Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Ordinært møde d. 15. december 2021

af | 15. dec 2021 | Afholdte møder

Referat af lokalrådsmøde onsdag den 15. december 2021 kl. 18:00-19:00 på Bramming Banegård.

Deltagere: Torben Kjær Andersen (TKA), Karina Rimmen (KR), Jeppe Nyhse Dahl (JND), Villy Petersen (VP), Hanne Pontoppidan (HP), Hans Juhl Hansen (HJH), Søren Guldbjerg Kjær (SGK), Anja Mølgaard (AM), Mikkel Jørgensen (MJ), Frank Tøstesen (FT), Hans A. Sørensen (HAS).

Afbud: Peter Nissen (PN)

Referent: Hans A. Sørensen

Der er følgende punkter til dagsordenen:

Godkendelse af referat fra lokalrådets møde den 30. november 2021
Referat blev godkendt uden kommentarer.

Orientering ved formanden.
Der er p.t. 2 private udstykninger i gang i Bramming, og det er ved Parkvej (klar 2023/2024), Tværsigvej + Gartneriet (afhængig af Kommuneplan, men forhåbentlig 2022).

Ålbæk Hovedvej 39, der er bevaringsværdig i kategori 4 + Søndergade 10 i kategori 5, hvor Lokalrådet har bedt om aktindsigt.

Formandsmødet for de samlede Lokalråd blev aflyst pga. Corona/Covid-19, men genoptages forhåbentlig i 2022.

En god og spændende nyhed:, der er oprettet en pulje under navnet ”Mere liv i bymidter og landdistrikter” med en samlet støttesum på ca. 220 mio., hvoraf 180 mio. 2022-2027 til bymidtefornyelser og planlægning, samt 5 mio. til et sekretariat for fremme af Danmarks Naturstier. Lokalpolitikere er varslet om mulig underliggende konflikt mellem hensynet til bymidter på den ene side og aflastningscenter på den anden.

Der er sendt materiale rundt fra formanden, og det er hhv. referat vedr. helhedsplan for Bramming + Kommuneplan med tilbagemelding primo april 2022. Og så er der flere høringer i gang; de kan findes på Kommunens hjemmeside:

https://www.esbjerg.dk/politik-og-demokrati/hoeringsportalen

 

Lokalrådet har fået en henvendelse om muligheden for at få en teaterforestilling til byen og har i den anledning kontaktet Kosmorama som har modtaget det positivt og indsendt tilkendegivelse til Kommunen.

Der er en bekymring fra lokalrådets side mht. fremtidige planer for situationen omkring skolerne i byen, men vi er i dialog med skolebestyrelsen.

Status økonomi v/Kassereren
Der er arbejdes fortsat på oprettelse af en konto, hvor der mangler lidt data, men det skulle være på plads nu, og forventes klar inden.

Nyt fra medlemmernes bagland:
Der var ikke nyt siden sidst.

5. Eventuelt

Lokalrådets webmaster har hørt til den fremtidige håndtering og opdatering af hjemmeside mv., hvilket undersøges, og indtil andet meddeles forsætter det som hidtil.

Næste Lokalrådsmøde afholdes onsdag d. 19. januar 202, kl. 19:30

Med venlig hilsen

Torben Kjær Andersen
Formand