Ordinært møde d. 15. november 2023

af | 15. nov 2023 | Afholdte møder

Dagsorden/referat

 

 

Der indkaldes hermed til Lokalrådsmøde onsdag d. 15. november 2023, kl. 19:30-21:30 på Bramming Banegård.

 

Deltagere: Mikkel A.G. Rytter (MAGR), Hanne Pontoppidan (HP), Torben Hagen (TH), Villy Petersen (VP), Frank Tøstesen (FT), Daniel Holm Hansen (DHH), Hans Juhl Hansen (HJH), Jeppe Nyhse Dahl (JND).

 

Afbud: Anja Mølgaard, Carsten Tønder (CT), Hans Peder Kudsk (HPK), Hans A. Sørensen (HAS), Flemming Dreyer (FD)

 

Der er følgende punkter til dagsordenen:

 

 1. Valg af referant:

 

Jeppe Dahl

 

 1. Dialog med Lokalrådspolitikkere

 

Ingen aktuelle sager.

 

 1. Godkendelse af referat fra Lokalrådsmøde d. 18. oktober 2023

 

Referat blev godkendt uden kommentarer.

 

 1. Siden sidst:

 

 1. Formanden:

 

Mikkel har været til formandsmøde sammen med de andre lokalrådsformænd i kommunen. Der var repræsentanter fra de forskellige forvaltninger.

 • Der blev bl.a. evalueret på de årlige møder mellem Lokalrådene og Økonomiudvalget. Der opfordres til at tage emner med direkte til forvaltningerne, udenom udvalgene. Kun de større emner ønskes bragt til udvalget på de årlige møder.

 

 • Møde med Plan & Byudvikling. Her foreslås der, at der kigges på en ny mødeform – en form for messe med forskellige stande, hvor politikere og forvaltningerne står. Dette er for at undgå de samme gentagelser fra alle lokalråd.

 

 • Der har været mange besparelser i budgetforslaget, hvor få ønsker er kommet igennem.

 

 • Puljer til lokale projekter, her ønsker kommunen at ensrette kravene til ansøgningerne, således de samme kriterier er gældende på tværs af forvaltningerne.

 

 • På Esbjerg kommunes hjemmeside kan man finde ”Mit lokalområde”, som beskriver de forskellige lokalområder i kommunen. Hvis man har behov for beskrivelser om sit lokalområde, kan der hentes inspiration her. Ligeledes modtager kommunen gerne input hertil.

 

 • Appen TIP TAK udgår, og erstattes med en app der hedder Borger Tip. Nærmere info tilgår.

 

 • På sidste års formandsmøde blev der ønsket et ”introduktion til nye lokalrådsmedlemmer” møde. Dette afholdes hvert andet år.

 

 • Der skal udlægges områder til VE-anlæg. Hvis ikke kommunen udpeger områder, så udpeger staten områder. Forskellige virksomheder kan byde ind på at udvikle områder. Der findes et kort på kommunens hjemmeside, hvor områderne kan ses, samt hvilke energiformer der ønskes etableret.

 

Der har været afholdt møde i Byforum den 14/11-23. Her blev bl.a. drøftet

 • kunst i bymidten, hvor der ønskes flere gavlmalerier.
 • Julebelysning
 • 150års jubilæum d. 3/10-24. Her påtænkes at tage kontakt til DSB og Banedanmark med henblik på økonomisk støtte til afholdelse af jubilæum.
 • HHI holder gadefest den 14/9-24

 

Lokalrådets opgaver i 2024 drøftes, og der skal prioriteres hvor kræfterne skal lægges.

 

 • Trafikforhold i Storegade
 • Skoler
 • 150års jubilæum
 • Vandtårnet
 • Daginstitutioner
 • Den skæve bane
 • Bramminoen
 • Helhedsplanen

 

Der drøftes forskellige forslag til, hvordan 150års jubilæet skal markeres, og hvilke arrangementer der kan afholdes. Torben, Frank, Villy, Hanne og Jeppe melder sig til at arbejde videre med planlægningen af jubilæet.

 1. Igangværende høringer & høringssvar

 

Ingen aktuelle

 

 1. Nyt fra medlemmernes bagland:

 

Skolebestyrelsen: Der nedsættes et udvalg der skal udarbejde høringssvar omkring ny skolestruktur. Evt. sammen med dagtilbud og Lokalrådet.

 

Dagtilbud: Der udarbejdes et høringssvar omkring ændring af dagtilbudsstrukturen.

 

 

 • Økonomi:

 

Der er en fornuftig økonomi i Lokalrådet.

 

 • Eventuelt:

 

Intet

 

Næste Lokalrådsmøde afholdes onsdag d. 20. december 2023, kl. 18:00-21:30

 

                                                                                                                                      

Med venlig hilsen

 

Mikkel Anders Guldberg Rytter

Formand