbekæmpelse.

Cyklister er utrygge pga. store køretøjer på Alslevvej

Ønsker om nye cykelstier, Vej og Park kontaktes:vejogpark@esbjergkommune.dk

Gjesing

Ønsker fortov langs Øster Gjesingvej, fra boligområdet – til handelsområdet. I dag er der græsrabatter i begge sider.

Ønsker om nye fortove, Vej og Park kontaktes:vejogpark@esbjergkommune.dk

Roser til kommunen for nye fortove i hospitalskvarteret

Kvaglundstien er opkørt efter maskinfældning i vinter

Niclas Ibsen ser på sagen og retter op på evt. skader, så stien igen er farbar for brugerne.

Henkastede cykler og knallerter skæmmer i området ved jernbane-stiunderføringen ved den Hemmelige skov

Der er lavet aftale med Politiet, at vi samler dem ind i samråd med politiet. Prøver at sætte mere fokus på dette område.

Vand på kørebanen i Stormgade – ud for Slåenvej

page4image5779648

Per Davidsen er bekendt med en større sætning og ser på sagen

Skads/ Andrup

Belægning omkring skolens hal mangler reetablering

Tag kontakt til Ejendomme – Else Callesen, der har med sagen at gøre -ELCAL@esbjergkommune.dk

Kongehøjen nord for Skads Kirke mangler vedligeholdelse – er det et kommunalt opgave?

Niels Buchhave er i gang med at undersøge sagen. Højen ligger på privat areal, men der kan ligge nogle plejeaftaler.

page4image5786096Nyt asfalt på Nordskrænten 🙂

Slåning af grøfter giver skader på afmærkningspæle.

Ny maskine klipper uden om kantpælene, vi følger op og er opmærksom på problemet.

Spørgsmål til slåning af rabatter og grøfter.

Græsslåning udføres forår og efterår: Forår slås rabatten med 1 skar og efterår slås grøftens forkant og et skar på bagkant grøft.
Oversigtsarealer klippes 2-4 gange efter behov.

Sædding

Ådalen ved kælkebakken er blevet til et aktivt besøgssted for både de lokale og byens borger. Hundeskov, højlandskvæg, bedre naturstier og trappe. Lokalrådet er blevet meget glade for alle tiltagene.

Indvielse af ny mountainbikebane sker i den kommende weekend

Historisk sti er på vej ved Gravlunden, som lokalrådet er i gang med at få lavet i samarbejde med Vej & Park

Guldager lokalråd og borger- forening

Guldagerringen – ændret stiføring ved Præstemarksvej – hvad er status på tilladelsen.

Status er at Niels Buchhave har fået en positiv melding fra Natur & Vandmiljø på, at sagen er i behandling og burde ikke give problemer. Afventer tilladelsen.

Pleje af området ved Præstemarksvej/ Skelbækvej, der består af mose og eng – status på tilladelse til hegning og naturpleje

Samme status fra Natur & Vandmiljø, at der ses med positive øjne på plejeprojektet, men har travlt og derfor afventer tilladelsen.

Forskønnelse af bymidten i Guldager Kirkeby, som er skitseret i landsbyplanen for Guldager.

Har sendt forespørgsel til Vej & Park om indretning af området, som er offentligt vejareal og skal godkendes af myndigheden.

Stort tilfredshed fra lokalrådet over de tiltag der er foretaget –mærkning af energisti og ny cykelsti.

Vester Nebel

Ønsker nyt lag stigrus på stier i skoven vest for Tranbergvænget

Skoven ligger på kommunalt areal og tilplantet og vedligeholdes af borgerne efter aftale med Vej & park, som ligger udenfor Entreprenør afd. Kontakt Vej & Park, om hvad i må gøre og hvem der evt. kan betale.vejogpark@esbjergkommune.dk

page5image5804816Ønsker beskæring af læhegn mod mark ind til sti i skov vest for Tranbergvænget.

Læhegnet hører til Entreprenør afd. og vil blive beskåret ind mod skoven, når det passer ind i driften

page5image5807936Belægning dårlig mellem Lillebækvej og Ølufgårdsvej

Karsten Gram ser på sagen og kontakter lokalrådet, for løsningsforslag.

Sneum/ Tjæreborg

Projekt midt i byen mellem skolen og plejehjemmet giver en del gener, men lokalrådet glæder til det færdige resultat, som helt sikkert vil gøre midtbyen mere attraktivt.

Et projekt Din Forsyning i samarbejde med Vej & Park udfører .

Grimstrup

Bramming

Hvem er ansvarlig for at låse bomme efter at de har været åbnet. F.eks. står bommene mellem Kildeparken og Søparken åben og oversigtsforholdene for gående og cyklister er ekstrem dårlige det sted

Esbjerg Kommune arbejder på at udskifte låsen på bommene, således at der kun findes en nøgle til alle bomme. Esbjerg Kommune følger op på, at bommene er lukkede og låst. Ønske om mere beskæring (bl.a. Kildeparken og Søparken) – skal gennem myndighed (vandløb – evt. V&P).

Cykelstien ved Tværsigvej –trærødderne ødelægger asfaltbelægningen

Esbjerg Kommune er opmærksom på problemet, evt. totalløsning med nyt asfalt.

