Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Referat af lokalrådsmøde den 29.09.2015

af | 29. sep 2015 | Afholdte møder, Møder

Referat for mødet i mødelokalet på Bramming Banegård

tirsdag den 29. september 2015, kl. 18.00

Velkommen ved formanden, der konstaterede at følgende var mødt: Villy, Poul, Alex, Torben, Kaj Emil, Jørgen, Jørn og Søren

I forbindelse med velkomsten havde formanden håbet at byde velkommen til Merete Tolsgaard. Merete havde meldt afbud, men forhåbentlig kan vi byde velkommen på næste møde??

 1. Godkendelse af referatet fra vores seneste møde den 25. august 2015

Godkendt uden bemærkninger.

 1. Godkendelse af dagsordenen for mødet

Godkendt uden bemærkninger.

 1. Banegårdsprojektet – Seneste nyt – Den korte version

Jeg har valgt at indsætte et notat udarbejdet af Kaj Emil i forbindelse med et møde afholdt den 24. september 2015.

”Opdateringer/status om Banegården

Jesper Larsen følger op på, hvorvidt Ruth er med tegningerne for førstesalen.

Der skal fastsættes en pris for leje af mødelokalerne og vi indstiller 350,- kroner.

Vi skal i gang med en større indsats for at tegne nye medlemmer i støtteforeningen, måske en redaktionel gennemgang af det nuværende materiale (Torben og KE).

Jesper Larsen har ansøgt lokalrådspuljen om støtte til en konsulent, som skal følge op på ideerne/aktiviteterne på banegården, såvel ansøgning om støtte til vores lydanlæg.

Vi vil gerne have gardiner i lokalerne, såvel ophængningssystem som kan bruges ved udstillinger (Torben Beiter følger op).

Vi skal have udarbejdet et sæt husregler såvel sikre at der altid er rent.

Lokalrådet forventes at vedtage indstilling om at lokalrådet/banegårdens støtteforening holder åben torsdage fra 09.00 til 12.00. Formålet er at komme ud over rampen og tilbyde Brammingenserne muligheder for medinddragelse i lokalrådets arbejde.

Kræmmermarked/er

Vores ide om at afholde et fødevaremarked med Vadehavsprodukter på banegården er ikke så nem endda. Jesper Larsen kontakter SVUF (sydvestjysk udviklingsforum) for at arrangere et møde med Kirkens Korshær, os og en konsulent fra SVUF. Formålet er at undersøge mulighederne og eventuelt etablere et Vadehavsudsalg på banegården.

Vi agter at afholde forskellige arrangementer under halvtaget, blandt andet et Retro marked. Opbevaring af materialer til markeder, Torben tager kontakt til DSB.

Jul i den gamle stationsby/ og på den gamle banegård.

Bramming HHI holder deres ”julefrokost” for borgerne den 5. december og Bassim (sanger) kommer til Bramming den 6. december. Vi indstiller at Banegårdens støtteforening arrangerer Jul på Banegården, søndag den 6. december.

Kaj Emil, sekretær”

 1. Nye medlemmer til lokalrådet

For nuværende er der desværre ingen emner. Alle børe være opmærksomme og have antennerne ude.

 1. Møde for lokalrådsformænd på Rådhuset i Esbjerg, onsdag den 7. oktober 2015, kl. 16.00.

Der henvises i den forbindelse til mail fra Esbjerg Kommune af 10. september 2015.

Emnerne vil bl.a. være lokalrådskonference, Ildsjæleprisen og en fælles portal på kommunens hjemmeside, jf. tidligere mail herom (Ny hjemmeside for landdistrikter og lokalråd, jf. mail fra Jesper Holstener Larsen af 8. september 2015).

Kaj Emil regner med at deltage.

 1. Pressens håndtering af nyt fra lokalrådet og banegårdsprojektet m.m.

Hvordan sikrer vi, at der refereres korrekt, og at det bliver tydeligt, hvilken ”kasket” vi har på, når vi udtaler os? Se til eksempel artikel i JydskeVestkysten onsdag den 2. september 2015 vedrørende et forslag om at lukke Bramming Rådhus.

Der var enighed om at tilstræbe at få artiklen til gennemlæsning inden trykning. Formanden udtaler sig med mindre andet er aftalt.

