Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Ordinært møde d. 19. maj 2021

af | 19. maj 2021 | Afholdte møder

Referat af lokalrådsmøde onsdag den 19. maj 2021 kl. 19:30 på Bramming Banegård.
Deltagere: Torben Kjær Andersen (TKA), Jørn Bonde (JB), Michael Ries (MR), Karina Rimmen (KR), Anja Mølgaard (AM), Jeppe Nyhse Dahl (JND), Frank Tøstesen (FT), Villy Petersen (VP), Hanne Pontoppidan (HP), Hans A. Sørensen (HAS).

Afbud: Hans Juhl Hansen (HJH) & Mikkel Jørgensen (MJ)

Referent: Hans A. Sørensen

Der er følgende punkter til dagsordenen:

1. Godkendelse af referat fra lokalrådets møde den 21. april 2021

Referat blev godkendt uden bemærkninger.

2. Orientering ved formanden.

Lokalrådet har haft det årlige møde med Teknik og Byggeudvalget, hvor formanden MJ og HAS har deltaget og fremlagt lokalrådets ønsker, der også var fremsendt forud for mødet. Kort efter mødet var et af ønskerne i JV – cykelstien Bramming-Darum.

Der er nedsat en styregruppe vedr. området ved gartnerigrunden i midtbyen, og et forslag følger, og alt er i spil.

Lokalplan i høring vedr. Rema 1000, hvor vi fra lokalrådet har påpeget trafikforholdene, hvilket Esbjerg Kommune mener Vej og Park har taget hensyn til, men lokalrådet har søgt aktindsigt og vil læse dette med stor interesse, og evt. hovedpunkter fra rapporten vil blive rundsendt til medlemmerne af Lokalrådet. Lokalrådet vil gerne etablere et møde med firmaet, som har udarbejdet trafikplanen for Bramming, og tage påpegede trafikforhold op igen.

Det har været møde i Banegårdens Støtteforeningen/Venner, og det viser sig, at DSB er blevet mere medgørlige mht. forbedringer af huset samt eventuelle etableringer af nye lokaler som aktivitetsmuligheder for byens borgere, og så der kan komme mere liv på området, hvilket Lokalrådet hilser velkommen.

I forlængelse af mødet med Michael Friis omtalt i seneste referat forventes planerne godkendt med blandt andet forbedrede parkeringsforhold i området til følge.

Der har været afholdt møde omkring en skaterbane i Bramming med stor tilslutning, og gode ideer og tanker er blevet vendt.

Næste møde med økonomiudvalget for fremmelse af masterplanen. Projektet omkring Bramminoen lever fortsat, og der arbejdes videre med indhentning af inspiration og erfaring fra andre lignende projekter i nærområdet.

Byrådsmedlemmerne fra Esbjerg Kommune kommer til byen tirsdag d. 1. juni til et visionsrundtur, hvor alle byens borgere er velkommen. Lokalrådet opfordrer til deltagelse, og vi forsøge at motivere mødet på bedste vis via de mulige platforme.

3. Opdateringer for ”det grønne spor”, skolerne og udvalg & byråd

– det grønne spor

Et lille udvalg bestående af 4 personer fra Lokalrådet har udarbejdet et skriv til byens ejendomsmæglere vedr. manglende udstykninger og byggegrunde i Bramming og bedt om deres holdning til situation på kort, mellem og lang sigt. Der er generelt samme ordlyd fra de forskellige – der mangler byggegrunde og visioner for området – og de har stort set alle meldt sig positive overfor deltagelse ved et lokalrådsmøde hvis/når de bliver inviteret til bordet, hvilket Lokalrådet vil arrangere og sikre.

– skolerne

Der skulle være afholdt møde med forskellige repræsentanter fra Esbjerg Kommune og udvalg tirsdag d. 27. maj, men pga. møde i den bedste arbejdstid måtte det udsættes til efter sommerferien, hvilket nu er bekræftet. Såfremt der skal undersøges noget omkring skolerne og fremtiden i Bramming, så skal det frembringes af skolebestyrelserne, hvilket er en udfordring.

Lokalrådet skulle i henhold til tidligere udarbejdet handleplan have været involveret i marts, hvilket ikke er sket. Lokalrådet vil søge årsagen og mulighederne for at blive hørt belyst.

– udvalg og byråd

Der sker ikke det helt store p.t., men der har været et møde i plan og miljø vedr. udflytning af butikker fra midtbyen, hvilket formanden har oplyst til udvalget er en rigtig dårlig idé for byen og dens fremtid. Der er kvitteret for modtagelse, og svaret retur er blandt andet, at man deler holdningen for så vidt angår dagligvarer, men at man stadig ser positivt på et aflastningscenter på Vardevej i Bramming.

4. Årsmødet 2021

Afholdes onsdag d. 16. juni 2021, kl. 19:30. Vi har 2 afgående medlemmer, så alle interesserede er velkomne til at stile op.

5. Eventuelt

Den seneste skolerapport viser en tilgang på 100 elever til skolerne frem til 2030 i Bramming.

Bramming Kulturnat d. 3. juni 2021 afholdes med mange gode aktiviteter.

Næste Lokalrådsmøde & Årsmøde afholdes onsdag d. 16. juni 2021, kl. 18:30 & 19:30

Med venlig hilsen

Torben Kjær Andersen
Formand