Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Referat af lokalrådsmøde den 01.06.2015

af | 1. jun 2015 | Afholdte møder, Møder

Referat for mødet i mødelokalet på Bramming Banegård

mandag den 1. juni 2015, kl. 19.00

Velkommen ved formanden. Grundet sygdom var Jørgen Holberg fraværende. Kaj Emil ønskede et underpunkt under pkt. 9. Emne ”Pump den, Pimp den”

 1. Godkendelse af referatet fra vores seneste møde den 20. april 2015.

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

 1. Demokratiets dag

Kaj Emil og Alex har kontaktet og inviteret et hav af foreninger og enkeltpersoner. Så det er spændende hvor mange der møder op i anlægget fredag den 5. juni 2015.

Charlotte Rossel, en af sognets præster, holder tale og det gør en elevrådsformand fra Bakkevejens Skole Pernille Jæger Knudsen også.

Kaj Emil og Alex opfordrede alle lokalrådets medlemmer at møde op i anlægget kl. 10.00 på dagen.

 1. Banegårdsprojektet – Seneste nyt – Den korte version

I den forbindelse vil det også være relevant at drøfte lokalrådets fortsatte engagement i projektet – Der er brug for aflastning af udvalgsmedlemmerne. Hvordan får vi andre og flere involveret/engageret, så projektet kan udvikle sig?

Kaj Emil og Torben oplyste at der den 12. maj blev afholdt styregruppemøde.

Endvidere:

Cafeen åbnede den 1. juni.

Det er muligt at leje lokaler til lokalt brug ved møder etc. Der har været flere henvendelser.

Der er allerede nu planer om at ombygge 1. salen. Der udarbejdes en helhedsplan og eksempelvis indrettes et enkelt rum.

Der forsøges at fremskaffe økonomiske midler til indkøb af højtalere,,teleslynge og projektor.

Der er kontakt til Realdania gående ud på at Realdania skal overtage Banegården.

”Realdania Bygs mål er at opbygge og formidle en samling af gode eksempler på byggestil og arkitektur fra forskellige tidsperioder og forskellige egne i Danmark. Realdania Byg fungerer således som Realdanias kompetencecenter inden for området “udvikling og bevaring af ejendomme”.” (kopieret fra Realdanias hjemmeside)

Kaj Emil, Alex og Søren debatterer snarest om muligheden for at få ”marked på forpladsen”

Støtteforeningens regnskab blev godkendt. Efterfølgende har Alex udsendt referat og regnskab til Støtteforeningens medlemmer.

 1. Syriske flygtninge til Bramming

Herunder drøftelser omkring lokalrådets eventuelle involvering sammen medeventuelle interessegrupper i Bramming. Evt. samarbejde med Hunderup Lokalråd? Gav mødet i Ribe nyt til ”sagen”?

Kaj Emil oplyste at der kommer 11 syriske flygtning – i første omgang – der er mulighed for familiesammenføring. Så efterfølgende kan flere komme til.

De første ankommer i sensommeren i år og de skal indtil videre bo i Multicenteret, der er nabo til Nordre skole.

 1. Mødet med Økonomiudvalget onsdag den 17. juni i Ribe

Formanden, Kaj Emil og Alex deltager. Inden mødet gennemgår de tre dagsordenen. Et af de primære punkter er Boligforeningens meget lange venteliste til boliger i Bramming

 1. Ændret biblioteksstruktur

Drøftelser med udgangspunkt i Lokalrådets respons herpå, jf. Sørens mail af 11. maj 2015.

Det ser ud til at de tre biblioteker bibeholdes, dog sker der – iflg. JV visse indskrænkninger.

 1. Nye medlemmer til lokalrådet

Vi håber, at Jørgen får mulighed for at deltage i næste møde.

Der er pt. 9 medlemmer. Ifølge vedtægterne skal der være 11 samt et par suppleanter.

Samtlige medlemmer tænker over mulige emner, idet der fortsat mangler 3-4 personer.

 1. Ny webmaster til lokalrådet

Vi skal have valgt en erstatning for Søren T. – Opfølgning på drøftelserne fra april, herunder Kaj Emils undersøgelse af muligheder for ekstern hjælp.

En seniorjobber overvejes

En yngre person overvejes.

Kaj Emil drøfter sagen med Flemming

 1. ”Bordet Rundt” med aktuelle emner

Har du noget på hjerte, som relaterer sig til lokalrådets interesseområde?

Vi tager her en runde, hvor alle har ordet.

 1. Båltale ved Blåspejdernes Sct. Hans arrangement. Formanden holder båltalen
 2. 25 års jubilæum på Mødestedet. Torben og Kaj Emil deltager
 3. Pump den – Pimp den. Søren Larsen laver oplæg til diverse forslag til etablering af cykelruter.
 4. Eventuelt

Emner til orientering. Her kan kun drøftes – ikke tages beslutninger.

Intet

 1. Næste møde

Næste møde tirsdag den 30. juni 2015, kl. 19.00 i mødelokalet på Bramming Banegård (Så når vi lige at mødes inden sommerferien).

Alex (og forhåbentlig KK’s café) sørger for lokale og forplejning til 9 personer (hvis vi da ikke har fået nye medlemmer inden da ).