Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Ordinært møde d. 21. april 2021

af | 21. apr 2021 | Afholdte møder

Referat af lokalrådsmøde onsdag den 21. april 2021 kl. 18.30 – online.

Deltagere: Torben Kjær Andersen (TKA), Jørn Bonde (B),Jeppe Nyhse Dahl (JND), Anja Mølgaard (AM), Frank Tøstesen (FT), Karina Rimmen, Mikkel Jørgensen (MJ), Villy Petersen (VP), Hanne Pontoppidan (HP), Hans A. Sørensen (HAS).

Afbud: Michael Ries (MR) & Hans Juhl Hansen (HJH)

Referent: Hans A. Sørensen

Der er følgende punkter til dagsordenen:

1. Godkendelse af referat fra lokalrådets møde den 17. februar 2021

Referat blev godkendt uden bemærkninger.

2. Orientering ved formanden.

Grafitti:

Vi har via Ulla Komann modtaget en henvendelse fra en ung mand Daniel og nogle af hans venner om muligheden for at kunne dyrke grafitti i Bramming. Formanden har talt og skrevet med Jannie Tolstrup fra kommunen og emnet vil blive taget op i forbindelse med arbejdet med skaterbaneprojektet. Formanden har også meddelt Daniel, at vi vil undersøge, om der er én fra lokalrådet, der vil drøfte ønskerne med ham.

Skaterbanen:

Kommunens arbejdsgruppe indkalder interessenter, fortrinsvis de unge, til møde i maj. Formanden har skrevet til kommunen, at lokalrådet, inspireret af Ribe, gerne ser et sammenhængende aktivitetsområde for unge, muligvis øst for Bakkevej.

Byomdannelse:

Projekterne skrider frem og forventes snart afsluttet. Der nedsættes en ny arbejdsgruppe, som skal kigge på Anlægget, hvor der er etableret samarbejde med private ejere + Esbjerg kommune, så sidstnævnte overtager driften. Der arbejdes på at få yderligere kunst frem og op i byen. i første omgang i den nyrenoverede bibliotekshave og et gavlmaleri på Nørretorv.

Bramminoen:

Forprojektet om Grindstedbanen og Bramminoen er blevet delt op, så Varde tager sig af Grindstedbanen og vi af Bramminoen. Afsatte midler kr. 300.000,- til projektet er fordelt med kr. 200.000,- til Varde og kr. 100.000,- til Bramming. Formanden har taget kontakt til Øster Vedsted Fællesråd for at få råd og vejledning fra deres projekt med “Landskabsgang”.

Byforum:

DSB/Bane Danmark åbner op for muligheder ifm. anvendelse og istandsættelse af banegården, så f.eks. toiletter måske kan have længere åbningstider, og ubrugte lokaler kan blive aktiveret m.v.

Byomdannelse Industrivej/Mæglergade:

Ejeren af Falckgrunden har et projekt i støbeskeen. Formanden orienterede omkring detaljer og muligheder fra et besøg/møde, hvor der inviteres og opfordres til gode ideer ifm. projektet.

Jernbanecaféen m.m.:

Støtteforeningen og lokalrådet søger om visse forbedringer. Formanden orienterede lokalrådet.

Dialogmøde mellem Teknik & Miljø og Bramming Lokalråd:

Mødet afholdes tirsdag d. 27. april på Esbjerg Rådhus, hvor Formanden, MJ og HAS deltager.

3. Vision for fremtidens skole/Anja og drøftelse af scenarier med henblik på Lokal-rådets stillingtagen (se vedhæftede).

Der er afholdt 2 møder, hvor bl.a. skoleleder, kollegaer og skolebestyrelse har deltaget til drøftelser omkring visioner og ønsker omkring det strategisk vigtige punkt for byen, og der er et 3. møde aftalt i uge 17. Lokalrådet vil udarbejde et dokument, der kan præsenteres for lokalpolitikkerne til sikring af rette prioriteter.

4. Grøn planlægning/Hanne

Der mangler byggegrunde i Bramming, og lokalrådet vil hente inspiration fra andre byer til udarbejdelse af et idékatalog (f.eks. Hedensted bygger m.fl.), som kan motivere processen med flere udstykninger på såvel kort som lang sigt med afsæt i en grøn profil for byen. For også at få lokale input vil lokalrådet kontakte ejendomsmæglerne i byen.

5. REMA og ALDI – bemærkninger til lokalplan for REMA og detailhandelsanalyse fra ALDI (se vedhæftede)

Lokalrådet har ad flere omgange drøftet og påpeget udfordringerne mht. trafikforholdene, samt cykel- og gangstier ifm. etableringen af Rema 1000 og eventuelt Aldi på Gabelsvej, og der udarbejdes et officielt skriv til Esbjerg Kommune med uddybninger.

6. Trafikforhold Industriområdet/Villy

Der er opstået nogle uhensigtsmæssige situationer mellem firmaer på Industrivej / Thuesvej og politiet, hvor der er uddelt bøder ifm. logistikopgaver i kvarteret. Lokalrådet vil tage fat i HHI for forhåbentlig at finde nogle gode og holdbare løsninger for alle parter.

7. Det forlyder sig, at Bramming Boldklub overvejer etablering af Padeltennis-baner, hvilket også er/har været på tale hos SEPE i Bramming Kultur- & Fritidscenter.

Esbjerg Kommune byråds planlagte besøg i Bramming ifm. Vision-2025 vil blive afholdt på Nørretorv tirsdag d. 1. juni ’21. Invitation med tidspunkt mv. følger når modtaget.

Næste Lokalrådsmøde & Årsmøde afholdes onsdag d. 19. maj 2021,

Med venlig hilsen

Torben Kjær Andersen
Formand