Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Referat af lokalrådsmøde den 05.02.2015

af | 5. feb 2015 | Afholdte møder, Møder

Referat for mødet i Bramming Kultur- og Fritidscenter

torsdag den 5. februar 2015, kl. 19.00

Formanden bød velkommen.

Som sædvanlig benytter jeg dagsordenen som grundlag for referatet. For overskuelighedens skyld har jeg valgt at skrive det besluttede/drøftede med kursivskrift.

 1. Møde med vores to lokale politikere, Ulla Komann-Mejer og Henning Ravn

Der er lagt op til nogle uformelle drøftelser med politikerne uden en egentlig dagsorden. Vi har dog i forbindelse med januar-mødet aftalt at tage følgende emner op:

 • Hvordan får Bramming/Lokalrådet mere glæde/nytte af, at vi har lokalt bosiddende repræsentanter siddende i såvel Byråd som Økonomiudvalg?
 • Hvordan udvikler i samarbejdet med politikerne?
 • Hvordan sikrer vi mere spalteplads til Bramming i medierne? Vil det hjælpe hvis nogle af os bliver en del af ”Lokaldebatten” i JydskeVestkysten, jf. tidligere udsendt mail herom? Hvordan får vi fortalt de gode historier for og om Bramming, jf. tidligere omtale i JydskeVestkysten om borgermøde i Gredstedbro?
 • Problemerne for Bramming Boligforening med hensyn til manglende kvoter for almennyttige boliger.
 • Manglende vedligeholdelse af veje, fortove, stier og grønne områder.
 • Der florerer i en eller anden grad en opfattelse/fornemmelse af, at Byrådet ikke ser på kommunen som en helhed, men har mere fokus på Esbjerg By – Er det korrekt?
 • Økonomiudvalgets nye model for afvikling af møder med lokalrådene, og den manglende/let købte høring af lokalrådene i den forbindelse.
 • Kommende kloakarbejder i Bramming Midtby.
 • Kulturelle tiltag – herunder Kulturnatten.
 • Sociale tiltag – herunder beskæftigelse på banegården og beskæftigelse for byens sårbare borgere i øvrigt.
 • Andet? Der er frit valg på alle hylder.

Inden mødet med politikerne blev det ordinære møde afholdt.

Bramming Lokalråd havde set frem til det første møde med de 2 byrådspolitikere fra Bramming by.

Forventningerne blev indfriet, det var et godt møde meget blev vendt og det blev aftalt at der på et senere tidspunkt i år afholdes endnu et møde. Selvfølgelig kan det altid afholdes møde såfremt der skønnes at være et behov.

Blandt andet blev nedennævnte uformelt debatteret:

Lokalrådet er af den opfattelse, at mødet med Økonomiudvalget ikke skal ske i ”klynger” men afholdes som tidligere ”face to face”. I øvrigt opfordrede de to politikere til at bede byrådets udvalg om et møde såfremt parterne mente, der var behov for det. Selvfølgelig accepterer Lokalrådets beslutningerne, men er glade for at mulighederne med et separat møde er tilstede.

Grindstedbanens venner fremsender snarest brev til kommunen med opfordring til at støtte en fremtidig baneforbindelse og for at argumentere for hvad det måtte koste at opgradere banestrækningen.

Politikere blev gjort opmærksom på at der til stadighed mangler lejeboliger (Boligforeningen) i Bramming.

Der er meget vidt fremskredne planer om at afholde en demokratiets dag, selvfølgelig den 5. juni. Nogle af byens foreninger og en 7 klasse fra Bakkevejens skole har givet tilsagn om deltagelse. Politikerne fortalte at det var muligt at søge om et pengebeløb til dækning af udgifter til f.eks. annoncering og øvrige nødvendige praktiske tiltag for afvikling af dagen.

Skolestrukturen, hvad sker der? Hvad vil den nye ledelse for den nye skolesamling?

Politikere fortalte, at der var en mindre fællespulje, der kunne benyttes af lokalrådene til afholdelse af udgifter i ”småtingsafdelingen”

 1. Godkendelse af referatet fra vores seneste møde den 21. januar 2015

Jean, Alex, Torben, Kaj-Emil og Søren L mødte. Resterende havde meldt afbud og der var ingen bemærkninger til referatet fra januar-mødet.

