Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Opfølgning på Økonomiudvalgets lokalrådsmøder 2017 – sommer 2017.

af | 16. okt 2017 | Afholdte møder

 

Pkt. Pkt. i referat Emne Handling Ansvarlig Status
Bramming
1. 4 Dispensation fra lokalplan for den indre del af Bramming. Ejeren af en ejendom (tidligere butik) søger – gerne i samarbejde med LR – dispensation fra lokalplanen. LR/ejer Da der ikke kan dispenseres fra en lokalplans anvendelsesbestemmelser, kræver den ønskede anvendelse af bygningen en ændring af lokalplanen.

Spørgsmålet om ændring af lokalplanen drøftes i Bramming Byforum, og sagen vil efterfølgende blive forelagt for PMU til politisk beslutning.

2. 5 Ophævelse af lokalplan. LR har efter mødet taget kontakt til Plan. LR og Plan tager en dialog om betingelserne for at kunne drive butik i lokalerne på Vardevej. LR/T & M

 

Der er udarbejdet og vedtaget en ny lokalplan, der muliggør salg af f.eks. møbler eller andre pladskrævende varer.
3. 9 Boligplacering af flygtninge. Forvaltningen tilretter teksten i notatet ”Boligplacering af flygtninge – sådan foregår det”. B & A Notat vedr. boligplacering er tilrettet efter de seneste møder med lokalrådene.

Notatet kan ses her

4. 11 Information til og dialog med lokalråd. Forvaltningen klargør spillereglerne. Byrådssekretariatet. Notat med klargøring af rammerne for samarbejdet mellem lokalrådene og Esbjerg Kommune blev behandlet i Økonomiudvalget den 9. oktober 2017. Notatet vil blive fremlagt på mødet den 25. oktober 2017 med lokalrådsformændene.
5. 16 A Skøjtesøen. Skøjtesøen skal indgå i budgetlægningen B & K Der er i budgettet for 2018 afsat 1.182.000 kr. i 2018 til oprensning af søerne samt diverse beskæring af beplantning og 29.500 kr. til afledt drift.

Fra 2019 og frem er der afsat 259.000 kr. til afledt drift årligt.

Det er aftalt med T&M at midlerne placeres under TBU, og at ansvaret for søerne herefter overgår til T&M.

Bryndum
6. 3 Møder mellem ØU og lokalråd lokalt. Forvaltningen udarbejder et oplæg til ØU til drøftelse. Byrådssekretariatet Emnet vil blive drøftet med lokalrådene på mødet med lokalrådsformændene den 25. oktober 2017.
7. 10 A Møde mellem Forum Borgerforening og B & K. B & K indkalder til et møde. B & K Den 10/5-2017 sender B & K en mail til formanden for Forum Borgerforening.

Den 11/5-2017 bliver der aftalt møde mellem B & K og Forum Borgerforening, som afholdes ved Forum Fritidscenter den 1/6-2017. Her deltager 2 bygningsansvarlige fra B&K samt en driftsleder fra Entreprenøren.

Der bliver planlagt et nyt møde torsdag den 22/6-2017 ved B & K på Rådhuset.

Den 21/6-2017 aflyser formanden mødet.

Forum Borgerforening har ikke kontaktet B&K for yderligere.

Darum
8. 2 Darum Kirkesti. Forvaltningen udarbejder et udviklingsforslag til budgetforhandlingerne. Forslaget skal tage højde for, hvis der bliver samlet yderligere eksterne midler ind til projektet.

Landdistriktskonsulenten tager kontakt til LR med henblik på, at der indsamles flere eksterne midler.

T & M

Byrådssekretariatet

Der er i budget 2018 – 2021 afsat kr. 170.000 kr. til formålet i 2018.
Endrup
9. 5 Sundhedscenter Højvang. De berørte personer i området tager kontakt til Henning Ravn/Arne Nikolajsen, hvis de ønsker et møde. LR Sundhed & Omsorg har ikke efterfølgende fået en henvendelse vedr. sagen.
10. 6 Luftledninger. LR sender billeder af de mest markante eksempler på luftledninger til kommunen.

Kommunen overvejer om der skal ske en politisk henvendelse i sagen.

LR og T & M Den 16. juni 2017 sendte borgmesteren et brev til Energinet.dk, hvor problemerne bliver påpeget, og der bliver opfordret til at finde en løsning.

Den 12. juli 2017 videresendes brevet til energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Esbjerg Øst
11. 5 Vindmølle. Forvaltningen indkalder LR til et møde om at anvende de midler testmøllerne i Måde har udløst.

Der holdes et samlet møde for punkterne 11, 12 og 13.

