Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Referat af Informations- og dialogmøde mellem Lokalrådene i Bramming og Vej & Park torsdag 9. februar 2017

af | 9. feb 2017 | Afholdte møder

Referat af Informations- og dialogmøde mellem Lokalrådene i Bramming og Vej & Park torsdag 9. februar 2017

Mødedeltagere:

Morten Andersson Drifts og Anlægschef
Mads Astrup Sørensen Vej & Parkchef
Jørn Madsen Entreprenørchef
Leif Dahl Pedersen Vej & Park (Referent)
Peter Bertelsen Vejrup Lokalråd.
Henning Frederiksen Vejrup Lokalråd.
Maibritt Mathiasen Grimstrup Lokalråd
Ole Sørensen Grimstrup Lokalråd
Bettina Mathiesen Grimstrup Lokalråd
Jørgen Holberg Bramming Lokalråd
Pahl Junkuhn Bramming Lokalråd
Helle Hvitved. Hunderup-Sejstrup Lokalråd
Jonna Thuesen Gørding Lokalråd
Anders Kirkegård Endrup Lokalråd
Verner Bertelsen Endrup Lokalråd
Eva Post Jørgensen Darum Lokalråd

 

1. Velkomst.

 

   
2. Præsentation af nye projekter og status på nuværende.

Mads Astrup gennemgik kommende større projekter og tiltag i Esbjerg kommune for 2017.

Cykelstimidler 2017

  • 13,467 mio. kr. afsat i 2017.
  • Fire lokalrådsønsker jf. Teknik & Byggeudvalgets beslutning af 30. september 2016.

Sikring af skolevej på Enderupvej (1,8 mio).
Dobbeltrettet cykelsti langs Hovedvej A1 fra Bygaden i Endrup til Hjortkærvej (4,2 mio).
Forlængelse af dobbeltrettet cykelsti på Obbekærvej (3,0 mio).
Dobbeltrettet cykelsti fra byskiltet i Guldager til Sjelborgvej i Hjerting.(4,2 mio).
I alt 13,2 mio kr.

Trafiksikkerhedsprioritering

Der er afsat kr. 5.383.600 til trafiksikkerhed i 2017.

Den endelige prioritering forventes foretaget efter Teknik & Byggeudvalgets møder med lokalrådene i foråret.

Esbjerg Strand

Omdannelse af den nordligste del af Esbjerg Havn til et attraktivt byområde.

Etablering af havnetorv, havneø, lystbådehavn, lagune, indermole.

Renovering af Kongensgade og sidegade – etape II

Oplæg til ny busbetjening

Busfremkommelighed fra UC-Syd og Esbjerg Ø til Banegården – lysregulering Degnevej

Jernbanegade, Esbjerg

Gammelby Ringvej til Borgergade – Nyt busstop

Borgergade til Skolegade – Overgang til Kongensgade

Skolegade til Norgesgade – Nyt fortov og overgang

Jernbanegade/Frodesgade – Busfremkommelighedsprojekt

Færdiggørelse af brostensbelægning i Sviegade, Ribe

Offentligt toilet ved P-Nord, Ribe

Skovrejsning –   bynær statsskov ved Ribe

Esbjerg Kommune har sammen med Naturstyrelsen erhvervet ca. 90 ha landbrugsjord, som nu er lagt sammen med det som parterne ejede i forvejen jf. vedhæftede kort.

Naturstyrelsen udarbejder en plan for tilplantning og etablering af lysåbent natur i samarbejde med kommunen.Tilplantningen vil formentlig kunne starte op i slutningen af 2017/starten af 2018 og vil forløbe over en årrække.

Byfornyelse i Bramming for 27,5 mio. kr.

I budgetforliget i 2016 afsatte vi penge til en større byfornyelse i Bramming. Samlet set er det et anlægsprojekt på ca. 27,5 mio. kr.

Indsatsen koncentreres om Bramming bymidte og nærliggende grønne områder. Der er stort fokus på at understøtte byens butiksliv og fremme private investeringer ved at styrke bymidtens bymiljø. Vi går efter borgerinddragelse og tæt samarbejde med Bramming Byforum (og herigennem Bramming Lokalråd). Der er bl.a. kommet ønske om en opgradering af toiletforhold fra den kant.

