Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Ordinært møde d. 18. august 2021

af | 18. aug 2021 | Afholdte møder

Dagsorden/referat

 

 

Referat af lokalrådsmøde onsdag den 18. august 2021 kl. 19:30 på Bramming Banegård.
Deltagere: Torben Kjær Andersen (TKA), Mikkel Jørgensen (MJ), Karina Rimmen (KR), Jeppe Nyhse Dahl (JND), Frank Tøstesen (FT), Hanne Pontoppidan (HP), Hans A. Sørensen (HAS), Hans Juhl Hansen (HJH), Peter Nissen (PN).

Afbud: Søren Guldbjerg Kjær (SGK), Villy Petersen (VP), Anja Mølgaard (AM)

Referent: Hans A. Sørensen

Der er følgende punkter til dagsordenen:

1. Konstituering af bestyrelsen i Bramming Lokal Råd:

De valgte medlemmer udpegede formand, næstformand og kasserer som følger:

Formand: Torben Kjær Andersen (TKA)

Næstformand: Mikkel Jørgensen (MJ)

Kasserer: Hans Juhl Hansen (HJH)

2. Siden sidst v/Torben Kjær Andersen (TKA):

Status på byfornyelsen, referat fra Styregruppen
Der har været møde i Byforum i april måned, hvor der blev nedsat et udvalg til udarbejdelse af kunst & kultur i Bramming. Næste møde afholdes d. 10 november 2021.

Der er udarbejdet en ny Detailhandelsanalyse, der skal understøtte kommuneplanen og sikre tiltrækning af nye borgere samt attraktive bymidte.

Esbjerg Kommune og detailhandlen skal arbejde for et aflastningscenter i Bramming. Dette på trods af, at regeringen har et udspil, der forhindrer dette de næste 5 år.

En anden god ting ved detailhandelsanalysen er udarbejdelse af et attraktionsniveau, hvor Bramming ligger på 3,3 i en skala fra 1-5. Dette er på niveau med Esbjerg og Ribe.

Der afholdes et årligt fællesmøde, hvor Byforum fra Esbjerg, Ribe og Bramming og det er i år fastsat til d. 7. november ’21.

Styregruppen for byfornyelsesprojektet håndtere fysiske projekter i byen. Når projekterne er færdige opløses styregruppen, hvilket forventes medio 2022. Der fortsat penge i puljen – beløb ukendt – og lokalrådet vil forsøge at finde formål til forankring, hvor pengene kan anvendes.

Formanden tager kontakt til formanden for Byforum med proaktive forslag/input.

Ifm. arbejdet i styregruppen er der nedsat en udvalg til forbedringer af anlægget i Bramming.

Nørretorv og biblioteksparken er stort set færdige. Skolegades færdiggørelse er forsinket pga. materialemangel.

Der går rygter om en statslig pulje på kr. 250 mio. til opgradering af Danmarks Banegårde, hvor lokalrådet vil lægge ansøgninger ind.

Åbningstider toiletter på banegården forsøges øget.

Der er 4 fremvisninger for ansøgere til Banegårdscafeen inden for kort tid, og der kan forhåbentlig lukkes en ny aftale inden længe.

Lokalrådets ønsker til budgettet, som er fremsendt til økonomiudvalget:
Der er indsendt forslag til kommune tidligere fra lokalrådet bl.a. vedr. opkøb af jord til sikring af industriområder i byen, byggegrunde mv. i Bramming + beløb til udarbejdelse af projekt-oversigt for ”Bramminoen”, samt økonomi for skaterbane i Bramming. Budgetforhandlingerne er først startet.

Nyt fra byråd og udvalg:
Det er vedtaget i plan & miljøudvalget, at der skal udarbejdes plangrundlag for muliggørelse af Jysk og T. Hansen kan komme til byen.

Der mangler akut vuggestuepladser i Bramming, men der er ingen planer på området, hvilket lokalrådet vil bringe op ifm. helhedsplanen for Bramming. Vi har pt. 254 børnehavepladser i byen, men kun 31 vuggestuepladser. Da børnetallet (0-5årige) forventes at stige betydeligt den næste årrække, er det vigtigt, at der bliver kigget på en permanent løsning.

3. Nyt fra Foreningerne ved de udpegede medlemmer.

Der blev givet en kort briefing fra de udpegede.

4. Andet nyt af interesse:

Gadeidrættens dag, status v/Søren G. Kjær

Anmodning om støtte fra Biodiversitetsgruppen, der netop er oprettet, har søgt om kr. 500,- pr. lokalråd i området. Lokalrådet har henvist til Esbjerg Kommune, da pengene i forvejen er få i lokalrådene.

Caféens situation efter Lenas sygemelding.

5. Eventuelt:

I flere år er der drøftet flere flagstænger til byen, hvor der p.t. er til at dække Nørregade, men der ønskes også til Storegade.

Byen Bramming har 150 års jubilæum i år 2024 ???

Næste Lokalrådsmøde & Årsmøde afholdes onsdag d. 15. september 2021, kl. 19:30

Med venlig hilsen

Torben Kjær Andersen

Formand