Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Ordinært møde d. 20. april 2022

af | 20. apr 2022 | Afholdte møder

Dagsorden/referat

Der indkaldes hermed til Lokalrådsmøde onsdag den 20. april 2022, kl. 19:30-21:00 på Bramming Banegård.

Deltagere: Jeppe Nyhse Dahl (JND), Villy Petersen (VP), Mikkel A.G. Rytter (MAGR), Frank Tøstesen (FT), Hanne Pontoppidan (HP), Anja Mølgaard (AM), Daniel Holm Hansen, Hans Juhl Hansen (HJH), Hans A. Sørensen (HAS).

Afbud: Flemming Dreyer (FD), Søren Guldbjerg Kjær (SGK)

Referent: Hans A. Sørensen

Der er følgende punkter til dagsordenen:

1. Godkendelse af referat fra lokalrådets møde den 30. marts 2022

Referat blev godkendt uden kommentarer.

2. Siden sidst ved Formanden:

Formanden orienterede om høring til Kommuneplanen.

Formanden har haft møde med driftsleder Hans Ole ved Materielgården og kollegaer
vedr. tiltag i Bramming, og der blev opfordret til 1-2 årlige møder mellem partnere,
hvilket lokalrådet hilser velkommen. Møderne vil blive lagt i årshjulet for Lokalrådet.

3. Evaluering Årsmødet 2022, herunder konstituering af bestyrelsen.

Det var meget glædeligt med stort fremmøde og god debat på aftenen. Lokalrådet satser
på, at mere synlighed fremover vil sikre og/eller øge interessen for møderne fremover.

Hvis økonomien tillader det vil der blive serveret kaffe, vand og snacks ved mødet i ’23.

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Formand: Mikkel A. G. Rytter (MAGR)
Næstformand: Hanne Pontoppidan (HP)
Kasserer: Hans Juhl Hansen (HJH)

4. Kommuneplan 2022-2034.

Formanden har ud fra diverse input fra medlemmerne udarbejdet et skriv til planen,
som er sendt til Esbjerg Kommune.

Omtalte skriv blev gennemgået og drøftet i Lokalrådet ud fra de større fokus områder.

Et af de fremhævede og aktuelle sektorer i planen er varmeforsyningen i Kommunen,
hvor der har været afholdt et møde hvor de forskellige lokalråd har deltaget. Der blev
drøftet og lagt og til en samlet forsyning fra Esbjerg. Der blev efterlyst datoer for tiltag,
da flere byer som f.eks. Grimstrup og Darum står for at skulle tage beslutninger snart.
Rapporten fra Cowi bliver færdiggjort slutning af maj og leveret til Esbjerg Kommune
for videre behandling er.

Ifm. planen har Esbjerg Kommune tidligere på året blevet afholdt et online møde.

5. Status økonomi ved kassereren.

Økonomien ser på trods af stigende omkostninger til oprettelse af konto i banken
acceptabel ud.

6. Nyt fra medlemmernes bagland.

JND informerede omkring status på daginstitutionsområdet i Bramming og omegn,
hvor der forsat ikke er gode løsninger, og der er taget direkte kontakt til Diana Mose
Olsen og Ulla K. Meyer med ønske om akut handling for området, da der ikke er pladser.

7. Eventuelt

Ungerådet har drøftet muligheden for en disc-golf bane i Bramming, hvilket menes at
koste kr. 100.000,- og samtidig skal der findes et område i byen, hvor det kan placeres.

Næste Lokalrådsmøde afholdes onsdag d. 18. maj 2022, kl. 19:30-21:30.

Med venlig hilsen

Mikkel Anders Guldberg Rytter
Formand