Projektudvikling og gennemførelse i 2017-2022.
Udviklingsprojekter i det centrale Bramming (5-årig periode)
Helhedsorienteret indsats
Områdefornyelse
Gårdforbedringer
Bygningsfornyelse
Grøn udviklingsplan er sat i bero
Udviklingsforslag
Anlæg                           27.500,0 mio.
Heraf Kommunal udgift, ca. 1.621,0 mio.

Retablering af veje efter separatkloakering i st. Darum

Retablering af veje efter separatkloakering i st. Darum i samarbejde med lokalrådet.

Det planlægges i den forbindelse at udføre

  • Grønne rabatter
  • Etablere cykelstrimmel på Feilbergvej
  • Hastighedsdæmpende foranstaltninger

Øget Borgerinddragelse

Jørn Madsen orienterede omkring øget borgerinddragelse.

Lederne i distrikterne og repræsentanter fra de tidligere bestillere, nu team plan og kvalitet har afhold møder med lokalrådene i hver af distrikterne.

Formålet har været, at lokalrådene får bedre kendskab til, hvordan kommunens driftsafdeling fungerer, og hvem de kan kontakte med de daglige driftsudfordringer, de står med.

Relationer er vigtige, og der har været afholdt konstruktive møder, som det er aftalt gentages i 2017.

Der er startet op med, at vi nu udsender en sms til borgerne inden vi går i gang med et større projekt i deres nærområde.

Dette for at give information om, hvad der skal ske, hvorfor og hvornår.

Kendskab giver ejerskab og forståelse, f.eks. ved fortovsrenoveringer, fældning af læhegn, udskiftning af legeplads, større opgravning mv.

Det er i sin vorden, og vi bliver bedre og bedre til at få det gjort.

I nedenstående er lokalrådets bemærkninger indføjet. Bemærkninger er samlet under hvert lokalråd. I højre kolonne har Vej & Park indføjet opfølgningen på de enkelte spørgsmål/ønsker fra lokalrådene.

 

   
3. Tilbagemeldinger fra lokalrådene samt konkrete problemstillinger
Lokalråd Lokalrådenes bemærkninger Vej & Parks svar til lokalrådene
Vejrup Rengøring af vores by. Hvad må en gruppe selv holde og hvad holder Kommunen.
Kan lokale borgere evt. foretage græsklipning eller andet mod at eksempelvis renhold af viadukten øges af Entreprenøren.
Lokalrådet kan rette henvendelse til Hans Ole Petersen 27 24 13 58, med henblik på en dialog omkring det ønskede.

 

 

 

 
Grimstrup Stigrus på stierne ved kratpladsen.

 

Vi har vurderet at ekstra stigrus ikke er den optimale løsning, da det er slid niveauet og brugen, der ikke er højt nok til at fjerne bevoksning på stien.
Lokalrådet kan rette henvendelse til Hans Ole Petersen 27 24 13 58 med henblik på en dialog omkring mulighederne for optimering af stien.
Beplantning på hjørnet ved skoven på det grønne areal. Det blæser rigtig meget ind på kratpladsen når vinden er i V. Lokalrådet kan rette henvendelse til Hans Ole Petersen 27 24 13 58 med henblik på en dialog omkring det ønskede.

 

Helle anlæg på Egedalsvej. Er det muligt at få lagt chaussésten i helle anlæggende, da det er meget grimt pt. Der bliver lagt brosten i alle hellerne.

 

Vejskilte og refleks pæle langs Grimstrup Hovedvej plus vejskilte i resten af by. Disse 2 ”inventar” trænger til at blive rengjort. Bliver gennemgået og rengjort.

 

Rengøring af fortov på hjørnet af Skovbrynet samt langs kantsten på Egedalsvej. Bliver gennemgået og rengjort.
Vi ønsker at få græsset ved skoven (Vesterled) slået oftere end pt. Lokalrådet kan kontakte Nicklas Ibsen 40 20 71 02 og aftale nærmere omkring fremtidig ønske til området.
Nedsættelse af farten på Egedalsvej til 60 km/t.

