Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Referat af lokalrådsmøde den 30.06.2016

af | 30. jun 2016 | Afholdte møder

Lokalrådsmøde 30.06.2016

Referat fra Lokalrådsmødet den 30. Juni 2016

Jørgen Holberg bød velkommen til de fremmødte og rettede en speciel velkomst til til Lise Vangsgaard og Pahl Jochum.

01.

Referatet fra mødet den 13. Juni blev godkendt.

02.

Lise Vangsgaard og Pahl Jochum præsenterede sig og fortalte om deres baggrund.

03.

Pressen har velvilligt beskrevet forløbet med flygtninge boligerne i Søndermarken.

Jørgen har deltaget i et dialogmøde omkring flygtninge byen med en del af Sønderparkens beboere

Formanden tilskrev borgmesteren med kritik af den brugte fremgangsmåde, punktet blev taget af byrådets dagsorden og der blev etableret et møde.

Der er aftalt fortrolighed omkring de anbefalede lokaliteter som vi anbefalede undersøgt. Mødet var positivt og der var politisk accept af vores ønske/krav om at blive hørt, inden tingene blev sat i gang.

Sagen vil fylde henover efteråret men vi vil gøre vores ypperste for at alle kan føle sig trygge.

04.

Formanden udtaler sig for lokalrådet.

To referater, et til hjemmesiden og et til internt til brug.

Lisbeth og Jørgen havde holdt møde om hjemmesiderne, det tager lidt tid inden vi er klar.

Bramming lokalråd har en gruppe på Facebook, og når hjemmesiderne er på plads vil der være link til lokalrådets hjemmeside.

05.

Konstituering.

Jørgen Holberg, formand

Jørn Bonde, kasserer og næstformand.

Lis varetager sekretærjobbet, fra næste møde.

06.

Udgangspunktet er opremsningen af opgaverne i referat fra sidste møde.

Grundlovsmøderne, Alex, Poul Jensen, Pahl og KE

Velkomstambassadører, til alle nye borgere. Lis og Poul.

Arrangere næst fællesmøde med lokalrådene i Gammel Bramming kommune incl. Grimstrup. Fælles

Indlæg lokalårbogen, Jørgen Holberg og KE

Fællesmøde i Esbjerg kommune, kommunen indkalder. Alle medlemmer kan deltage.

Møde med forenings formændene i Bramming drøftet og tages op senere.

Møder med Entreprenøren, Pahl overtager

Møder med Vej og Park, Pahl og Jørgen Holberg

Politiske teknik og miljø udvalg, Pahl og Jørgen Holberg

Byforum. Vi stiller forslag om at styregruppen tilføjes den til enhver tid siddende formand for banegårdens støtteforening.

Økonomiudvalget. Jørgen Holberg sætter holdet.

Oase udvalget. KE, Alex og måske et par eksterne så udvalget kommer op på 6 til 7 medlemmer. Indlæg og forslag diskuteres i og med lokalrådets medlemmer.

07.

KE orienterede fra styregruppemødet for midtbyprojektet.

Banegården, nye brugere er familieværkstedet. Frivillige net har lånt et par lokaler til opbevaring af tøj og andet indsamlet greje som skal bruges når flygtningene flytter fra det midlertidige opholdssted.

Oaseudvalget orientering. Møde den 23. Juni i Varde naturpark, hvor vi blev vist rundt af en af ildsjælene. Set ovenfra, og i den planlagte linieføring danner byens grønne områder, det som man kan kalde “Den grønne banan”

08.

Lokalrådet har fremsendt forslag til budgetforhandlingerne 2016 om ændringer og tilpasninger af Nørretorv.

Modernisering af toiletbygningen ved Kikkenborg og på banegården.

De folkevalgte lokalrådspolitikere inviteres til møde hen over efteråret.

09.

Kendskab til lokalrådets arbejde handler først og fremmest om synlighed, og meget er afhængig af den fysiske tilstedeværelse.

Torsdag åbent bevares, vagterne deles mellem lokalrådet og støtteforeningen bestyrelsesmedlemmer.

Torsdags åbningen kombineres med boder, materialer og fysisk tilstedeværelse ved særlige lejligheder.

Første møde efter sommerferien er torsdag den 15. September 2016, klokken 19.00 på banegården.

Formanden takkede for god ro og orden og ønskede god sommerferie.

Kaj Emil, referent.