Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Ordinært møde d. 18. januar 2023

af | 18. jan 2023 | Afholdte møder

Dagsorden/referat

 

 

Der indkaldes hermed til Lokalrådsmøde onsdag d. 18. januar 2023, kl. 19:30-21:30 på Bramming Banegård.

 

Deltagere: Jeppe Nyhse Dahl (JND), Mikkel A.G. Rytter (MAGR), Villy Petersen (VP), Hans Juhl Hansen (HJH), Hanne Pontoppidan (HP), Søren Guldbjerg Kjær), Anja Mølgaard (AM), Hans A. Sørensen (HAS).

 

 

Afbud: Flemming Dreyer (FD), Frank Tøstesen (FT), Daniel Holm Hansen ((DHH)

 

Valg af referent: Hans A. Sørensen

 

Der er følgende punkter til dagsordenen:

 

 

 1. Valg af referent: Hans A. Sørensen

 

Det blev aftalt at Jeppe og Hans A. fremadrettet deles om udarbejdelse af referaterne.

 

 1. Godkendelse af referat fra lokalrådets møde den 21. december 2022

 

Referat blev godkendt uden kommentarer.

 

 1. Siden sidst:

 

 1. Formanden:

 

Der er møde vedr. området på Idrætsalle i Banegårds cafeen onsdag d. 19. januar 2023,

hvor Lokalrådet er repræsenteret ved Formanden og Flemming Dreyer.

 

Der er møde vedr. Børnehaverne onsdag d. 25. januar, hvor Formanden og Jeppe delta-

ger for Lokalrådet. Det er ønsket, at der absolut hurtigst muligt kommer pladser til byen.

Den afsatte økonomi er yderst begrænset.

 

Mandag d. 23. januar er der møde i Banegårdens venner, hvor Villy deltager på vegne af

Lokalrådet.

 

Forpagteren på Stationsstuen stopper ved udgangen af januar måned, og der er slået en

annonce op efter en ny.

 

Ansøgning fra Ungdomsskolen om tilskud til forbedringer på Banegården forventes af-

klaret inden længe.

 

Forud for Årsmødet har Søren og Anja meldt at de stopper i Lokalrådet, og der opfordres

til, at der rekrutteres nye medlemmer, som kan brænde for de mange vigtige projekter i

byen på kort og lang sigt.

 

Tour de Bramming for Lokalrådet ifm. Lokalrådsmøde eller en lørdag/søndag – dato

følger.

 

 1. Igangværende høringer & Høringssvar:

 

Der er sendt materiale rundt i lokalrådet vedr. Skaterbanen, men det er igen blevet ud-

sat.

 

 1. Seneste nyt fra politiske udvalg

 

Der var ikke nyt under dette punkt.

 

 1. Nyt fra medlemmers bagland

 

Fra børneinstitutionerne side kæmpes der det mulige for at finde løsninger, men der er

mange udfordringer. Der vil aktivt blive givet input ved diverse møder, og allerede d. 19.

januar ved mødet vedr. området ved Idrætsalle.

 

 1. Skabe overblik og planlægning af Lokalrådets aktiviteter.

 

Punkerne blev gennemgået og action punkter blev drøftet og aftalt.

 

 1. Punkter til mødet med Plan- & Byggeudviklingsudvalget – Frist 1. februar 2023.

 

Der blev drøftet flere tiltag som f.eks. Grindstedbanen/Bramminoen (samarbejde med

Egnsmuset), Stier i byen, beplantning ifm. Sektorplanen, legepladser, cykelstien  til Br.

Borgvej ad Nygårdsvej, aktiviteter i de tomme bygninger i midtbyen, Storegade, og ellers

anvendes Idekatalogen fra tidligere år, hvor der fortsat er mange ønsker som ikke er op-

fyldt.

 

 1. Økonomi

 

Der er en fornuftig økonomi i Lokalrådet aktuelt.

 

 1. Eventuelt

 

Kontakt til Foreninger mhp. at få udpeget repræsentanter til deltagelse i Lokalrådet.

 

 

Næste Lokalrådsmøde afholdes onsdag d. 22. Februar 2023, kl. 19:30-21:30

                                                                                                                                      

Med venlig hilsen

 

Mikkel Anders Guldberg Rytter

Formand