Ordinært møde d. 17. februar 2021

af | 17. feb 2022 | Afholdte møder

Referat af lokalrådsmøde onsdag den 17. februar 2021 kl. 18.30 – online.
Deltagere: Torben Kjær Andersen (TKA), Jørn Bonde (B), Hans Juhl Hansen (HJH), Karina Rimmen, Mikkel Jørgensen (MJ), Villy Petersen (VP), Hanne Pontoppidan (HP), Hans A. Sørensen (HAS).

Afbud: Anja Mølgaard (AM), Jeppe Nyhse Dahl (JND), Frank Tøstesen (FT), Michael Ries (MR)

Referent: Hans A. Sørensen

Der er følgende punkter til dagsordenen:

1. Godkendelse af referat fra lokalrådets møde den 20. januar 2021

Referat blev godkendt uden bemærkninger.

2. Orientering ved formanden.

Aldi har fået en kop kaffe hos formanden (aldeles uforpligtende); de vil gerne etablere sig skråt overfor REMA, dvs. på højde med kroketbanen, men der er ikke taget initiativer hertil, da man venter detailhandelsanalysen (som Aldi har betalt en god sum penge til, da de midler, kommunen havde afsat, ikke sikrede tilstrækkelig detaljeringsgrad og dækning. Analysen skulle være ved at være færdig.

Som alle sikkert har set, har Jakob Lykke i en S-annonce taget Lokalrådet til indtægt for sine politiske synspunkter. Uden at skabe det store røre, blev situation klaret med en lille artikel i Ugeavisen.

Formanden omtalte de kommende møder med teknik & bygge- og økonomiudvalg samt Byrådets visionstur, som tidligere er omtalt i rundsendte mails.

3. Økonomi & Regnskab ved kassereren.

Regnskabet 2020 kort drøftet, og resultatet vi blive fremlagt på årsmødet i marts.

4. Årsmødet 2021

Input til beretningen fra medlemmerne fremsendes til formanden senest d. 1. marts 2021.

Der er ifm. udpegede repræsentanter til Lokalrådet, og forud for Årsmødet sendt opfordringer rundt til foreningerne i Bramming via mail, men desværre ingen feedback.

Valglisten til Årsmødet 2021 blev gennemgået, og et enkelt medlem af bestyrelsen har valgt at varsle sin udtrædelse.

Ifm. med den varslede visionsrundtur for byrådsmedlemmerne i Esbjerg Kommune i foråret 2021 (hvis muligt) og 2022, så er oplagte punkter til drøftelse Bramming som GRØN BY, og herunder fremtidig varme- og energiforsyning til byens industri og private.

Praktiske overvejelser blev kort drøftet, såsom annoncering og stemmesedler. Forløbet af årsmødet afhænger i høj grad af Corona-restriktionerne.

5.Drøftelse af Lokalrådets rolle ift. mails fra Anja af d. 7. februar ’21

Formanden påpegede det vigtige for Lokalrådet i, at Bramming kan tilbyde forældre i byen og tilflyttere et attraktivt skolevæsen, både hvad angå de fysiske og ikke mindst de pædagogiske forhold. Han drøfter med Anja, hvad vi aktivt bør/kan foretage os. Emnet er nævnt i oplæggende til de tre tidligere nævnte møder med det poltiske niveau.

6. Årsmødet i Bramming Lokalråd er fastlagt til afvikling onsdag d. 31. marts, og det prak-tiske ifm. dette er igangsat.

Mikkel orienterede om “Brandingmøde” med bl.a. HHI. Der blev rundt om bordet/skærmen bl. a. givet udtryk for, at en af Brammings stærke sider er, at det er en by, der fungerer for alle i hverdagen.

Næste Lokalrådsmøde & Årsmøde afholdes onsdag d. 31. marts 2021, kl. 18:00 & 19:00

Med venlig hilsen

Torben Kjær Andersen
Formand