Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Referat af møde den 15. marts 2017

af | 15. mar 2017 | Afholdte møder

Referat

Der indkaldtes til lokalrådsmøde onsdag den 15. marts 2017 kl. 17.30 på Bramming Banegård.

Afbud: Villy Knudsen.

Der er følgende punkter til dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste lokalrådsmøde den 15. februar 2017.

Referatet blev godkendt

2. Orientering v/formanden.
Hjemmesiden er under færdiggørelse. Der blev dog drøftet hvorvidt det gamle logo skal bibeholdes eller erstattes med et nyt.
Hjemmesiden bliver dog færdiggjort med et nyt logo i førsteomgang.
Der vil blive sat bænke op ved den nye regnvandssø.
Der har været afholdt borgermøde vedrørende den nye beplantning ved Lunagård. Det foregik i en positiv ånd og arbejdet er i
gang.

3. Punkter til møde med Teknik og Miljøudvalget i april 2017.
Der henvises til vedhæftede notat.

4. Punkter til møde med Økonomiudvalget i maj 2017.

Der henvises til vedhæftede notat.

5. Status på grundlovsmødet – foreligger der en detaljeret handleplan for afvikling af mødet samt finansiering af udgifterne dertil.

Med et stort flertal i lokalrådet blev det besluttet, at aflyse dette års grundlovsmøde p.g.a. manglende midler samt at planlægningen m.v. i forhold til aftaler m.v. ikke for nuværende er på plads. Med hensyn til evt. fremtid afholdelse af grundlovsmøde revurderes dette inden udgangen af 2017. Dette er under forudsætning af at finansiering samt planlægning er på plads ligeledes med årets udgang.

6. Henvendelse fra JTI om lokalrådets medvirken til at firmaet kan få dispensation fra lokalplanen om ændret anvendelse fra butik til bolig.

Lokalrådet støtter op omkring JTI`s ønske om dispensation fra
Lokalplanen.

7. Fællesmødet med de øvrige lokalråd i det gamle Bramming kommune samt Grimstrup lokalråd kl. 19.00 den 15. marts 2017.

Som traditionen tro mødtes alle lokalråd fra det tidligere Bramming Kommune samt lokalrådet i Grimstrup.
Efter fremlæggelse fra de enkelte lokalråd i forhold de projekter som der arbejdes med blev det besluttet, at fortsætte med at mødes èn gang årligt. Mødet i marts 2018 skal foregå i Grimstrup.

8. Kort orientering om status vedr. Bramming Banegård.
Vedrørende køb af Bramming Banegård ligger prisen på 6.4 mill
fast, og det er der ikke penge til.

9. Afvikling af borgermøde i maj 2017.

Borgermødet er udskudt indtil videre og indtil der er endelig afklaring i forhold til den ministerielle godkendelse af byfornyelsesmidlerne.

10. Evt.

Der er oprettet et udvalg til koordinering og tiltag i
Bramming, hvor både repræsentanter fra erhvervslivet, byrådet, HHI, Bramming Byforum samt lokalrådet er repræsenteret. Det vurderes efterfølgende om udvalget skal permanentgøres.

Jørgen Holberg / Lise Vangsgaard
Lokalrådsformand / Sekretær