Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Ordinært møde d. 19. oktober 2023

af | 19. okt 2023 | Afholdte møder

Dagsorden/referat

 

 

Der indkaldes hermed til Lokalrådsmøde onsdag d. 18. oktober 2023, kl. 19:30-21:30 på Bramming Banegård.

 

Deltagere: Mikkel A.G. Rytter (MAGR), Hans A. Sørensen (HAS), Hanne Pontoppidan (HP), Torben Hagen (TH), Villy Petersen (VP), Flemming drejer (FD), Carsten Tønder (CT), Hans Peder Kudsk (HPK), Jeppe Nyhse Dahl (JND).

 

Afbud: Anja Mølgaard, Hans Juhl Hansen (HJH), Frank Tøstesen (FT), Daniel Holm Hansen (DHH)

 

Der er følgende punkter til dagsordenen:

 

  1. Valg af referant:

 

Hans A. Sørensen

 

  1. Dialog med Lokalrådspolitikkere

 

Ingen aktuelle sager.

 

  1. Godkendelse af referat fra Lokalrådsmøde d. 20. september 2023

 

Referat blev godkendt uden kommentarer.

 

  1. Siden sidst:

 

  1. Formanden:

 

Gavlmaleriet ved Nørre Torv er blevet færdigt, og indviet.

 

Der undersøges mulighed for en privat dagpleje i byen, og involverede personer kigger aktuelt egnede bygninger.

 

  1. Igangværende høringer & høringssvar

 

På området for Daginstitutioner er der rettet kontakt til Børn & Skole v/Diana Mose. Der er udarbejdet et fælles skriv til byrådet med gode argumenter imod Esbjerg Kommunens spareplaner, men er ikke kommet svar retur på henvendelserne.

Næste møde i økonomiudvalget er tirsdag d. 7. november. Der er kommet et udspil fra Esbjerg Kommune med ca. 15 minutters længere åbningstid morgen og eftermiddag, hvilket dog ikke har stor effekt.

 

Der er kommet et forslag/udkast vedr. udvidelse af  Tumlebo til ca. dobbelt størrelse, men planerne kan tidligst komme i spil 2025 pga. økonomien, så igen ingen nærtstående løsning for området, men der presset på fra Daginstitutionernes side for tidligere i gangsættelse, da problemerne allerede er her nu med manglende pladser.

 

Der arbejdes på oprettelse af et forældrenævn i Esbjerg Kommune, hvilket vistnok kun findes i 2 andre kommuner i landet.

 

På skoleområdet går man tilbage til decentral ledelse så det kommer tilbage på skolerne.Der er et ekstraordinært møde i skolebestyrelsen mandag d. 23. oktober og hvis det vedtages træder det i kraft allerede fra det kommende skoleår 2024. Skolestrukturen bliver også lavet om med ikrafttrædelse fra 2025.

 

  1. Nyt fra medlemmernes bagland:

 

Der er møde i HHI i den kommende uge.

 

  • Orientering vedr. ”Den Skæve Bane”

 

Der er inviteret til det sidste møde i følgegruppen for ”Den Skæve Bane” onsdag d. 1. november ’23, hvor Visionen fremlægges forud for præsentation af samme til de 4 by-råd i november/december måned, hvorefter der skal tages beslutning om evt. realise-ring, herunder finansiering.  Det er endnu ikke fastlagt/oplyst, hvor mødet afholdes ?

 

Stationsbyen Bramming 150 års Jubilæum blev drøftet, og den officielle dag er torsdag d. 3. oktober 2024, men det drøftes at det skal fejres igennem hele året, hvor alle byens Foreninger og interesserede kan byde ind. I første omgang afventes mødet i HHI i den kommende uge, og så vil Formanden tage bestik af situationen herfra.

 

  • Økonomi:

 

Ikke noget nyt her.

 

  • Eventuelt:

 

Ikke noget nyt her.

 

Næste Lokalrådsmøde afholdes onsdag d. 15. november 2023, kl. 19:30-21:30

 

                                                                                                                                                    

Med venlig hilsen

 

Mikkel Anders Guldberg Rytter

Formand