Referat af lokalrådsmøde den 15.09.2016

af | 15. sep 2016 | Afholdte møder

Dagsorden – Referat

Der indkaldes hermed til lokalrådsmøde torsdag den 15. september 2016 kl. 19.00 på Bramming Banegård.

Afbud: Villy Knudsen.

Der er følgende punkter til dagsorden:

  1. Godkendelse af referat fra sidste lokalrådsmøde den 30. juni 2016. Referatet blev godkendt.
  2. Status, orientering og det videre forløb vedr. sagen om placering af midlertidige flygtningeboliger i Bramming i 2017. Johnny Søtrup og Jørgen Holberg har modtaget en undskyldning vedrørende ”avisskriveriet” i J.V. Antallet af flygtninge er reduceret kraftigt. Esbjerg Kommune vil disponere over samtlige ledige boliger i kommunen. Der placeres i første omgang 4 pavillioner. Jørgen orienterede i øvrigt i forhold til Notat fra Esbjerg Kommune. Et info-borgermøde sammen med de øvrige lokalråd i gammel Bramming Kommune er stadig et ønske fra vores side.
  3. Opfølgning fra studietur til Aalborg med Fælles Forum, status fra informationsmødet om byfornyelse i Bramming, information fra Bramming Byforum samt budget 2017. Alex og Kaj Emil deltog begge i turen til Ålborg. Bilerne var ude af bymidten, mange grønne oaser, flot havnefront, havnebad, ”stay” boliger til unge studerende m.m. 50 deltager i infomødet i Bramming, hvoraf 7 meldte sig til undergrupper. Jørgen informerede om lokalrådets forslag. Forslag fra deltagerne var bl.a. fortov ved Thue`s Vej, tribune på stadion. Jørgen bliver medlem af Bramming By forum. Bramming får 27,5 mill. Til byfornyelse. Projekterne skal være klar i foråret 2017.
  4. Fællesmøde hvor Esbjerg kommune og formændene for lokalrådene mødes. Der skal drøftes flygtninge, ansøgninger til lokalrådspuljen, opfølgning på landdistriktspuljen, evaluering af møder med Vej og Park, Teknik og Miljø samt Økonomiudvalget. Der ansøges om et beløb til afholdelse af Grundlovsmøde 2017.
  5. Det videre arbejde i forhold til lokalrådets hjemmeside herunder fakturering fra Flemming. Hjemmesiden er pt. ikke tilgængelig. Jørgen mødes med Lisbeth i morgen d.16. sep. Regningen for hjemmesiden 2015 + 2016 er betalt. Skal der være reklamer/annoncer, og hvad skal det evt. koste? ”Køreplanen” i forhold til Esbjerg Kommunes håndtering af flygtninge lægges på hjemmesiden, samt alle referater for 2015 og 2016. Kontakt fra borgere m.v. skal ske pr. mail og ikke via Facebook.
  6. Nye medlemmer til lokalrådet herunder at et medlem er stoppet primo september 2016. Poul træder desværre ud af lokalrådet. Vi takker for indsatsen Poul. Der bliver taget kontakt til 3 evt. nye medlemmer.
  7. Trafikmæssige forhold ved Kirkebrovej/Størsbølvej i forhold til cykelstien som løber forbi Brammingborgvej og Nøråvej samt den øgede mængde af landbrugsmaskiner til Rønhave i Nørå. Formanden har taget kontakt til Esbjerg kommune med henblik på at få drøftet det videre forløb i forhold til at få cykelstien endnu mere sikker, specielt hvor Brammingborgvej løber ud i Kirkebrovej men også i forhold til den øgede mængde trafik der er til Nørå vedrørende Rønhave.
  8. Status og det videre forløb i forhold til Bramming Banegård. Der er kommet 2 nye forpagtere på Cafeen. Har overtaget Kirkens Korshærs forpligtigelser. Åbningstiden udvidet. Varmt mad kan købes fra 17-18.30 Udlejning af lokaler koster 350 kr. Købes der evt. mad eller kaffe i cafeen, er lokalet gratis. Der påtænkes 3 værelser til B&B. Evt. opstart af fond med hjælp fra lokal erhvervsmand. Der er halvandet år til at blive ”selvhjulpen”.
  9. Evt. OBS pressen – vi skal selv være opsøgende og aktive. Jørgen foreslå, at alle link til foreningerne i Bramming slettes fra vores hjemmeside. Hvordan står det til m.h.t. salget af rådhuset?? Nye datoer for møder: 10 okt. – 14 nov. – 12 dec. Alle med start kl. 19.00, dog er skal mødet den 12. december 2016 være med starttidspunkt kl. 18.00.

Jørgen Holberg Lise Vangsgaard

Lokalrådsformand