Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Ordinært møde d. 30. november 2021

af | 30. nov 2021 | Afholdte møder

Referat af Temadag & Lokalrådsmøde tirsdag den 30. november 2021 kl. 17:00-21:00 på Bramming Banegård.

Deltagere: Torben Kjær Andersen (TKA), Karina Rimmen (KR), Jeppe Nyhse Dahl (JND), Villy Petersen (VP), Hanne Pontoppidan (HP), Hans Juhl Hansen (HJH), Søren Guldbjerg Kjær (SGK), Anja Mølgaard (AM), Mikkel Jørgensen (MJ), Frank Tøstesen (FT), Hans A. Sørensen (HAS).

Afbud: Peter Nissen (PN)

Referent: Hans A. Sørensen

Der er følgende punkter til dagsordenen:

Godkendelse af referat fra lokalrådets møde den 20. oktober 2021
Referat blev godkendt uden kommentarer.

Orientering ved formanden.
Lokalrådet besluttede ved Temamødet forud for lokalrådsmødet at nedsætte et hurtigt arbejdende udvalg bestående af 4 medlemmer (TKA, AM, JND + MJ), der skal konkretisere og visualisere lokalrådets ideer og planer for byen, der kan anvendes når kommuneplanen for Esbjerg Kommune kommer i høring ultimo 2021/primo 2022, samt til præsentation for de lokalpolitikerne.

Formanden har været til møde i styregruppen, hvor der hovedsageligt blev givet orienteringer om status på de forskellige projekter under bymidtefornyelsen.

Byforum har afholdt møde med en lang dagsorden, hvoraf det umiddelbart relevante for Bramming var, at der nedsættes en gruppe til at arbejde med kunst i bymidten, bestående af Mogens Jssing, Ulla Koman-Mejer, Kosten Enevoldsen og Torben Kjær Andersen.

Formanden rundsender det mere dybtgående referat fra mødet, når det kommer.

Udstykninger i Bramming tager i Kommunes optik udgangspunkt i, at de skal følge kommuneplanlægningsprocessen, dvs. udstykningen på Parkvej kan starte i 2023/24 og den på Tværsigvej afventer, at ansøger får foretaget undersøgelse af forurening og håndtering af grund- og overfladevand (det forventes at ske hen over vinteren, så udstykningen kan komme med i den kommende kommuneplan.

Den gamle Falck station v/Michael Friis. Her har ejeren ønsket en omklassificering fra erhvervsjord til boligområde. Der er indkaldt til idéhøring som start på lokalplanlægningen og Lokalrådet hat indgivet positivt høringssvar.

Formanden kunne oplyse, at der er indgået aftale med DSB om ombygning af Jernbanecaféen til stationstue og at arbejdet er i fuld gang. Køkkenet indgår ikke i aftalen mellem DSB og Kommunen og DSB er ikke afvisende for en eventuel fremtidig udnyttelse, såfremt der er interesse herfor. Man vil dog ikke selv satse på yderligere servering end det,er kan tilberedes i stationsstuen.

Status økonomi v/Kassereren
Der er oprettet en ny konto i Sydbank, hvor lokalrådet betaler kr. 2.000,- for oprettelse, samt kr. 100,- pr. måned.

Nyt fra medlemmernes bagland:
Der var ikke nyt siden sidst.

7. Eventuelt

Ingen punkter.

Næste Lokalråds- & Julefrokost afholdes onsdag d. 15. december 2021, kl. 18:00

Med venlig hilsen

Torben Kjær Andersen
Formand