Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Referat af lokalrådsmøde den 30.06.2015

af | 30. jun 2015 | Afholdte møder, Møder

Referat fra mødet i mødelokalet på Bramming Banegård

tirsdag den 30. juni 2015, kl. 19.00

Velkommen ved formanden herunder et særligt velkommen til Jørgen Holberg, som i aften er med for første gang.

Formanden bød også velkommen til de øvrige fremmødte, Alex Poul, Villy, Kaj Emil, Torben, Jørn samt undertegnede

 1. Godkendelse af referatet fra vores seneste møde den 1. juni 2015

Godkendt med de bemærkninger at der endnu ikke er holdt møde omhandlende ”Marked Banegården” ej eller afholdt møde vedrørende ”Grønne områder” i Bramming. Forventes afholdt umiddelbart efter sommerferien med deltagelse af Kaj Emil, Alex og Søren.

 1. Demokratiets dag

Hvordan forløb den, og er det noget vi skal fortsætte med fremover?

En succes

God markedsføring for Lokalrådet

Ca. 200-400 deltog i løbet af dagen

Det aftaltes at Lokalrådet fremtidig er garant for afholdelse af Grundlovsfest. Debatten fortsætter på næste møde.

 1. Banegårdsprojektet – Seneste nyt – Den korte version

Cafeen ferielukker i hele juli måned, hvilket betyder at der i perioden heller ikke er adgang til toiletter. Bestemt ikke optimalt.

Carl Holst (formentlig ikke i egenskab af forsvarsminister) og Henning Ravn har været på besøg.

Det afventes at en af Esbjerg Kommunes ansatte arkitekter får afsluttet ferie således at projekteringen af 4 værelser til Bed and Breakfast kan påbegyndes. Forventes påbegyndt til efteråret.

Mulighed for adgang til toiletterne (åbningstider) skal overvejes/aftales. Torben og Kaj Emil går efter så meget åbningstid som muligt.

 1. Syriske flygtninge til Bramming

Herunder fortsatte drøftelser omkring lokalrådets eventuelle involvering sammen med eventuelle interessegrupper i Bramming. Det kan i den forbindelse nævnes, at Hunderup-Sejstrup Lokalråd den 19. august inviterer lokalrådet plus øvrige brammingborgere til et møde omkring modtagelsen af de lokalt tildelte flygtninge. Er der kendskab til en eller flere lokale interessegrupper, som kunne tænke sig at være med til at tage hånd om disse mennesker?

Der henvises til mail fra Helle Hvitved, hvori Hunderup Lokalråd inviterer til ”flygtningeaften” i Sejstrup Forsamlingshus.

Bramming Lokalråd skal beslutte om Lokalrådet skal være en del af modtagelsen af de 11 flygtninge, der ankommer til Bramming i løbet af det tidlige efterår.

Lokalrådet kan være med til at offentliggøre ankomsten – f.eks. via Ugeavisen.

Søren blev pålagt at ringe til Pia Enemark, Esbjerg Kommune og stille spørgsmålet om Pia havde gjort tanker om en eventuel modtagelse. Den 1. juli kontaktede Søren Pia og fik oplyst, at hun intet havde med den sag at gøre men henviste til en Mussa Utto (muut@esbjergkommune.dk, 27241162), der oplyste at han kunne komme og fortælle om de nye gæster, der i øvrigt ikke kommer fra Syrien men fra Eritrea.

Poul og Kaj Emil oplyste at de deltager i mødet i Sejstrup Forsamlingshus.

Punktet medtages på næste møde.

 1. Mødet med Økonomiudvalget onsdag den 17. juni i Ribe

Hvordan gik det? Se i den forbindelse referatet fra mødet, som alle har modtaget pr. mail den 24. juni.

God stemning

Forholdsvis lang taletid grundet andre Lokalråds få spørgsmål

Der henvises til det tidligere udsendte referat

Især punktet om ændret mødeform vakte debat. Bør være således, at hel Bramming Lokalråd – og kun Bramming Lokalråd – deltager.

Kaj Emil udarbejder forslag til et svarbrev/kommentarer til Kommunens referat.

 1. Nye medlemmer til lokalrådet

Vi håber, at Jørgen har lyst til at fortsætte. Andre muligheder?

Villy oplyste at Merete ???, lærer på Nordre Skole ønsker at være medlem af Lokalrådet. (Om Merete deltager i næste møde opfattede jeg ikke!)

Alle opfordres til holde øjne og ører åbne f.s.v. angår nye emner.

 1. Ny webmaster til lokalrådet

Vi får (for en periode) hjælp fra kommunen i skikkelse af den nye ”landsbypedel”, Finn Thomsen, jf. korrespondancen med Jesper Holstener Larsen. Der er taget skridt til et oplysende møde omkring opgaven. Kan vi evt. bruge ham til andet her i Bramming?

Se venligst mail fra Finn Thomsen som formanden har videresendt. Det aftaltes at Kaj Emil kontakter tidligere medlem Flemming f.s.v. angår Lokalrådets hjemmesider, herunder diverse koder. Efterfølgende kontakter Kaj Emil og Søren Finn Thomsen med henblik på at få Finns hjælp til diverse vedr. uploading samt hjemmesider.

 1. ”Bordet Rundt” med aktuelle emner

Har du noget på hjerte, som relaterer sig til lokalrådets interesseområde?

Vi tager her en runde, hvor alle har ordet.

 1. Båltalen ved Blåspejdernes Sct. Hans arrangement. Hvordan forløb det? Det forløb godt.
 2. Borgermøde til august vedrørende udvikling af lokalsamfundene i landområderne. Der henvises til tidligere fremsendt mail.
 3. Vi får senere en invitation til at deltage i en lokalrådskonference.
 4. Er Egnsmuseet i fare? Møde med journalist 3. august? Torben og Kaj Emil deltager for at give Lokalrådets opfattelse af de mulige besparelser, der uheldigvis også her er under opsejling. Det blev nævnt at også Svømmehallen og Idrætscentret kunne være i fare for økonomiske restriktioner.
 5. Pumpdenpimpden – omhandlende 3 forslag til udbygning af cykelstier i Bramming området er rettidigt sendt til kommunen.
 6. Formanden oplyste, at en person fra Vej og Park har ringet og fortalt om forestående træarbejder primært i Jernbanegade. Formanden har henvendt sig til Ugeavisen, der skriver en artikel om arbejdet.
 7. Det var ønskeligt med en presseansvarlig i Lokalrådet var der flere, der mente. Punktet tages op på næste møde.
 8. Eventuelt

Emner til orientering. Her kan kun drøftes – ikke tages beslutninger.

Ingen emner blev berørt.

 1. Næste møde

Formanden foreslår tirsdag den 25. august 2015, kl. 19.00 i mødelokalet på Bramming Banegård.

Alex (og forhåbentlig KK’s café) sørger for lokale og forplejning.

Ingen protester.