Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Referat af møde den 17. januar 2018

af | 17. jan 2018 | Afholdte møder

Dagsorden/referat

Referat af lokalrådsmøde onsdag den 17. januar 2018 kl. 19.00 på Bramming Banegård.

Afbud: Villy Knudsen.

Der er følgende punkter til dagsordenen:

1. Velkomst til nyt medlem af lokalrådet.
Der blev budt velkommen til Erling Lauridsen, som er nyt medlem i lokalrådet, og vi foretog en hurtig præsentationsrunde.

2. Godkendelse af referat fra lokalrådets møde den 20. december 2017.
Referatet blev godkendt uden kommentarer.

3. Orientering ved formanden.

  • Byportalerne forventes opsat i denne uge. (uge 3)
  • Det er vores håb, at foreninger og organisationer vil booke standerne med henblik på at skabe opmærksomhed vedrørende kultur- og sportsarrangementer, udstillinger, konferencer og større handelsarrangementer.
  • Der bliver lavet en pressemeddelelse, hvor også borgmesteren kommer med et statement, den dag der sættes strøm til de to pyloner
  • Lokalrådet er inviteret til nytårskur i Bramming HHI den. 25. jan. Niels Hauge, Jørgen P, Torben og Jørgen H deltager.
  • Mht. til afholdelse af politiske møder på Bramming Banegård er dette ikke muligt jf. kommunalfuldmagten.
  • Der har været rettet kontakt til vores webmaster, om det er muligt til rimelige penge at få oprettet en portal på hjemmesiden, til booking af lokaler på Banegården i fremtiden. Webmaster er gået i gang med at udarbejde et forslag/mulighed for booking.
  • Esbjerg Kommunes Byfond anmoder om nyt bestyrelsesmedlem, idet Peter Slot, Ribe er stoppet med udgangen af 2017. Jørgen H vil kontakte samtlige lokalrådsformænd i det tidligere Bramming kommune samt Grimstrup, om der er et medlem, som er interesseret.
  • Torsdag den. 1. feb. Kl. 18 afholdes der møde om NABO – hjælp på Bramming Banegård. Sønderjyllands Politi kommer, lokalrådet, samt borgere, der har nabo hjælp. Der serveres kaffe og the.

4. Opfølgning og status på projekt Bramming banegård.
Medlemmerne af lokalrådet som også er medlem af Bramming Banegårds Støtteforenings bestyrelse, orienterede om de afholdte julearrangementer. I øjeblikket ingen nye tiltag.
Lejekontrakten mellem Bane Danmark og Esbjerg Kommune forventes at falde på plads inden den. 1. april 2018.

5. Punkter til mødet med Vej og Park den 6. februar 2018.
Punkterne er indsendt rettidigt. Se punkter til mødet med Vej og Park den 6. februar 2018
Pahl, Jørgen P og Jørgen Holberg deltager.

6. Opfølgning på punkter til møderne med Teknik og Byggeudvalget samt Økonomiudvalget.
Samtlige punkter til udvalgene indsendes nu. Se punkter til mødet med Teknik og Byggeudvalget samt Økonomiudvalget 2018.
I mødet med Teknik & Byggeudvalget den. 16. april deltager Niels, Erling, Jørgen P, Lise og Jørgen Holberg.
I mødet med Økonomiudvalget den. 23. maj deltager Michael, Torben, Willy, Jørgen Bonde og Jørgen Holberg.
Torben vil gerne lave noget research omkring pkt. 2,3 og 4.

7. Afholdelse af årsmøde 2018.
Dette drøftes nærmere på næste lokalrådsmøde.

8. Gennemgang af lokalrådets hjemmeside i forhold til projekter.
Lise tager kontakt til Lisbet Rosendal omkring gennemgang af hjemmesiden.

9. Status vedr. område- og byfornyelsesprojektet.
Der bliver etableret projekt kontor på Bramming Banegård, hvor Kirstine Dagnæs-Hansen vil være til stede en gang om ugen.

10. Evt.
Niels Hauge kom med forslag til udsmykning af gangstien under viadukten. F.eks. gamle Bramming billeder.

Jørgen Holberg / Lise Vangsgaard
Lokalrådsformand / Sekretær