Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Ordinært møde d. 20. januar 2021

af | 20. jan 2021 | Afholdte møder

Referat af lokalrådsmøde onsdag den 20. januar 2021 kl. 18.30 online.
Deltagere: Torben Kjær Andersen (TKA), Jørn Bonde (B), Michael Ries (MR), Jeppe Nyhse Dahl (JND), Frank Tøstesen (FT), Hans Juhl Hansen (HJH), Anja Mølgaard (AM), Karina Rimmen, Mikkel Jørgensen (MJ), (KR), Villy Petersen (VP), Hanne Pontoppidan (HP), Hans A. Sørensen (HAS).

Afbud:

Referent: Hans A. Sørensen

Der er følgende punkter til dagsordenen:

1. Godkendelse af referat fra lokalrådets møde den 18. november 2020

Referat blev godkendt uden bemærkninger.

2. Orientering ved formanden.

Jysk, aflastningscenter

HHI, BYforum og Lokalrådet inviteres til møde snarest om detailhandelsanalyse fim aflastningscenter (Forvaltningen). Af tidligere beslutning fremgår, at vi også skal mødes med Udvalget. ProDevelopment: Arbejder sammen med Cowi og ICP på analyse og redegørelse. De er IKKE involveret i Feldts ejendom med Det blå Marked.

Aldi

Aldi har bedt ICP om mere detaljeret analyse end den, Forvaltningen havde råd til. Jeg har bedt Jørn Boesen spørge ind til sagen i Udvalget.

HHI/Byforum:

HHI er i kontakt med Business Esbjerg, Teknisk Forvaltning og folk fra Brammings erhvervsliv om genoplivning af det tidligere “Bramming Board”. Det er et udelukkende erhvervsrettet forum, men jeg vil naurligvis følge med i, hvad der sker, og er det relevant med en repræsen-tant fra Lokalrådet, tages det op på formandsmøde.

HHI og Lokalrådet vil anmode Forvaltningens planfolk om en måde regelmæssigt at holde Lokalrådet orienteret om fremdriften i Kommuneplanrevisionen. De vigtige overordnede ting for os er inkorporeringen af den strategiske udviklingsplan, lokalplaner og udstykninger samt Generationernes By

HHI forsøger at starte et projekt om detaihandelen i Bramming med afsæt i en model fra Haderslev. Også her kan Lokalrådet komme på banen, hvis relevant, hvilket især vil være tilfældet. hvis der skal drøftes lokalplan, og måske også alternative butiksformer og/eller ejerforhold.

Byforum holder møder i april og oktober 2021.

Alle møder er sat på hold eller eventuelt skærm.

3. Emner til Budget- & Fondsansøgninger

Der blev drøftet flere punkter under dette punkt bl.a. Skaterbanen, der fortsat ligger som et projekt, og lokalrådet følger op på dette.

Til det årlige møde med Vej & Park udarbejdes opdateret liste med forbedringspunkter.

Vejforholdene på Kirkebrovej blev igen drøftet, også ifm. forestående etablering af Rema 1000. Høj hastighed, tung trafik er fortsat en udfordring her.

Eftersom fællesmødet ikke blev til noget, kunne vi måske invitere Ann Caroline Hansen til at deltage ved en af vore næste møder fysisk/online.

4. Drøftelse af Lokalrådets visioner.

Skoleområdet – friskoleforsøg, hvor der fra skolebestyrelsen er givet input vedr. forslag til placering af en ny skole. Frikommune forsøg har fuld fokus. Nedsat en arbejdsgruppe hvor mange har meldt sig, så interessant at følge udviklingen her.

Involvering af unge i udvalgte projekter og i almindelighed blev drøftet, samt hvordan vi får motiveret og aktiveret de unge. F.eks. via en workshop for gode ideer og input.

Branding af Bramming – EK er i gang med udarbejdelse af nyt materiale, hvor Bramming vil være bedre repræsenteret. Lokalrådet er kontaktet af Kirsten Enevoldsen vedr. op-slag i gratisavisen, og vi undersøger muligheder og interesse. Der er afsat kr. 300.000,00 ifm. ”Bramino” projektet.

Unicef børnevenlig by blev drøftet i forbindelse med lokalrådets visioner på skoleområdet. De radikales byrådssal er endnu ikke fulgt op, men vi følger med.

Udvikling af Bramming som grøn by via El-standere i Byen, FN17 verdensmål, grøn fritidsklynge m.v.

5. Årsmødet i Bramming Lokalråd er fastlagt til afvikling onsdag d. 31. marts, og det prak-tiske ifm. dette er igangsat.

Næste møde afholdes onsdag d. 17. februar 2021, kl. 18:30.

Med venlig hilsen

Torben Kjær Andersen
Formand