T & M Der har været afholdt møde med repræsentanter fra lokalrådet. Der søges om frigivelse af midlerne.
12. 6 Informationsstandere. Forvaltningen indkalder LR til et møde om infostandere. T & M Der vil være en generel drøftelse af infostandere ved forvaltningens møde med lokalrådsformændene den 25 oktober 2017.
13. 7 Områdefornyelse af Østerbyen. Forvaltningen indkalder LR til et informationsmøde om områdefornyelsen. T & M Der har været afholdt infomøde den 6. september 2017 omkring områdefornyelsen. PMU og TBU udvalgene er orienteret om, at trafikforsøget igangsættes den 2. oktober 2017.
Gjesing
14. Intet.
Grimstrup
15. 1 Byggegrunde. LR holder øje med, om der bliver solgt flere grunde i Grimstrup. I givet fald giver de kommunen en tilbagemelding. LR Teknik & Miljø er opmærksomme på, at de nuværende byggegrunde på Vesterled næsten alle er solgt. Den kommende udstykning vest for Egedalvej fremrykkes derfor. Byggemodningen forventes klar til salg i 2019, idet jorden først skal opkøbes. Dette er blevet meddelt lokalrådet.
16. 2 Mobildækning. LR tage kontakt til TDC om den dårlige mobildækning, og de informerer kommunen, når TDC har svaret. LR Se punkt 27.
17. 3 Lokalplan nr. 30. Den nuværende lokalplan sætter højdemæssige begrænsninger. John Snedker tager problemstillingen med til forvaltningen. T & M Der kan efter en konkret vurdering dispenseres for lokalplanens max. højde.
Guldager
18. Intet.
Gørding
19. 10 Trampesti og kanoholdeplads. LR kan kontakte Dorrit Grytter med henblik på dialog og rådgivning. LR LR har endnu ikke henvendt sig til Dorrit Grytter.
20. 12 Byggegrunde. LR kontakter T & M med henblik på at holde et møde om udstykning/lokalplan. LR Der er i 2017 solgt 1 grund i den kommunale udstykning på Rugmarken i Gørding. Der er på nuværende tidspunkt 5 byggegrunde til salg i udstykningen. Herefter kan den sidste del af Rugmarken (6 grunde) udstykkes.

Emnet vil ligeledes blive behandlet på forvaltningens møde med lokalrådsformændene den 25. oktober 2017.

21. 14 Vuggestuepladser. Etablering af 10 vuggestuepladser vil blive blive behandlet ved budgetlægningen. B & K Der er afsat midler til formålet i budget 2018-2021, således at det effektueres med 12 stk. 0-2 års pladser i Farveladen i år 2020.
Hostrup
22. Intet.
Hunderup-Sejstrup
23. Intet.
Ribe Midt
24. 3 Aktivitets- og Kulturhus i Lustrup. Forvaltningen udarbejder et udviklingsforslag til budgetforhandlingerne på baggrund af projektforslag fra Lustrup. B & K Der er modtaget projektforslag om tilskud til Aktivitets- og Kulturhus i Lustrup-Damhus.

Børn & Kultur har udarbejdet et udviklingsforslag til budgetforhandlingerne. Udviklingsforslaget er ikke indeholdt i budget 2018-21.

25. 4 Cykelsti Øster Vedsted – Vester Vedsted. I fald der kommer en statslig pulje til cykelstier/turisme cykelstier, søger kommunen puljen til denne cykelsti. T & M Der er udmeldt ny statslig pulje til cykelstier. Drift & Anlæg har udarbejdet ansøgning for stien til puljen. Afventer tilbagemelding herpå.
Ribe Nord
26. Intet.
Ribe Syd
27. 1 Mobildækning. Det skal afklares, hvor der er problemer, og på den baggrund tager forvaltningen kontakt til teleselskaberne. Byrådssekretariatet Forvaltningen har en dialog med teleudbyderne. Dette forventes at medfører, at der senere vil blive bragt en sag til politisk behandling vedr. fastsættelse af leje for kommunale arealer til opsætning af master og sendere som led i en udbygning af sendere.
28. 2 Vadehavsskolens parkeringsplads. Når der foreligger et forslag, skal LR høres. B & K Der er afholdt møde den 21. august 2017 med konsulentfirmaet COWI og ingeniør Jane Svinkløv fra Teknik & Miljø, hvor det blev aftalt, at COWI udarbejder en nærmere projekterings- og procesplan. Inden der tages endelig stilling til udførelse af opgaven, vil Lokalrådet blive inviteret til et høringsmøde.
29. 5 A Sogne Arkiv i Egebæk-Hviding. Når LR har udarbejdet et projektforslag, vil de søge kommunen om tilskud til anlægsudgifterne.

LR har den 2. juni 2017 fremsendt et projektforslag, hvorfor sagen kommer til at indgå i budgetforhandlingerne.

LR Der er i budget 2018 – 2021 afsat anlægstilskud på 300.000 kr. i 2018 til brug for tilbygning ved Fritidscentret.

 

Skads-Andrup
30. 8 Energien. Lokalrådet arbejder videre med at skaffe den del af finansieringen, de er ansvarlige for.

ØU tilkendegav at de vil finansiere restbeløbet på 142.700 kr., hvis LR skaffer den finansiering, de mangler.

LR og

B & K

For at kunne opretholde tilsagn om tilskud fra Lokale og Anlægsfonden er der efterfølgende sket det, at arkitekterne har prissat dette løft til ca. 2,8 mio. kr.

