Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Ordinært møde d. 19. april 2023

af | 19. apr 2023 | Afholdte møder

Dagsorden/referat

 

 

Der indkaldes hermed til Lokalrådsmøde onsdag d. 19. april 2023, kl. 19:30-21:30 på Bramming Banegård.

 

Deltagere: Mikkel A.G. Rytter (MAGR), Flemming Drejer (FD), Daniel Holm Hansen (DHH), Frank Tøstesen (FT), Villy Petersen (VP), Hanne Pontoppidan (HP), Hans Peder Kudsk (HPK), Carsten Tønder (CT), Hans A. Sørensen (HAS).

 

Afbud: Hans Juhl Hansen (HJH), Anja Mølgaard (AM), Torben Hagen, Jeppe Nyhse Dahl (JND).

 

Der er følgende punkter til dagsordenen:

 

 1. Valg af referant:

 

Hans A. Sørensen

 

 1. Konstituering af ny bestyrelse

 

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

 

Formand: Mikkel Jørgensen

Næstformand: Hanne Pontoppidan

Kasserer: Hans Juhl Hansen

Medlem: Daniel Holm Hansen

Medlem: Torben Hagen

Medlem: Frank Tøstesen

Medlem: Villy Petersen

1.Suppleant: Anja Mølgaard

2.Supplenat: Hans Peder Kudsk

 

Udpegede medlemmer af Bramming Lokalråd:

 

HHI: Flemming Dreyer

Golfklubben KLG: Hans A. Sørensen

Bramming Boldklub: Hans Juhl Hansen

Daginstitutionerne: Jeppe Nyhse Dahl

Skolebestyrelsen: Carsten Tønder

 

 1. Dialog med Lokalrådspolitikkere

 

Ingen aktuelle sager.

 

 1. Godkendelse af referat

 

Ingen referat fra sidste møde pga. Årsmøde.

 

 1. Siden sidst:

 

 1. Formanden:

 

Der er møde med Esbjerg Kommune Økonomiudvalg tirsdag d. 9. maj, kl. 16:15-17:30 i

Darum Fritidscenter.

 

Der har været afholdt 3 møder vedr. Helhedsplanen for Idræts Alle, som formanden kort

opsummerede forløbet af, og der var også forud for aftenens møde fremsendt materiale.

Lokalrådet gennemgik hele oplægget i fællesskab forud for indsendelse af kommentarer

deadline torsdag 20. april ’23.

 

Der har været afholdt møde mellem lokalrådene i det gamle Ribe Amt, hvor Hanne har

deltaget på vegne af lokalrådet, og hun berettede kort fra mødet hvor der ikke var de

store temaer.

 

Formanden har deltaget ved Lokalrådskonference i Darum Fritidscenter, og der blev

blandt andet drøftet hvordan bidragene fra Esbjerg Kommune til Lokalrådene fordeles.

Holdningen fra Bramming Lokalråd er uændret at eksisterende ordning fungerer fint.

 

Formanden har modtaget en invitation fra udvalget omkring navngivning til det nye torv

i Bramming, og vil deltage ved mødet i den kommende uge, hvor navnet skal fastlægges.

 

Lokalrådet har for tid tilbage søgt Pulje til trygge stationer om bidrag til renovering af

bygningerne ved Banegården. Det blev et afslag i år, men ansøgningen går videre til ny

udlodning i 2025.

 

Lokalrådet har modtaget en mail fra en borger, der har været i Horsens og set en Jungle-

bane, og der er forslag om etablering af noget lignende i anlægget i Bramming. Lokalråd-

et bekræfter modtagelse, og har noteret det som en ide fremadrettet.

 

 1. Igangværende høringer & høringssvar

 

Ud over behandlede punkt ovenfor er der ikke verserende sager, der kræver behandling.

 

 1. Nyt fra medlemmernes bagland:

 

Der er Generalforsamling i HHI torsdag d. 20. april, hvor der er 18 personer tilmeldt.

Lørdag d. 13. maj er der aktiviteter i byen ifm. byfornyelse og navngivning af torvet.

 

Cowi har lavet undersøgelser på de 2 skoler i byen, der viser samlet budget på ca. kr.

 1. millioner for forbedringer og vedligehold. Esbjerg Kommune har samlet afsat kr. 45.

millioner pr. år til alle skoler i kommunen.

 

 1. Økonomi:

 

Der var ikke nyt.

 

 1. Eventuelt:

 

Intet under dette punkt.

 

 

Næste Lokalrådsmøde afholdes onsdag d. 24. Maj 2023, kl. 19:30-21:30

                                                                                                                                                   

Med venlig hilsen

 

Mikkel Anders Guldberg Rytter

Formand