Referat af fællesmøde for lokalrådene i Grimstrup, Endrup, Gørding, Vejrup, Darum, Hunderup/Sejstrup og Bramming – 15. marts 2017

af | 15. mar 2017 | Afholdte møder

Jørgen Holberg bød velkommen til repræsentanterne for lokalrådene i Gl. Bramming kommune. Dagsordenen blev gennemgået.

Deltagerne præsenterede sig, så alle havde en chance for at vide hvem der var hvem. Repræsentanterne orienterer om deres arbejde.

Lokalrådet Darum Der blæser milde vinde i Darum, hvor man glæder over den politiske beslutning om, at stoppe etableringen af flere vindmøller på land og i satse på havbaserede vindmøller. Lokalrådet havde afholdt borgermøde om fremtidens visioner for Darum. En god aften, med god borgerdeltagelse. Nedsat 5 udvalg. Søger fonde. Der afholdes forårs arrangement, den 21 maj 2017. Lokalrådet har afholdt møde med ejendomsmæglerne. Lokalrådet i Endrup Åbningen af Endrup naturpark med shelters, toiletbygning, bålhytte havde været et tilløbsstykke. Faciliteterne kan lejes/lånes. Forsikring koster 5100 kroner. 110 hektar jord forsøges etableret som blomstrende enge.

Søger fonde om økonomisk støtte. Kroen har fået nyt værtspar og kører godt. Udsmykning af rundkørslen ved motorvejen burde mere indbydende ved hjælp af skulptur eller lignende. Velkomst pakke til nye tilflyttere, kurv, frikort til foreninger m.m. og personlig kontakt. Borgere der har været på Højvang klager over tilbuddet. Er beregnet for personer der er henvist til genoptræning.

Gørding er ligeledes utilfredse med tilbuddet på Solgården. Lokalrådet i Grimstrup Man vil gerne have afmærkning af stierne i Grimstrup krat og har skrevet til de 50 lodsejere for  at få tilladelse. Generel forskønnelse af byen, blomster og mange andre småting Nedsættelse af farten på Egeskovsvej er et stort ønske. Er godt i gang med velkomstpakke til tilflytterne. Lys på stien fra Hovedgaden (busstoppested og op i skovbrynet) Julelys på Hovedgaden og stik i masterne. Synlighed, hjemmeside og Facebook… Grimstrup har postnummer 6818 Årre og man vil gerne have eget postnummer/navn. Arbejder sammen med Endrup om en cykelsti mellem de to byer. Faktisk en god ide at lokalrådene arbejder sammen, Bramming vil gerne det samme som Endrup og Grimstrup  (udsmykning af rundkørsel og cykelsti fra motorvejen og til den gamle A1).

Lokalrådet Gørding Hjemmeside med alle oplysninger, er næsten i luften Info skærme i brugs, købmand og hallen. Mellembyplanen er ved at være afsluttet. På en normal dag ca. 140 lastbiler i døgnet. Lokalrådet anbefaler en omfartsvej øst om Gørding. Har haft besøg af flere folketingspolitikere og formanden for teknik og miljø. Det er et projekt til 80 millioner Trampestien, søndersiden af åen, kanohavn men ingen kommunale penge. Ledige byggegrunde er en mangel og de få ledige grunde der er tilbage er ikke specielt gode. Borgerne har samlet affald sammen med DN, en god måde at være sammen på og med synligt resultat og seancen gentages i 2017. Ingen ledig erhvervsjord i Gørding Valgmøde i samarbejde med Vejrup. Hundeskoven er blevet godt modtaget. Anbefaler en hjemmeside www.sporilandskabet.dk Lokalrådet i Hunderup/Sejstrup Afholdt Børne ”top” møde med god tilslutning har blandt andet mundet ud i, at børnene laver små videoer om livet i Hunderup/Sejstrup. Træ mændene har været i gang og der er kommet nye i anlægget. Skoleelever inviteret via postkort som blev hånd omdelt. Der kom 30 børn, ekstra mad, sno brød og børn i vandet. En kæmpe succes. Borgermøde med de voksne om leje boliger og den gamle skole. Springhold og manglende træner, evt. I samarbejde med Darum.

