Ordinært møde d. 16. november 2022

af | 1. jan 2022 | Afholdte møder

 1. Valg af referent

Mikkel blev referent

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

 1. Siden sidst
  1. Formanden

                                                               i.      Der har været afholdt formandsskabsmøde blandt lokalrådsformændene i Esbjerg Kommune

                                                             ii.      Bramming Fjernvarme har haft holdt ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget om tilslutning til Din Forsyning blev vedtaget. Dermed bliver den foretrukne løsning i Esbjerg Kommunes strategiske varmeplan også en realitet

                                                           iii.      Hans Anton og Hanne har deltaget i dialogmøde om projektet på Grindstedbanen. Begge har meldt sig til at deltage i følgegruppen

                                                           iv.      Formanden har haft dialog med formanden for HHI om problemerne med pasningssituationen for børn i Bramming. Det er aftalt at parterne forsætter dialogen.

                                                             v.      Ulla Komann arbejder på at skabe yderligere kulturelle eftermiddagstilbud til mindre skolebørn i Bramming

                                                           vi.      Områdefornyelsen er tæt på afsluttet og vil blive indviet i maj 2023.

  1. Høringer

                                                               i.      Ingen

  1. Udvalgsnyt

                                                               i.      Børneuniverset Bramming:

Jeppe gav status på seneste udvikling i pasningssituationen i Bramming. Børneuniverset Brammings forældrebestyrelse har afgivet høringssvar i forbindelse med udstykningen på Parkvej. Forældrebestyrelsen foreslår etablering af et dagtilbud i området – f.eks. ved frigivelse af midlerne til renovering af Multicentret

                                                             ii.      Bramming HHI:

Flemming orienterede om at HHI har igangsat en markedsføringskampagne af Bramming under mottoet ”Tæt på hverdagen”.

 1. Opdatering af vedtægter – herunder bl.a. udpegning af en lille bestyrelse

Formanden orienterede om at Lokalrådet bør ændre vedtægterne så ikke alle medlemmer tegner Lokalrådet. Dette af rene administrative hensyn, da samarbejdet med bl.a. banker gør det besværligt at indsamle oplysninger på alle medlemmer.

 1. Oplistning Lokalrådets aktiviteter og interesseområder

For at prioritere Lokalrådets indsats, så har Formanden foreslået at alle forslag til Lokalrådet oplistes og prioriteres. Således skal der gerne blive muligt at løfte såvel store visionære projekter, som ”Helhedsplanen” samt mindre projekter af mere dagligdagskarakter. Punktet er udskudt til et møde hvor fremmødet er større.

 1. Nyt fra medlemmernes bagland

Flyttet til siden sidst under udvalgsnyt

 1. Eventuelt

Intet