 

En lokal nedsættelse af hastigheder skal godkendes af politiet.
Politiet afventer en ny lovbekendtgørelse, inden der foretages nye vurderinger om lokal hastighedsnedsættelse.
Vi afventer derfor offentliggørelsen af denne.
Den er stadig ikke vedtaget.
Opsætning af mobil fartstander ved indfaldsvejene til Grimstrup. Byskiltet er flyttet, så bilisterne overholder ikke fartgrænsen. Det gør vi i løbet af foråret. Hvornår afhænger af planlægningen.

 

Blomsterløg på oversigtsarealet ved Grimstrup Hovedvej/ Egedalsvej.

 

Løg lægges i oktober, så det bliver til efteråret. Hvis lokalrådet har nogen ønsker, hører vi gerne fra dem.
Ellers kan vi foreslå to grupper, en på hver side af Egedalvej, formet som egeblade, bestående af løg, der blomstre i en lang periode.
Lokalrådet kan kontakte
Tine Kierkegaard 2774 1656 for nærmere information.
Julebelysning, mulighed for benyttelse af lygtepælene?

 

Lokalrådet kan fremsende en ansøgning til Vej & Park med angivelse af, hvilke lygtepæle der er tale om.
Vej & Park installerer stik i op til 10-12 lygtepæle. Herudover betaler lokalrådet/Borgerforeningen selv.
Fremtidig drift af stikkene står lokalrådet/Borgerforeningen selv for. Vej & Park betaler strømforbruget.
Kontaktperson Stig Kindberg tlf. 76 16 15 46
Vi har fået fine nye hvide striber på Grimstrup Hovedvej, men midt på vejstrækningen fra Grimstrup mod Korskroen ændres/indsnævres kantafstribningen pludselig, så cyklister ikke længere kan køre inden for afstribningen. Vejen er tidligere Amtsvej.
Der er ikke ændret på den tidligere afstribning, men der er foretaget en genopstribning af den eksisterende afstribning.
Vi vurderer, at i forbindelse med tidligere udlægning af ny belægning på den første del af strækningen, har Amtet valgt at indsnævre kørebanen.
Vi vil i forbindelse med udlægning af nyt slidlag på den resterende del, vurdere muligheden for, at indsnævre den kørebanen på den resterende strækning.
 
Bramming Lokalrådet har i forbindelse med mødet forespurgt på overslagsprisen på de 2 trafiksikkerhedsfremmende tiltag ved hhv Brammingborgvej og Nøråvej.
Overslagsprisen for projektet ved Brammingborgvej er 450.000 kr. og Nøråvej er 2,5 mio. kr.
  Forlængelse af cykelstien fra Gabelsvej langs Nørregade til Idrætsalle (langs med plejecentret Solgården).
Der er cyklister, som har fået bøder af politiet, fordi de er fortsat fra hvor cykelstien ophører og går over i fortovsbelægning.
Strækningen er i stiplanen udlagt som ny fartdæmpet zone.
Der er i stiplanen foreslået trafikdæmpende foranstaltninger på strækningen i stedet for cykelsti.
Vi gennemgår skiltningen på stedet.
  Vi har mange og skønne stier i Bramming. Men desværre er der en del steder, hvor der er huller i stierne samt andre ujævnheder, som skal udbedres. Bliver der lavet en tids- og handleplan for dette. Der er bevilget ekstra midler til opretholdelse af vejkapitalen (forbedring af vejarealer/stier) over de næste år.
Veje og stier er gennemgået, og ud fra skadepoints prioriteres de strækninger, som udbedres.
Vi er opmærksom på stierne, vi forsøger at rette op de steder, hvor der er behov.
Hvis der er specifikke strækninger, som er særligt slemme, må lokalrådet gerne melde ind til Vej & Park, så gennemgår vi og udbedrer.
  Vi har konstateret i Bramming at der kommer nogle hjemmeløse forbi, som ingen steder har at sove.
Der ønskes etableret shelters eller andre former for overnatningsmuligheder for hjemløse.
Tilbud om egentlige overnatningsmuligheder ligger uden for Drift & Anlægs ansvarsområde.
Vi vil gerne, hvor det er muligt, støtte op omkring muligheden for opsætning af shelters.
Vej & Park har ikke økonomiske ressourcer til formålet, men der er mulighed for at søge fondsmidler.
  Information/dialog mellem Teknik og Miljø og lokalrådet i Bramming i forbindelse med udførelse af projekter – her tænker jeg specielt på rydning af træer langs stien mellem Tværsigvej og Nygårdsvej og artikel i Bramming Ugeavis den 10. januar 2017.
Der har været en del kritik af den manglende information.
Lokalrådet ønsker en tidligere inddragelse af de berørte borgere, og en forventningsafstemning i forhold til Lokalrådets rolle.
Der har fra flere borgere været rejst kritik af valg til ny beplantning. Herunder Fuglekirsebær og snebærbuske.
Vi er klar over, at der har manglet en del i forhold til kommunikationen med de berørte borgere, også internt i Vej & Park.
Det vil der blive rettet op på, så vi fremover undgår lignende situationer.
Den ny beplantning på stedet vil blive afklaret ved borgerinddragelse, inden plantning.
  Trafikmæssige udfordringer ved Bakkeskolen om morgenen. Vi tager en dialog med skolen om trafiksituationen, ofte er det forældre, der kører uhensigtsmæssigt.
  Renovering af skøjtesøen og ishockeysøen.
Der har været afholdt møde med Kultur & Fritid omkring renoveringen af området.
Det er Kultur & Fritid som står for renoveringen af området.
Kultur & Fritid har anmodet Vej & Park om at udarbejde 3 forslag til en renovering af området.
  Forsinkelsesbassin og arealet bag Mulvadparken. Det er Din Forsyning som står for projektet med etablering af forsinkelsesbassin.
  Byportaler i Bramming