 1. Banegårdsprojektet – Seneste nyt – Den korte version

Torben omtalte brevet med titlen ”Lad os sammen gøre Bramming Banegård til en succes” Brevet vil snarest blive udsendt.

Den forretningsdrivende, der havde tilbudt oprettelse af kiosk har trukket sit tilbud tilbage. Dog tilkendegivet muligvis at være behjælpelig med diverse tilbudsvarer.

Der skal den 18. februar være møde med kommunen om bla Banegårdens indretning.

 1. Planlægning af årsmødet i marts måned

Vi skal have følgende på plads: Der skal findes en dato – Kunne 19., 24. eller 31. (sidste chance ifølge vedtægterne) være i spil? Der skal findes et tema for årsmødet (se under punkt 9 i referatet for januarmødet), der skal udarbejdes en annonce, og den skal i Ugeavisen, der skal reserveres lokaler, der skal fordeles opgaver m.m. Hvem gør hvad? Underudvalget samler trådene.

Det blev aftalt at Årsmødet afholdes i Bramming Egnsmuseum tirsdag den 31. marts 2015 kl. 19.00. Søren Schrøder Esbjerg Kommune kontaktes med henblik på at komme til mødet og gennemgå planerne for Bramming Bymidte.

Underudvalget tager action. Vi manglede bare at finde ud af hvem, der gør hvad i underudvalget!

De 2 lokale politikere blev inviteret til mødet.

 1. Kommende møder med andre lokalråd, Vej & Park og Økonomiudvalget

Møder med andre lokalråd.

Der kommer indbydelse til et møde i marts måned 2-3 skal give møde.

Møde med Vej og Parks Forvaltning

Der bliver snarest indkaldt til møde med Vej og Parks Forvaltning.

Formanden og Søren L deltager

Møde med Vej og Park, udvalget.

Der bliver snarest indkaldt til møde

Torben og Søren L deltager

Møde med økonomiudvalget

Dette afholdes sammen med ”klyngen”

2-3 deltager

Alle ser formentlig frem til at formanden genudsender planen for hvem der er i hvilke grupper (opgavefordelingen). Er i øvrigt udsendt.

 1. Kommende kloakarbejder i Bramming Midtby

Vi skal have samlet sammen til en kompetent tilbagemelding fra Lokalrådet/Bramming til det rådgivende ingeniørfirma Niras. I den forbindelse tages der udgangspunkt i henvendelsen fra Niras samt omtalen i Bramming Ugeavis tirsdag den 27. januar 2015. Det kunne i den forbindelse være formålstjeneligt at tage kontakt til HHI samt arrangørerne af byfesten 2015. Det foreslås, at underudvalget træder i funktion, idet der også ses en sammenhæng til kommende drøftelser med Vej & Park m.fl.

Alle medlemmer af lokalrådet giver bidrag også hvis ingen bemærkning er.

 1. Aktuelle emner

Har du noget på hjerte, som relaterer sig til lokalrådets interesseområde?

 1. Den fremtidige ambulancekørsel i Bramming: Der er blevet sendt en rykker til Regionen, som har kvitteret for modtagelsen. Se mails herom. Og der er svaret på denne, at der også fremtidigt vil være stationeret ambulance i Bramming
 2. Den opsøgende kontaktpersonordning: Vi får besøg i forbindelse med marts-mødet den 12. marts. Se mails herom at der kommer to personer fra Esbjerg Kommune kl. 19
 3. Hjemmesiden siden sidst. Den bliver formentlig oprettet på et tidspunkt.
 4. Grindsted Banen, se venligst først i referatet, mødet med de 2 lokale politikere
 5. Demokratiets dag, 5. juni, se venligst først i referatet, mødet med de 2 lokale politikere
 6. Ny Formand for Bramming Lokalråd, Jean fortalte at han holder, da han medio i år – cirka – flytter til Kommunens hovedby. Det aftaltes at der medtages et formandspunkt som særskilt punkt indtil en ny er fundet.
 7. Eventuelt

Emner til orientering. Her kan kun drøftes – ikke tages beslutninger.

Alex oplyste at der var indkommet ca. 9700 kr. i kontingent

 1. Næste møde

Næste møde afholdes torsdag den 12. marts 2015, kl. 19.00 i Bramming Kultur og Fritidscenter.

Alex sørger for lokale og forplejning – også til de to gæster