Ordinært møde d. 20. oktober 2021

af | 20. okt 2021 | Afholdte møder

Dagsorden/referat

 

 

Referat af lokalrådsmøde onsdag den 20. oktober 2021 kl. 19:30 på Bramming Banegård.
Deltagere: Torben Kjær Andersen (TKA), Karina Rimmen (KR), Jeppe Nyhse Dahl (JND), Villy Petersen (VP), Hanne Pontoppidan (HP), Hans Juhl Hansen (HJH), Søren Guldbjerg Kjær (SGK), Hans A. Sørensen (HAS).

Afbud: Anja Mølgaard (AM), Peter Nissen (PN), Mikkel Jørgensen (MJ), Frank Tøstesen (FT).

Referent: Hans A. Sørensen

Der er følgende punkter til dagsordenen:

1. Godkendelse af referat fra lokalrådets møde den 18. august 2021

Referat fra augustmødet blev godkendt. Der blev ikke afholdt møde i september, og derfor ingen referat til godkendelse fra dette møde.

2. Orientering ved formanden.

-Status for helhedsplanen (Jensens Planteskolegrund):

Skolebestyrelsens formand og lokalrådet var kaldt til møde hos forvaltningen efter en henvendelse til Forvaltningen og politisk niveau om manglende involvering i Helhedsplanen for planteskolegrunden. Der skal udarbejdes en lokalplan med opstart i september 2021 og sideløbende undersøges jordbundsforhold mv., og der forventes en endelig afgørelse i projektet ultimo 2022. Der er lagt op til nogle ”milepælsmøder” fra kommunens side, hvor lokalrådet vil blive inddraget på lige fod med andre relevante organisationer og personer i byen. Lokalrådet vil udpege personer som skal være kontaktpersoner og deltagere ved omtalte møder.

I forbindelse med helhedsplanen arbejdes der sideløbende med permanente børnepasnings-ordninger i byen, der skal stå klar i 2025.

Kommuneplanen kommer i høring ultimo 2021 eller primo 2022.

Hvordan bidrager vi bedst muligt ?:
Lokalrådet vi holde en tema-eftermiddag onsdag d. 17. november fra kl. 15:00, og forud for planlagte lokalrådsmøde, hvor input og ideer til helhedsplanen gennemgås i fællesskab.

Kommunens budget for 2020-2023:
Lokalrådets forslag om en Bramminoen med inddragelse af omkringliggende byer bliver generelt positivt modtaget, og derfor fortsat motiveret.

Kan Lokalrådet bidrage, f.eks. med Bramminoen ?:
Lokalrådets rolle er at bidrage til en projektbeskrivelse, som kan danne grundlag for selve arbejdet med Bramminoen. Oplæg hertil rundsendes af formanden.

Aflastningscenter og Rema 1000:
Tingene går uændret lidt langsomt, og regeringen er kommet med et udspil ”kom tættere på”. Problematikken omkring beskrivelse og fortolkning af et aflastningscenter giver nogle udfordringer, da det p.t. fortolket ens for alle byer, og helt misvisende for projektet i Bramming. Der har været afholdt et møde med interesserede, og det har udmøntet sig i et forsøg på foretræde for folketingets erhvervsudvalg.

Rema 1000 kommer, men er som mange andre projekter forsinket pga. materialer og ressourcer.

Valgmøde:
Torsdag d. 4. november bliver der afholdt valgmøde i Bramming Kultur- & Fritidscenter. Lokalrådet er blevet opfordret til at arrangere mødet, og har taget udfordringen op, hvilket indebærer forplejninger, annoncering, og generelt praktiske ting ifm. afholdelse.

3. Status økonomi v/Kassereren

Som bekendt er pengene små i lokalrådet, og det bidrager heller ikke positivt, at der skal betales gebyrer for opretholdelse af konto i banken.

4. Nyt fra medlemmernes bagland:

Der blev afgivet en kort briefing fra de udpegede.

5. Julefrokost 2022:

Afholdes onsdag d. 15. december i forlængelse af lokalrådsmødet.

6. Forskelle Lokalråd / Byforum:

Punktet udsættes til næste møde.

7. Eventuelt

Ud af de 4 ansøgere til Banegårds cafeen er der fortsat dialog, men sideløbende er der dukket et interessant projekt op, hvor DSB kigger på oprettelse af 10 ”Stationstuer” udvalgte steder i landet, og det kunne måske være en mulighed for byen ?

Der har været afholdt Borgermøde i Esbjerg d. 5. oktober ifm. sektorplan for park, skov og friluftsliv, hvor lokalrådet har deltaget, og det blev oplyst, at der senere vil blive afholdt lignende møde i såvel Bramming som Ribe.

Der er fortsat tomme butikslokaler i Bramming. Lokalrådets holdning er uændret, at vi bør afvente dels effekten af hele det store byfornyelsesprojekt og ikke mindst en revision af Kommuneplanen.

Gadeidrættens dag i Bramming er afholdt med god opbakning, og det er omtalt via artikler i bl.a. Uge-avisen, YouTube mv. – kan ses i linkene her:

https://ugeavisen.dk/bramming/artikel/skal-gadeidrættens-dag-i-bramming-være-en-tradition + https://youtu.be/_s4KqfgT4OQ

Lokalrådet håber, at der kan skabes en tradition for en Gadeidrættens Dag i Bramming.

Næste Lokalråds- & Temamøde afholdes onsdag d. 17. november 2021, kl. 15:00-21:00

Med venlig hilsen
Torben Kjær Andersen
Formand