 

Det er Fællesforvaltningen, der står for opsætning af byportalerne.
Kontaktperson Thomas Reil
Tlf. 76 16 10 15
  Det offentlige toilet i Bramming trænger kraftigt til at blive renoveret.
Alternativt nyt toilet.
Det er besluttet, at en renovering af det nuværende toilet indgår i bymidteprojektet.

 

  Høe bæk projektet. Der er konstateret store problemer med rotter i området. Rotteproblemer kan anmeldes via Esbjerg Kommunes hjemmeside
http://portal.enviweb.dk/KundeSider/BorgerHenvendelse.aspx?KID=11&KNR=561&BID=2475&FID=198
  På mødet Kommer der en trædesti rundt om søen og bliver der sået græs i jorden rundt om søen. Imellem søen og bækken (på vestsiden af forsinkelsesbassinet) er der anlagt en grusvej/arbejdsvej. Den går dog ikke helt rundt om søen. Arbejdsstien krydser Høe Bæk over to nye broer.
Om grusstien kan forlænges øst om søen med en form for trampesti kan vi overveje, men der er meget lidt plads på østsiden af søen, da den ligger næsten helt op til naboskel.
Omkring søen bliver der opstillet 3 bænke her i foråret, og der bliver plantet grupper med buske/træer. Der bliver ikke sået græs, da det forventes at komme af sig selv, når vejret bliver lunere. Det vil i givet fald også give en mere naturlig bredvegetation.
På vestsiden af Høe Bæk anlægges en trampesti. Fra den vil der med en lille bro også være adgang ud til grusstien langs søbredden.
 
Hunderup-Sejstrup De folk, der bor på Kirkevej og Kirketoften siger, at der førhen var lys med føler på stien mellem skolen og kirkegårdsmuren. Det er jo den vej, de altid går til hallen vores lokaler på skolen. Er det muligt, at det lys kan blive genetableret? Lokalrådet kan kontakte Køb og salg, Lone Bech, lobb@esbjergkommune.dk

 

T-krydset ved Kjærgårdsvej og Kirkevej har et rigtigt dårligt udsyn, især når der er parkerede biler. Men jeg går ud fra, at man først standser ved hajtænderne, og så kører frem og standser igen? Vi har besigtiget oversigtsforholdene i krydset.
Det er meningen, at man skal standse ved hajtænderne og så efterfølgende køre frem og standse igen.
Det private hegn langs Kærgårdsvej overfor Nørlundvej er blevet skåret ned, men det er ikke studset ud mod vejen, og der ligger grene. Det er generende for fodgængere, hvis de skal trække væk fra asfalten. Vi har taget kontakt til grundejeren.
Vejbump på Nørlundvej. Hastigheden er vild høj, i begge retninger. Der en del mindre børn. Etablering af byport medtages i prioriteringen af trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger.
Fortov langs Kærgårdsvej til børnene – igen, igen. Er med i prioriteringen af trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger.
 