Herefter bliver projektet genberegnet, så det er realiserbart.

I forbindelse med Budget 2018-21 er der afsat ca. 10 mio. kr. netto til projektet. Beløbet er afsat som et anlægsprojekt med henholdsvis 6.148.700 kr. (netto) i 2018 og 3.880.400 kr. (netto) i 2019.

Der er i projektet forudsat tilsagn om tilskud fra Lokale og Anlægsfonden, samt at der opføres et byggeprojekt til ca. 17 mio. kr.

31. 9 Parkeringspladser ved Signaturskolen. Det er efter mødet besluttet, at der udarbejdes et udviklingsforslag til budgettet for at udnytte, at dele af området er befæstet for nuværende. B & K Der er i Budget 2018-21 afsat midler til etablering af 20 parkeringspladser på græsareal ved Skads Skole Signatur. Der er afsat 400.000 kr. til anlæg i 2018 samt 15.000 kr. til drift i årene fremover.

 

Sneum-Tjæreborg
32. 2 Anvendelse af det grønne område ved de gamle grusgrave. Lokalrådet sender skitser til anvendelse af det grønne område til Hans Kjær.

T & M udarbejder et udviklingsforslag til budgettet.

LR og T & M Drift & Anlæg har ikke modtaget noget fra Lokalrådet.
Sædding-Fovrfeld
33. 3 Den historiske sti. LR følger op i forhold til, at Vej & Park mangler at få materiale fra LR. LR Afventer tilbagemelding fra Lokalrådet.
Sønderris
34. 3 Udstykning af grunde. ØU opfordrede LR til at komme med høringssvar på kommuneplanforslaget. LR Der er indsendt bemærkninger til kommuneplan ændringen og den tilhørende lokalplan for det nye boligområde ved Sønderris. Der er ikke registreret en henvendelse vedr. kommuneplan forslaget 2018-2030.
35. 4 Udvidelse af Aura skolen – afd. Sønderris. Der skal til budgetforhandlingerne udarbejdes et forslag til udvidelse af skolen. B & K Der er i Budget 2018-21 afsat midler til ud- og ombygning af Sønderrisskolen Aura. Der er afsat 2.000.000 kr. i 2018 og 11.500.000 kr. i 2019 til anlæg samt 200.000 kr. i årene fremover til drift.
36. 5 Cykelunderføring. Forvaltningen skal ved fastsættelse af grundprisen for den nye udstykning mellem Sønderrisvej og Tarphagevej være opmærksomme på, at cykelunderføring kan indregnes i grundprisen. T & M Det vil der blive taget højde for. Det gælder både en underføring under Tarphagevej og Sønderrisvej.
37. 6 B Skiltning ved Galaksen. Diana Mose Olsen følger op på skiltningen. B & K Status:

Skiltet til Galaksen viser navn på dagtilbudsområdet ”Hjerting-Esbjerg NV.” samt daginstitutionens navn ”afd. Galaksen”. Områdenavnet er politisk vedtaget ved beslutning om områdeledelse pr. 1. august 2015.

Vejrup
38. 8 Udstykning ved Stationsvej. Forvaltningen indkalder LR til et møde med John Snedker og Hans Kjær for at drøfte eventuel ændring af udstykningen. T & M På baggrund af møde med lokalrådsformanden har forvaltningen udarbejdet et forslag til ændring af udstykningen. Forslaget er sendt til lokalrådsformanden. Ændringsforslaget er godkendt i Økonomiudvalget d. 25. september 2017, og det skal behandles i Byrådet den 23. oktober 2017.
39. 17 A Køb af jordstykke i Vejrup. ØU tilkendegav, at de vil overveje køb af jordstykket, hvis LR i givet fald står for den efterfølgende drift og vedligehold. T & M Byrådet har godkendt køb af arealet. Arealet er overtaget pr. 1. oktober 2017.
40. 9 Erhvervsjord. ØU opfordrede LR til at komme med høringssvar til kommuneplanforslaget. LR Der er indsendt høringssvar fra lokalrådet.
Vester Nebel
41. 5 Træareal med bænk ved Beachvolleybane. LR ansøger den fritidskulturelle pulje om midler til projektet. LR B & K er endnu ikke blevet kontaktet af lokalrådet, og der er ikke indgået en ansøgning vedr. bænk/beachvolleybane i Vester Nebel.

I øvrigt kan lokalrådet ikke søge puljen – da det skal være en godkendt folkeoplysende forening, der ansøger.

 

 

42. 6 Om- og tilbygning af Multihal. Lokalrådet sender et projektforslag (så konkret som muligt) til B & K inkl. overslag over anlægsudgifter.

B & K udarbejder et udviklingsforslag til budgettet.

LR og B & K Forligspartierne har henvist projektet til anlægspuljen, hvor det vil indgå i en samlet prioritering ved næste års budgetforhandlinger.

Projektet er placeret i puljen uden fastsat beløb.

Den 16. oktober 2017