Referat af lokalrådsmøde den 25.08.2015

af | 25. aug 2015 | Afholdte møder, Møder

referat for mødet i mødelokalet på Bramming Banegård

tirsdag den 25. august 2015, kl. 19.00

Formanden bød velkommen Poul, Alex, Jørgen, Kaj Emil og Søren. Torben og Jørn havde meldt afbud.

 1. Godkendelse af referatet fra vores seneste møde den 30. juni 2015

Godkendt

 1. Godkendelse af dagsordenen for mødet

Godkendt

 1. Demokratiets dag

Det aftaltes at ”Demokratiets dag”, 5. juni, også fremtidigt skal arrangeres af Lokalrådet.

Alex, Poul, Søren og Kaj Emil er igangsættere.

Det aftaltes endvidere at ansøgning om tilskud fra Kommunen om arrangementet 5. juni 2016 skal afsendes senest januar 2016, hvilket betyder at inden da skal Lokalrådet have dannet et økonomisk skøn over arrangementet

 1. Banegårdsprojektet – Seneste nyt – Den korte version

Kaj Emil oplyste, at det nu kun er muligt at komme ind på Banegården ifald man er i besiddelse af en nøglebrik. Torben, Kaj Emil og Alex er pt i besiddelse af en sådan.

 1. Flygtninge til Bramming

Esbjerg Kommune udsender nyhedsbreve, således at også Lokalrådet kan orienteres. Punktet medtages på fremtidige lokalrådsmøder.

 1. Nye medlemmer til lokalrådet

Merete Tolsgaard har indvilget i at prøve lokalrådet. Hun forventer at kunne deltage fra september-mødet. Det er efterhånden bydende nødvendigt at finde øvrige emner til Lokalrådet. Alle bør være opmærksomme og have antennerne ude!

 1. Lokalrådets hjemmeside

Kontakten til kommunens nye ”IT-landsbypedel”, Finn Thomsen og det tidligere lokalrådsmedlem Flemming Andersen angående hjemmesiden.

Drøftelser med Finn Thomsen angående en fast ”mødedag” i Bramming (bl.a. pensionisthjælp)?

Der skal efterfølgende findes én ansvarlig for hjemmesiden, som p.t. ikke ser alt for godt ud!

Ovennævnte var formandens betragtninger.

Kaj Emil tager kontakt til Finn Thomsen med henblik på opstart/a´jourføring af hjemmesiderne (Banegården og Lokalrådets).

Flemming – tidligere lokalrådsmedlem – er i besiddelse af adgangskoder mm.

Formanden mente at der burde tages action nu!

 1. Kommuneplanstrategi 2018-2030

Orientering fra borgermødet på Bramming Bibliotek, torsdag den 20. august 2015.

Lokalrådet skal senest på mandag (31. august) have indsendt bidrag/forslag til kommuneplanstrategien. Også her træder Kaj Emil i karakter og udarbejder bidrag/forslag.

Bidrager/forslaget kunne indeholde:

Stier i Bramming, herunder cykelstiunderføring under banelegemet således at det gøres lettere at komme fra Sydbyen til og fra Banegården

Trampestien langs Bramming/Holsted Å

Skinnecykler på dele af den gamle Grindsted Bane

Skovrejsningsområder

Det aftaltes endvidere at Lokalrådet på et senere tidspunkt gennemfører en Brain-storming om ”Brammings indretning”

 1. Mødet på Bramming Egnsmuseum mandag den 10. august 2015

Orientering fra mødet ved mødedeltagerne Poul, Kaj Emil og Torben. Bramming Egnsmuseum ikke en del af Sydvestjysk Museer. Bramming Egnsmuseum vil fortsat gerne være selvstændigt. Kommunen giver et tilskud på ca. 400000 kr./år og det kan muligvis være i fare grundet de voldsomme spareplaner som Kommunen skal gennemføre.

 1. Lokalrådet skal have en ny formand

Som tidligere oplyst udtræder formanden af lokalrådet i det tidlige efterår. Nu er det alvor meddelte formanden, der fortalte at september-mødet bliver sidste møde for formanden.

Der skal derfor træffes beslutninger for lokalrådets fremtidige konstituering og virke, hvilket vil ske på september-mødet.

Der skal desuden aftales nærmere omkring orientering af kommune, presse og øvrige samarbejdspartnere samt overdragelse af effekter og dokumenter vedrørende lokalrådets virke.

 1. Der skal findes en presseansvarlig for lokalrådet

Søren vil fremtidig være presseansvarlig. I forbindelse med hvert fremtidigt Lokalrådsmøde drøftes om et eller flere af punkterne skal offentliggøres udover uploading på hjemmesiden.

 1. Lokalrådets bidrag til Lokalårbogen

Formanden har efter aftale sendt det årlige bidrag til redaktionen af Lokalårbogen for Bramming.

Til orientering kan det oplyses, at det (tilsyneladende i overensstemmelse med tidligere år) forventes, at lokalrådet hvert år sender en ”årsberetning” til redaktionen af lokalårbogen.

Lokalrådet bør derfor allerede nu aftale, hvorledes det kan ske fremadrettet. Det kunne være en god ide, at Lokalrådet efter hvert møde aftalte om et eller flere af punkterne skulle overføres til en ”huskeliste” til brug ved Lokalrådets årsmødet og til brug ved fremsendelse til Lokalårbogen.

 1. Andelsboligforeningen Skovbrynet – Anmodning om lokalrådets støtte

Formanden har modtaget en anmodning fra Andelsboligforeningen Skovbrynet om støtte i forbindelse med ansøgning/anmodning om etablering af officiel stiforbindelse mellem Vestparken og Porsholtparken.

Lokalrådet har truffet den beslutning, at Villy kontakter grundejerforeningsformanden i Porsholtsparken om får hans/hendes mening om sagen. Lokalrådet er af den mening at sagen bør afklares mellem Vestparken og Porsholtparken.

 1. ”Bordet Rundt” med aktuelle emner

Har du noget på hjerte, som relaterer sig til lokalrådets interesseområde?

Vi tager her en runde, hvor alle har ordet.

 1. Forberedelse af lokalrådets eventuelle deltagelse i ”Jul i Bramming”. Udvalget Torben, Alex og Jørn aftaler nærmere.
 2. Fortsættelse af samarbejdet med Gørding Lokalråd omkring etablering af en trampesti langs Holsted/Bramming Å? Er et af punkterne som Kaj Emil sender til Kommunen, jfr. Pkt. 9 i nærværende referat.
 3. Planlægning af kommende møde med lokale politikere – Kun Ulla og Henning- eller? Det aftaltes at Ulla og Henning inviteres til februar 2016 mødet.
 4. Eventuelt

Emner til orientering. Her kan kun drøftes – ikke tages beslutninger.

Ingen emner

 1. Næste møde

Formanden foreslår tirsdag den 29. september 2015, kl. 19.00 i mødelokalet på Bramming Banegård.

Alex (og forhåbentlig KK’s café) sørger for lokale og forplejning.

Næste møde tirsdag den 29. sep som foreslået af formanden