Hvert møde kunne eventuelt afsluttes med at pege på emner til offentliggørelse.

 1. Lokalrådets hjemmeside

Seneste nyt, jf. referatet for august måned.

Umiddelbart inden var der et kort møde med deltagelse af blandt andet Flemming Andersen og en kommunal IT-mand. Der aftaltes det at Flemming Andersen udarbejder manualer med henblik på at vi selv kan lægge emner/referater/fotos mm på Lokalrådets hjemmeside. Såfremt der er behov kontaktes kommunens mand.

 1. Bramming Egnsmuseum – Er der en chance for overlevelse?

Det ser ud til at Bramming Egnsmuseum bevares i en eller anden udformning. Eventuelt følge op på Lokalrådets artikel om Egnsmuseets beståen. Endvidere afvente Egnsmuseets udtalelse til offentligheden.

 1. Lokalrådet skal have en ny formand

Som oplyst udtræder formanden pr. udgangen af måneden af lokalrådet.

Der skal derfor som aftalt på mødet i august træffes beslutninger for lokalrådets fremtidige konstituering og virke.

Der skal desuden aftales nærmere omkring orientering af kommune, presse og øvrige samarbejdspartnere samt overdragelse af effekter og dokumenter vedrørende lokalrådets virke.

Der lød en endog meget stor tak til Jean for det gode arbejde Jean har udført som medlem af lokalrådet og som formand for dette. Held og lykke fremover.

Kaj Emil, der indtil mødet var næstformand blev valgt til ny formand til årets udgang/afholdelse af generalforsamling i februar 2016.

 1. Andelsboligforeningen Skovbrynet – Anmodning om lokalrådets støtte

Kort opfølgning på drøftelserne i forbindelse med mødet i august.

Villy har været i kontakt med grundejerforeningen i Porsholtparken.

Formanden har givet en kort tilbagemelding til andelsboligforeningen – dog uden respons.

Formanden oplyste, at der er dialog mellem Porsholtsparkens grundejerforening og Andelsforeningen Skovbrynet. Såfremt Lokalrådet får yderligere henvendelse tages action.

 1. ”Bordet Rundt” med aktuelle emner

Har du noget på hjerte, som relaterer sig til lokalrådets interesseområde?

Vi tager her en runde, hvor alle har ordet.

 1. Høringsudkast fra Region Syddanmark – Skal lokalrådet bidrage med noget i den anledning?

Umiddelbart ingen bemærkninger.

 1. Flygtninge til Bramming – noget nyt?

Ingen har hørt noget, kommunen har ej heller meldt fakta ud, men der er formentlig tale om 2-3 personer fra Afrikas Horn.

 1. Bortfald af statstilskud til decentrale kraftvarmeværker – et problem for Bramming?

Formanden er blevet interviewet og har udtalt at Lokalrådet tager afstand fra bortfald af statstilskud, da det vil betyde yderligere omkostninger for byen borgere.

 1. Grindstedbanen – seneste nyt.

Kaj Emil svarer på Regionens brev af 3. juli 2015.

 1. Åben stue i lokalrådet

Kaj Emil har bidraget med dette punkt. Emnet blev nævnt på sidste lokalrådsmøde og handler om, at lokalrådet forsøgsvis holder “åben stue” i vores lokaler, hver torsdag fra 09.00 til 12.00. Borgere i Bramming kan komme forbi med gode ideer, kritik og forslag og et sted hvor lokalrådets forskellige udvalg kunne koble sig på. Hvordan meldes dette ud til byen? Hvem sørger for det praktiske? Hvem møder op?

Det aftaltes at der indledningsvis afholdes åbent hus torsdage fra 9-12 på Banegården. Det drøftedes om det eventuelt lejlighedsvis skulle afholdes andre steder i byen. Genoptages på næste møde.

 1. Eventuelt

Emner til orientering. Her kan kun drøftes – ikke tages beslutninger.

Ingen emner.

 1. Næste møde

Der skal findes en dato for mødet i oktober og gerne også datoer for årets resterende møder.

Næste møder på Banegården er onsdag den 4. november 2015 og 2. december 2015 begge dage fra kl. 19.00

 1. Farvel og tak

Formanden takker af og ønsker lokalrådet ”god vind” fremover.

Det gjorde formanden og fik en meget stor tak til gengæld.