Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Referat af møde den 16. maj 2018

af | 16. maj 2018 | Afholdte møder

Referat af lokalrådsmøde onsdag den 16. maj 2018 kl. 17.00 på Bramming Banegård

Afbud: Hans Anton Sørensen og Niels Hauge.

Der er følgende punkter til dagsordenen

  1. Godkendelse af referat fra lokalrådets møde den 18. april 2018.

Referatet godkendt.

  1. Orientering ved formanden.

Der er rettet henvendelse fra en borger i byen, om der evt. er en` fra lokalrådet, som vil gå med i en styregruppe til afholdelse af en musikfestival Bramming. Villy Knudsen tager kontakt til vedkommende.

M.h.t. Masterplanen for Bramming by, er sagen udsat til mødet i juni i Teknik og Miljøudvalget.

På Kirsebærvænget vil kirsebærtræerne blive fjernet og nyt vil blive plantet.

Stierne i Porsholtparken og Gabelsparken vil få ny belægning i form af asfalt. Påbegyndes i 2019.

Politikerne er positive overfor en bedre trafiksikring ved Brammingborgvej/Kirkebrovej samt Størsbølvej/Nøråvej. Der afventes nu en prioritering i forhold til trafiksikringsmidlerne for 2018.

Der er sendt et høringssvar til Miljøstyrelsen vedr. opsætning af højspændingsmaster i vores område.

  1. Drøftelse af punkter til mødet med økonomiudvalget den 23. maj 2018.

Punkterne blev gennemgået og drøftet i forhold til mødet den 23. maj med Økonomiudvalget.

Jørgen Holberg, Villy Knudsen og Jørn Bonde deltager fra lokalrådet i Bramming.

  1. Opfølgning og status på projekt Bramming banegård. Endvidere fortsat drøftelse af udkast til samarbejdsaftale mellem Esbjerg kommune og lokalrådet samt udkast til samarbejdsaftale mellem lokalrådet og støtteforeningen.

Udkastet til samarbejdsaftalen mellem Esbjerg Kommune og Bramming Lokalråd blev godkendt. I udkastet til samarbejdsaftalen mellem Bramming Lokalråd og Bramming Banegårds Støtteforening ønsker vi pkt. 7 & 8 omskrevet, inden den kan godkendes og underskrives.

  1. Punkter til drøftelse i dialogmøde med entreprenørafdelingen den 4. juni 2018.

Jørgen Holberg og Jørgen Pedersen deltager i dialogmødet med Entreprenør den 4. juni.

  1. Status på sagen vedr. evt. etablering af vaskehal på grunden, hvor Super Brugsen tidligere havde forretning og som nu er lejet ud til Kirkens Korshær.

Sagen er drøftet, og der følges op.

  1. Status vedr. område- og byfornyelsesprojektet.

Ingen orientering, da der intet nyt er pt.

  1. Opfølgning fra mødet med Teknik og Byggeudvalget den 20. april 2018.

Se referat

  1. Evt.

Jørgen Holberg / lise Vangsgaard

Lokalrådsformand / Sekretær