Gørding At spejderne I Gørding gerne hvert år, får fortrinsret til at afhente af brugte juletræer i januar måned. Juletræerne bedes derved først afhentes af Esbjerg Kommune, efter den 15. januar og eller / efter 2. weekend i januar. Vi har kontaktet Affald, som står for indsamlingen. Affald oplyser at:
Indsamling af genbrugeligt affald, herunder juletræer og haveaffald, kører i fastlagte intervaller der ikke kan tage individuelle hensyn til områdernes ønsker.
Der vil forekomme forskydning af tømmedagene fra år til år. Gørding Lokalråd kan fra november måned kontakte Affaldskontoret for at få oplyst, hvornår der afhentes juletræer i Gørding det efterfølgende år.
At der skiltes mod knallertkørsel på stierne – det er et problem i Gørding, at der køres på knallert på stierne, til stor fare for især børn og ældre der er gående, samt generende for gående og cyklende borger på stierne Knallerter må gerne køre på stierne, så vi kan ikke opsætte forbudsskiltning. Hvis det er ”ulovlige” knallerter, er det en sag for politiet.
Venstre svingbane ved nedkørsel på Gørding vej, ned under banen til Risagervej (Henvendelse fra borgere, der er bekymret for deres børn, der cykler den vej til skole i Gørding. Der har været en dødsulykke i forbindelse med et venstre sving) En venstresvingsbane for biler vil ikke være uheldsreducerende for cyklister.
En vigelomme for ventende, venstresvingende cyklister medtages på Projektlisten.
Manglende belysning ved stien bagved børnehave ”Det gule Hus”. Stien der går fra Søndermarken til Nørremarken – bag om børnehaven. Stien benyttes især af børn og forældre m.m. Områdeleder Susanne Olesen, Børn & Kultur, Dagtilbud kan kontaktes på tlf. 76 16 82 09.

 

Skilt på Kirkevej/Byvænget er blevet vendt. Er givet videre til driften
Stor tak for renoveringen af Verdensskoven, og de fine stier i Johnsens Anlæg.
 
Endrup Vi vil gerne sige tak for etableringen af regnvandsafledning på P-pladsen ved V. Nykirke, og for renoveringen af fortov og andet i Endrup by.
  Er det muligt at få skilte op i Endrup Naturpark, som viser, at hunde skal holdes i snor, og at efterladenskaber skal samles op? Vi har bestilt piktogrammer, som vil blive sat op
”Hund i snor/husk posen”
Vi vil gerne gøre opmærksom på det stigende problem, at grene fra læhegn rager så langt ud, at det tager oversigten for bilerne. Lokalrådet/borgerne må gerne melde ind til Vej & Park, hvor der er problemer, så tager vi fat i grundejeren.

 

Vedrørende udsmykning af rundkørsel, Frakørsel 72, har vi oplevet, at der først blev sat en jernskulptur i rundkørslen uden dialog med lokalrådet, og den blev fjernet igen uden dialog med lokalrådet. Det er vi meget skuffet over. Skulpturen var opsat uden ejer og myndighedstilladelse. Da vi ikke kender til, hvem der har sat den op, har Kommunen selv fjernet den. Ejerne kan henvende sig til Entreprenør, hvis skulpturen ønskes tilbageleveret.
  Skilt på hovedvej A1, der henviser til Endrup Naturpark, bliver opsat ved vestlige indkørsel til byen.
Endvidere ønskes et P skilt, der henviser til parkeringspladsen, og som kan ses fra mejeri og kro.
Skiltet er bestilt – har dog afventet svar fra Lokalrådet omkring accept af placeringen jf. mail af 27.09.2016
P-pladsen er ”privat”. Opsætning af P-skilt skal ske på egen grund, og lokalrådet skal selv finansiere skiltet.
  Lygtepæle og fortov efter kloakseparering
Skæve lygtepæle er rettet op: Bortset fra den ved Endrup malerforretning.
Vi følger op med Elcon
  Opretning af fortov samt kantskæring langs fortovskanter, så fortov bliver i fuld bredde 160 cm. Pt. er græs groet ind, så fortov sine steder kun er 1 m. bred.