Der er nedgravet en ny drænledning på det grønne område ved Høe bæk, nærmere betegnet fra stien mellem Gyvelvej og Syrenvej. Hvem sørger for at udbedre det meget ujævne område efter nedgravningen af drænledningen

Er udbedret.

Plan for udbedring af stisystemer samt fortove – Esbjerg kommune vil start formentlig i 2019 med stisystemerne i Gabelsparken samt Porsholtsparken – men det vil være godt med en plan hen over årene.

Esbjerg Kommune udfører forsøg i 2019 og afventer udfaldet

Opstilling af 2 bænke ved Solgården, således at beboerne kan nyde udsynet til Nørregade – gerne med lidt flise belægning.

Solgården ejer arealet og skal give tilladelsen. Hans Ole leverer bænke.

Status på søen ved Sønderparken samt Nygårdsparken.

Sønderparken §3 (Miljø) –Nygårdsparken: projekt i V&P (Sara Termansenste@esbjergkommune.dk ).

page6image5839552Beskæring ved Sønderparken i forbindelse med udkørsel til Ribevej.

Er udført.

Fjerne træ fra Høe bæk mellem Nygårdsvej og Tværsigvej.

Esbjerg Kommune prøver at ”holde øje” med Høe Bæk mht. de materialer som smides i vandløbet.

page6image5843504Opstilling af flere bænke i Bramming by.

Meld ind til Hans Ole mht. placering.

Problemer med råger.

Forsøg med apparat m. lyd – virker kortvarigt. Forsøg med drone – ikke afprøvet.

page6image5848080Sti til Høe Bæk fra Gyvelvej.

Tjek SF-belægning fra Gyvelvej 50-51 til Høe bæk (Hans Ole).

page6image5850992Græsslåning ved mindesten.

Er registreret på vores kort til udførelse.

Vejrup

Ros til nyt fortov Vejrup Storegade og pullert på hjørnet ved Møllevej.

Udtynding i fredskoven ved Engdraget inden vand ris og andet tager overhånd så det bliver et vildnis.

Lokalråd oplyser at udtynding blev udført for 5-6 år siden. Ønsker sammenhæng ved sø og skov. Esbjerg Kommune undersøger mulighederne (Nina), udføres dog normalt ikke.

Ønske om gadelys på den nye sti på ny udstykningen ved Stationsvej.

Kontakt V&P Stig Kindberg, 76 16 15 46 sts4@esbjergkommune.dk

Viadukten og hvad sker der med banen.

Banedanmark har oplyst at sagen står stille.

Graffiti på viadukten ved Anexgades udløb og vejskilte på Kærvej.

Viadukten er udført –Esbjerg Kommune rengør by tavlen.

Ønske om oftere græsslåning på viadukten Gl. Hovedvej og mindre maling af autoværn.

Hans Ole ser på det.

Ønske om på et tidspunkt at flytte bord-bænke sættet fra pladsen ved købmanden ned til søen.

Afventer.

Træer langs Stationsvej (5 stk.) påvirker grundsalget ved udstykning.

Nina er i dialog med Sara (V&P) omkring mulighederne.

St. Darum

Cykelstiskiltning ved diget mangler.

Kontakt V&P Anne Frandsen 76 16 15 38.

Hunderup Sejstrup

Lokalrådet kom desværre for sent til mødet, men havde ingen punkter.

Vester Vedsted

Ros til ny kloakering og belægning i Vester Vedsted. Slidlag forventes etableret i 2018.

Lokalehus med vare til Mandø- mangler reetablering efter nedgravning af strøm, samt reetablering

Hans ser på dette.

Egebæk Hviding

Legepladsen v. Rønnevej Sandkassen bruges som katte toilet.

At skifte sandet har tidsbegrænset effekt. Nina vil prøve at finde en holdbar løsning omkring sandkassen.

Lunden. Broernes rækværk er bestilt. Ønske om tynding, og fældning af træ v. tændstikhuset.

Hans kontakter Steen Gelsing og Nicklas omkring tidsplan/status for tynding.

Ribe midt

page7image5881152Der ønskes flere stole m. brede armlæn i Vedels anlæg.

Nina kontakter V&P om status og orienterer Axel efterfølgende.

Bostonsgård

Er netop tilplantet med sommerblomster. Til efteråret færdiggøres planteprojektet.

Bøge Allé, Kastanie Allé har dårlige veje og flere store huller.

Vejene er videresendt til driften, som nu arbejder i Ribe området.

Roager

Ønske om fortov/cykelsti–igennem Roager

Nina videregiver til V&P

Gadelys – der er for langt i mellem lysmasterne så lyskeglerne når ikke hinanden.

Stig Kindberg, der er lys- ansvarlige i V&P.
Kontakt 76 16 15 46 eller sts4@esbjergkommune.dk

Busholdepladsen v. sportspladsen, ønske om vendeplads m. optimal oversigt og sammenhæng til klubhuset.

Nina giver videre til den ansvarlige i V&P, således at Knud-Erik modtager status og afklaring omkring projektet.

Vejbumpenes træer – store så de tager lyset fra lysmasterne. Ønske om min. beskæring eller erstatte/fjernelse af disse.

Nina ser på sagen. Videregiver til V&P, hvis dette er nødvendigt.