E sport og fælles med  darum. Nødvendigt med samarbejde mellem lokalrådene. Lokalrådet i Vejrup Købmanden, flot sommervejr, 400 gæster og gode tilbud. Bygge grunde, godt salg og behov for flere byggegrunde. Vejrup i udvikling, ses på deres hjemmeside. Grundskyld er billig set i forhold til hjerting. Indsamling og 100 deltagere Time drift mod Esbjerg og vejen med bus. Infoskærm ved købmanden er et ønske. Mountain bane, lokalrådet har sammen med kommunen lavet en begynder bane. Bo fællesskaber for ældre med fælleshus. Nabohjælp og Michael Skårup fra politiet kommer og fortæller om nabohjælp. Grindstedbanens, lidt op ad bakke. Regnvands sø etableres hvor det gamle rensningsanlæg ligger og de muligheder det giver. Vejrup og Gørding mangler erhvervsgrunde. Pengene bruges i Esbjerg by og det er ikke nemt at være landsby….

Lokalrådet i Bramming Byfornyelsesmidler, der mangler dog stadig en ministeriel godkendelse. 13,5 i første omgang det resterende skal søges i andre fonde. Ingen afklaring af salget af det gamle Rådhus. Lokalrådet ønsker Skøjtesøen renset op og omgivelserne renoveret. Udmeldingen om etableringen af flygtninge by i Sønderparken sket uden lokalrådet havde været inddraget og det gav anledning til en del negativitet. Sagen blev droppet og der blev givet løfte om at lokalrådene inddrages inden man laver skrivearbejdet/udmeldingen. Cykelstien ved Bramming Hovedgård og krydset i Nørå er problem områder som forvaltningen ikke er prioriteret til budget 2018. Der har været problemer omkring samarbejde og kommunikationen mellem politikere og lokalråd. Vil gerne holde borgermøde, hvor nabohjælp, byfornyelsen og Bramming banegård er temaerne men afventer godkendelsen fra ministeriet på byfornyelses midlerne. Der er etableret et koordineringsudvalg sammen med HHI , de lokalt valgte politikere og lokalrådsformanen. Sammen med Gørding lokalråd har vi forsøgt etablering af en trampesti langs Holsted å mellem Gørding til Terp men fået afslag. Eventuelt skal vi udvide ønsket og tage hele turen fra Holsted å udspring og hele vejen ud til Vadehavet. Ønsket om en cykelsti mellem Darum og Bramming har været rejst flere gange men uden held. KE orienterede om arbejdet med Bramming banegård.

Spørgsmål 1

Skal fællesmøderne mellem lokalrådene forsætte, i givet fald skal der ske ændringer i mødeform m.v.

Ja. Der blev udtrykt tilfredshed med samarbejdet som både er motiverende og giver nye ideer. Det er spændende at høre hvad de andre arbejder med. Vi ønsker at fortsætte i dette forum. Spørgsmål 2

Kan vi i lokalrådene benytte os af hinanden i større omfang end det er tilfældet for nuværende.

Ja, set spørgsmål 1. Spørgsmål 3 Kommunikation mellem politikere og lokalråd samt informationer til pressen.

Kommunikation kan altid blive bedre og det er en god ide, at vi tager sagen op.

Spørgsmål 4 Kommunalvalget i 2017, får det betydning i forhold til lokalrådene. Der var ikke bud på dette emne.

Spørgsmål 5 Informations niveauet fra Esbjerg kommune.

Se spørgsmål 3.

Grimstrup lokalråd er vært ved fællesmødet i 2018.

Jørgen Holberg takkede for god ro og orden.

Kaj Emil, referent.