Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Ordinært møde d. 9. februar 2022

af | 9. feb 2022 | Afholdte møder

Referat af Lokalrådsmøde onsdag den 9. februar 2022, kl. 19:30 på Bramming Banegård.

Deltagere: Karina Rimmen (KR), Jeppe Nyhse Dahl (JND), Villy Petersen (VP), Hanne Pontoppidan (HP), Hans Juhl Hansen (HJH), Søren Guldbjerg Kjær (SGK), Mikkel Jørgensen (MJ), Frank Tøstesen (FT), Hans A. Sørensen (HAS).

Afbud: Peter Nissen (PN), Torben Kjær Andersen (TKA), Anja Mølgaard (AM)

Referent: Hans A. Sørensen

Der er følgende punkter til dagsordenen:

Godkendelse af referat fra lokalrådets møde den 15. december 2021
Referat blev godkendt uden kommentarer.

Orientering ved formanden.
Torben Kjær Andersen er udtrådt af Lokalrådet pga. helbredsmæssige årsager.

Lokalrådet har undersøgt forholdene vedr. nedrivning af Hovedvej 39 og Søndergade 10, og der er ikke konstateret nogle uregelmæssigheder ifm. nedrivningen.

Stationsstuen Bramming er åbnet, og er kommet godt i gang. Der kan afholdes møder med mulighed for forplejning i begrænset omfang, men det udbygges løbende efterbehov.

Lokalrådet har indsendt materiale ifm. høring for området ved planteskolen, og formanden har indsendt materiale på Lokalrådet vegne.

Formanden har være til møde i Styregruppe vedrørende Helhedsplanen og hvor der bl.a. blev drøftet etablering af skaterbane, der skal placeres der hvor kælkebakken ligger p.t.

Placeringen af barakker som støjværn virker ikke helt gennemtænkt og formanden vil udfordre placeringen endnu engang. Trafik- & parkerings forholdene er også et tema.

Området, og omkringliggende skov, hvor barakkerne ligger aktuelt er udfordret pga. skoven over årene er blevet til fredskov. Skoleforholdene blev igen-igen italesat fra lokalrådet, men uden større lydhør. Sideløbende forhandler Sundhedshuset med Menighedsrådet om køb af jord. Borgerinddragelse blev også drøftet, og lokalrådet anbefalede et Borgermøde til dette punkt, der afholdes inden Lokalplanen skal vedtaget, hvilket umiddelbart vil finde sted ultimo marts.

Jydske Vestkysten har henvendt sig af flere omgange til formanden vedr. forskellige sager i byen.

Der har været afholdt møde i Banegårdens venner.

Der er høring vedr. aflastningsområdet og formanden læser materiale igennem og rækker ud til medlemmerne i forlængelse.

Der er flere høringsfrister under opsejling og formanden kontakter ligeledes medlemmerne her.

Planlægning af årsmøde 2022:
Der vil blive lavet en indsats for at markedsføre lokalrådet forud for Årsmødet i marts.

Lokalrådet skal overveje sin fremtidige profil – vil lokalrådet været reaktiv eller proaktiv i fremtiden?

Begge lokalrådets suppleanter har desværre ikke mulighed for at fortsætte, så der skal findes 2 nye, samt et nyt medlem til bestyrelsen.

Status økonomi ved kassereren:
Det er endnu ikke lykkedes at få lavet en konto til lokalrådet, men der arbejdes på det.

Aktuelt er der kr. 18.435,05 på kontoen. Der er ligeledes lavet ændringer hos ErhversStyrelsen, så adressen nu hedder Jernbanegade 9, og det står i kasserenens navn, som kan ændres hvis/når der skiftes ud på posten.

5. Nyt fra medlemmers bagland:

Det er oplyst, at der vil laves en Naturbørnehave for årgang 2017 + 2018, hvor udvalgte børnehaver i Bramming området skal besøge Myrtuegård flere gange. Projektet er finansieret af Esbjerg Kommune, der også sørger for transporten tur/retur.

6. Eventuelt

Ingen punkter her.

 

Næste Lokalrådsmøde afholdes onsdag d. 16. marts 2022, Kl. 19:00-21:00

 

Med venlig hilsen

Mikkel Anders Guldberg Rytter

Formand