Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Referat af møde den 16. januar 2019

af | 16. jan 2019 | Afholdte møder

Dagsorden/referat

Referat af lokalrådsmøde onsdag den 16. januar 2019

Afbud/fraværende: Lise Vangsgaard, Torben Kjær Andersen

1.  Godkendelse af referat fra lokalrådets møde den 19. december 2018.

Referatet blev godkendt.

2.  Orientering ved formanden.

Nytårskur i Bramming HHI torsdag d. 24. januar ’19, hvor 5 medlemmer deltager.

Beboere fra Plantagevej har påtalt høj hastighed, og der er blevet foretaget målinger af Kommunen, der viser at vejen rent trafiksikkerhedsmæssigt ikke fremstår som en problemfyldt strækning.

Vedr. søen Nygårdsparken, så har Esbjerg Kommune meddelt at søen bliver udbedret så snart kloakeringen er tilendebragt.

Ny hjemmeside www.boibramming.dk præsenteres ved HHI Nytårskur, og går i luften i forlængelse.

Rengøring i Banegården på nær jernbane cafeen er overgået til Esbjerg Kommune, og foretages 2 gange ugentlig fremover.

Trafiksikkerhedsmøde på Tobakken i Esbjerg d. 23. januar, hvor 4 medlemmer fra lokalrådet deltager.

3. Status vedr. en evt. opførelse af vaskehal i Bramming midtby.

Lokalrådet drøfter og bliver orienteret omkring status.

4. Strategisk udviklingsplan for Bramming herunder afvikling af borgermødet den 30. januar 2019.

Workshop ifm. dette projekt afholdes på Bramming Idræts- & Gymnastikefterskole, og der opfordres til at workshoppen omtales, og der gøres opmærksom på, at ALLE er vel-komne. Der udarbejdes flyers og plakater til ophæng alle steder muligt i kombination med omtale i aviser, hjemmesider, sociale medier mv.

5. Budgetforslag til budgetåret 2020 samt møde med byrådspolitikerne i januar 2019.

Arbejdsgruppen i lokalrådet har udarbejdet en oversigt med punkter til behandling i Esbjerg Kommune i forbindelse med budgetforhandlingerne 2020, der viderebringes. Såfremt der opstår nye punkter efter aftenens møde med inviterede politikerne bliver disse eftersendt i løbet af februar måned og inden deadline for indlevering.

6. Dialogmøde med Vej og Park primo 2019.

Der deltager 3 medlemmer fra lokalrådet ved dette møde.

7. Status vedr. afvikling samt valg til årsmødet i marts 2019.

Der er udsendt skrivelser / invitationer til byens foreninger med opfordring til at stille med emner til optagelse som udpegede medlemmer i lokalrådet inden deadline 1. marts, hvor der p.t. er 4 ledige pladser. Årsmødet afholdes onsdag d. 20. marts ’19.

8. Afvikling af mødet med byrådspolitikerne samme aften kl. 19.00.

Der afholdes møde med inviterede byrådspolitikere efter aftenens bestyrelsesmøde. Deltagerne er Hans Erik Andersen, Ulla Koman Mejer, Henning Ravn + Karsten Degnbol (afbud fra Jørn Boesen Andersen). Fremover vil politikkerne blive inviteret til møder to gange om året i hhv.  januar og september i forlængelse af ordinære bestyrelsesmøder i lokalrådet.

9. Status på by- og områdefornyelsesprojektet.

Planen, der blev fremlagt, blev afvist i præsenterede form, og udvalget blev sendt retur med input til ændringer, hvilket vil blive behandlet og nyt oplæg følger. 

10. Status vedr. renovering samt belysning ved skøjtesøen.

Selve arbejdet med skøjtesøen er stort set afsluttet, men der arbejdes fortsat med fundraising via fonde til belysningen, hvor vi er meget tæt på at være i mål. Pr. 1. januar 2019 er der ny landdistriktskonsulent / fundraiser efter Jesper Holstener Larsen er gået på pension, og hun hedder Ann Caroline Hansen. Hun vil blive inviteret til deltagelse ved næste bestyrelsesmøde onsdag d. 20. februar.

Der blev frembragt et spørgsmål vedr. tilgang med kørestole, hvilket undersøges.            

11. Bramming banegård og nye tiltag på banegården.

Punktet blev udsat til drøftelse ved næste møde i februar.

 12.  Evt.

Jørgen Holberg         / Hans A. Sørensen

Lokalrådsformand / Lokalrådet (KLG)