Siden 2016 er der sket opretning af fortov ud for Bygaden 54 og 56. Fint! men resten mangler.

 

Vi er opmærksom på fortovet langs Bygaden. Strækningen er med på prioriteringslisten.

 

Grundejeren har forpligtigelsen til at renholde fortov og sti for skidt og ukrudt (optil 10 m).

 

 

  Hvide betonpæle langs Bygaden ved projektarealet
Afrensning af grønalger ønskes
Vi får set på betonpælene og afrenset.

 

  Bænke/borde på ”Udsigten” samt natursti til Lavmos/Rikær/blomstrende enge nord for kroen Der etableres grusvej til det ryddede areal, og der arbejdes med en rekreativ sti.
Pt. er der dog ikke afsat økonomi til dette.
  Hvis hyben og høje træer opstammes, er der fra ”Udsigten” fornem udsigt over åens forløb. Vi mangler en nærmere præcisering af projektet
Kontaktperson hos Vej & Park Hans Ole Petersen 27 24 13 58
  Markeret sti på skråningen fra ”Udsigten” til blomstrende enge ønskes. Vi mangler en nærmere præcisering af projektet
Kontaktperson hos Vej & Park Hans Ole Petersen 27 24 13 58
  Aktivitetsredskaber m.v. nær grillhytten og ved sheltere, som ikke må skæmme naturen. I kan sende forslag til Kultur og Fritid, der ønsker at opsætte grejbokse, se evt facebook/hjemmesiden.
  Foreløbig har lokalrådet rettet henvendelse til Kommunen via Anne Christine om etablering af vandrette stammer i maks. højde 0,5 m over terræn mellem parkeringsplads og åen (18 + 4,5 m.).
Foruden som afskærmning, kan disse aktivere gæstende børn som balance bomme.
Vi undersøger muligheden. Lokalrådet kan tage kontakt til Tine Kierkegaard omkring projektet.
Tlf. 76 16 15 33 – tinki@esbjergkommune.dk
  Der er fra de arbejdende pensionisters side fremsat ønske om en bålplads nær grillhytten. Kommunen skal blot anvise, hvor den kan placeres, så klarer pensionisterne resten. Lokalrådet kan tage kontakt til Tine Kierkegaard omkring projektet.
Tlf. 76 16 15 33 – tinki@esbjergkommune.dk
 
Darum Asfalten ved udkørslen fra Gl. Darumvej til motortrafikvejen er fuld af huller….igen igen…… Vejen tilhører Vejdirektoratet.
Vi har sendt jeres henvendelse videre.
Vejdirektoratet kan kontaktes på
vd@vd.dk
  Ønske om hastighedsbegrænsning (60 km/t) på Alsædvej. Der køres meget stærkt. En lokal nedsættelse af hastigheder skal godkendes af politiet.
Politiet afventer en ny lovbekendtgørelse, inden der foretages nye vurderinger om lokal hastighedsnedsættelse.
Vi afventer derfor offentliggørelsen af denne.

Huller i asfalt efter vinteren.

Lokalrådene må meget gerne melde konkrete steder/strækninger ind. Af ressourcemæssige hensyn, vil kun de allerværste huller blive udbedret straks, resten bliver registreret og efterfølgende udbedret i ”klumper” henover foråret.

I bedes anvende mailadressen: vejogpark@esbjergkommune.dk så skal vi nok tage os af det.

Defekte gadelys/lamper kan meldes direkte ind til Elcon på

http://melding.elcon-as.dk/fejlmeldingvej.aspx

Katalog over Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger kan ses på Esbjerg Kommunes hjemmeside.

http://www.esbjergkommune.dk/borger/vej-og-trafik/trafiksikkerhed/ønsker-om-sikkerhedsfremmende-tiltag-på-det-offentlige-vejnet.aspx

Byrådet besluttede den 4. september 2012 at muliggøre egenfinansiering af hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Læs mere på Esbjerg Kommunes hjemmeside.

http://www.esbjergkommune.dk/borger/vej-og-trafik/trafiksikkerhed/procedure-for-egenfinansiering.aspx