Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Ordinært møde d. 21. juni 2023

af | 21. jun 2023 | Afholdte møder

Dagsorden/referat

 

 

Der indkaldes hermed til Lokalrådsmøde onsdag d. 21. juni 2023, kl. 19:30-21:30 på Bramming Banegård.

 

Deltagere: Mikkel A.G. Rytter (MAGR), Frank Tøstesen (FT), Hanne Pontoppidan (HP), Daniel Holm Hansen (DHH), Peder Kudsk (HPK), Torben Hagen (TH), Jeppe Nyhse Dahl (JND), Carsten Tønder (CT), Hans A. Sørensen (HAS).

 

Afbud: Hans Juhl Hansen (HJH), Anja Mølgaard (AM), Flemming Drejer (FD), Torben Hagen (TH).

 

Der er følgende punkter til dagsordenen:

 

  1. Valg af referant:

 

Hans A. Sørensen

 

  1. Dialog med Lokalrådspolitikkere

 

Ingen aktuelle sager.

 

  1. Godkendelse af referat fra Lokalrådsmøde d. 24. maj 2023

 

Referat blev godkendt uden kommentarer.

 

  1. Siden sidst:

 

  1. Formanden:

 

Byforum har været på studietur til Roskilde (aflyst), Køge og Malmø, hvor der blev talt

udvikling og muligheder, der måske kan anvendes som inspiration i nærområdet.

 

Esbjerg kommune har sendt materiale rundt Området vedr. Planteskolen

 

Økonomiudvalget fra Esbjerg Kommune har overvejet og gentænkte set-up omkring

fremtidige møder og dialog og kommunikation.

 

Modellen vedr. tilskud til Lokalrådene er blevet diskuteret og input er modtaget, hvilket

behandles og konklusion om eksisterende (som Bramming Lokalråd har argumenteret

for), eller en ny model.

Der er tidligere søgt en Fond ifm. området ved banegården, og der var afslag i første

runde, men man går ved afslag automatisk videre til året efter. Realdania søger også

sideløbende, hvilket ikke påvirker førstnævnte positivt/negativt, så det vil man for-

følge.

 

Lokalrådet har deltaget ved endnu et møde ifm. ”Den Skæve Bane” (Bramming – Grind-

sted), og der samles forsat materiale sammen til projektet, der skal danne beslutnings-

grundlag for de 4 Kommuner som i fællesskab skal finde Fondene til realiseringen. Der

er deadline for tilbagemeldinger fra Lokalrådene og deltagere d. 1. august 2023., og vi/

Lokalrådet Bramming har været i kontakt med Bramming Egnsmuseum for input fra by-

en, hvilket de velvilligt har tilsluttet sig.

 

  1. Igangværende høringer & høringssvar

 

Ingen nyheder under dette punkt.

 

  1. Nyt fra medlemmernes bagland:

 

Skolerne har modtaget en ny regnemodel for tilskud, hvilket umiddelbart er modtaget

positivt og skulle give et bedre bidrag fremadrettet. Ca. 80% vil være øremærket, og de

sidste 20% kan skolerne selv disponere over.

 

Institutionerne kæmper forsat for at få flere pladser og bygninger etableret i Bramming,

men der er i første omgang besluttet oprettelse af pladser i Kratskellet, hvor midler fra

Bramming er overført til, og så vil overskud fra nuværende anlægsloft, samt nye midler

blive tilført projekter i Bramming når vi kommer til 2025. Kratskellet bliver et aktivt til-

valg, så forældre selv skal vurdere/afgøre om de har muligheder for at klare logistikken.

 

Ungerådet har kigget på egnede områder vedr. etablering af en disc-bane i Bramming,

hvor der besluttet at hente hjælp og erfaring udefra. Der er kigget på området ved moun-

tain bike banen. Budgettet ligger umiddelbart mellem kr. 50.000,- til 400.000,- for 9 huls.

 

  1. Økonomi:

 

Ingen nyheder under dette punkt.

 

  1. Eventuelt:

 

Ingen nyheder under dette punkt.

 

Næste Lokalrådsmøde afholdes onsdag d. 23. august 2023, kl. 19:30-21:30

                                                                                                                                                   

Med venlig hilsen

 

Mikkel Anders Guldberg Rytter

Formand