Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Referat af møde den 15. februar 2017

af | 9. feb 2017 | Afholdte møder

Lokalrådsmøde 15.02.2017

Referat af lokalrådsmøde onsdag den 15. februar 2017 kl. 19.00 på Bramming Banegård.

Afbud: Lise Vangsgaard og Michael Ries, Jørn Bonde og Kaj Emil Koman-Mejer.

1.

Godkendelse af referat fra sidste lokalrådsmøde den 18. januar 2017.

Referatet blev godkendt.

2.

Orientering v/formanden.

Status vedr. fældning af træer ved Tværsigvej/Nygårdsvej.

Bestyrelsen fik en orientering i forhold til status og at der afholdes et orienteringsmøde tirsdag den 28. februar 2017 kl. 16.00 ved stien, hvor Vej og Park vil komme med oplæg til beplantning og hvor der vil være mulighed for borgere at komme med forslag.

Status vedr. lokalrådets nye hjemmeside.

Der arbejdes fra firmaet som bestyrelsen har anmodet om at udvikle en ny hjemmeside. Udkast forventes klar i løbet af ca. 1 mdr.

Status vedr. udviklingsplan for Kultur-og Fritidscentret.

Bestyrelsen fik en orientering. Der var mange gode forslag til udvikling af centret og der følges op på disse i et nyt møde i marts 2017.

3.

Opfølgning fra mødet med Vej og Park.

Bestyrelsen fik forelagt de punkter som Pahl Junkuhn samt Jørgen Holberg havde fremsendt til drøftelse i mødet . Det aftaltes at punkterne arbejdes der videre med og at pressen orienteres samt at de indarbejdes på lokalrådets hjemmeside.

4.

Renovering af stier i Bramming.

Det blev aftalt i mødet med Vej og Park, at der fremskaffes dokumentation for de steder, hvor stier samt fortove er mest medtaget.

Pahl Junkuhn samt Villy Knudsen gennemgår de dokumenterede steder som lokalrådet har fremskaffet med Vej og Park den 24. februar 2017.

5.

Fællesmødet med de øvrige lokalråd i det gamle Bramming kommune samt Grimstrup lokalråd.

Der er indgået svar fra 2 lokalråd i forhold til hvor mange de deltager i mødet medio marts 2017. Fristen for tilbagemelding er senest 1. marts 2017. I mødet skal bl.a. evalueres på fremtidig mødeafvikling samt indhold. Kaj Emil Koman-Mejer og Ales Kjær sørger for opdækning samt forplejning til fællesmødet.

6.

2 velkomst ambassadører i Bramming.

Der er udpeget Kaj Emil Koman-Mejer samt Mogens Hansen.

7.

Indeklimaproblemer på Bakkevejens skole –skolestruktur – lokalemæssige forhold – opfølgning fra det sidste lokalrådsmøde.

Bestyrelsen blev orienteret i forhold til at lokalrådet afventer et udspil fra skolebestyrelsen, samt at lokalrådet gerne vil besigtige Bakkevejens skole, førend der arbejdes videre med sagen.

8.

Evt. flytning af lokalrådets møde i april. Der er afbud fra formanden.

Lokalrådets møde i april flyttes til den 5. april 2017 med start kl. 17.30. Der vil efterfølgende blive afholdt generalforsamling kl. 19.00.

9.

Ansøgning om shelters i Bramming.

Der skal ansøges om shelters til Bramming. Der blev bragt i forslag placering af shelters ved den nye regnvandssø samt i anlægget. Shelteren i anlægget kan evt. opbygges, således at den både kan bruges til overnatning men også som scene i forbindelse med arrangementer. Der tages kontakt til Jesper Larsen i forhold til udformning af ansøgning.

10.

Trafikforhold ved Nøråvej samt Brammingborgvej.

Punktet blev gennemgået sammen med de øvrige punkter som var medtaget til mødet med Vej og Park. Lokalrådet er forundret over at i den indstilling som forvaltningen vil foretage til Teknik og Byggeudvalget vedr. projekter i 2017 til trafiksikring, er projekterne ved Brammingborgvej samt Nøråvej ikke medtaget.

Efterfølgende har der været en lang mailkorrespondance med formanden for Teknik og Byggeudvalget, som er mundet ud i en klage fra lokalrådet til borgmesteren samt gruppeformanden for den socialdemokratiske byrådsgruppe, idet formanden for Teknik og Byggeudvalget har i forhold til det som lokalrådet i Bramming anser for god opførsel samt ordentlighed, overskredet disse i en grad, som har bevirket klagen.

11.

Regnskab 2016 samt budget 2017.

Regnskabet for 2016 blev godkendt. Med hensyn til budget 2017 vil der ikke blive afholdt grundlovsmøde i anlægget med lokalrådet som arrangør, med mindre der skaffes yderligere midler til at dække udgifterne samt at der til mødet den 15. marts 2017 i lokalrådet foreligger en meget nøje plan for afvikling af grundlovsmødet i år. Lokalrådet kan ikke afholde fremadrettet en så stor udgift i forhold til det samlede budget. Dernæst har der f.eks. sidste af forskellige grunde været en ringe tilslutning grundlovsmødet.

12.

Afholdelse af generalforsamling i 2017.

Generalforsamlingen afholdes i forlængelse af lokalrådets møde den 5. april 2017 (som er flyttet fra den 19. april 2017). Generalforsamlingen starter kl. 19.00. Lokalrådet er klar over at generalforsamlingen skal være afholdt inden udgangen af marts, men da det kun drejer sig om en overskridelse på 5 dage, godkendes dette af lokalrådet.

Formanden sørger for at der kommer en annonce i Bramming Ugeavis.

13.

Status vedr. nabohjælp m.v. i forhold til informationsmødet i maj 2017.

Jørgen Petersen gav en redegørelse i forhold til hvor langt arbejdsgruppen er med hensyn til at kunne præsentere et program til borgermødet i maj 2017. Der er flere indlæg som er ved at være på plads.

14.

Kort orientering vedr. Bramming Banegård.

Formanden for Bramming Banegård havde meldt forfald og derfor udgik punktet.

15.

Evt.

Villy Knudsen orienterede lokalrådets bestyrelse i forhold til status på Bramming Boligforenings evt. køb af det gamle rådhus samt grunden på hjørnet af Nørregade/Borgergade.

Dato: 

Onsdag, 15 februar, 2017