Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Referat af møde den 18. April 2018

af | 18. apr 2018 | Afholdte møder

Referat af lokalrådsmøde onsdag den 18. april 2018 kl. 18.30 på Bramming Banegård.

Afbud: Michael Ries.

Der er følgende punkter til dagsordenen:

Velkomst til nyt medlem af lokalrådet.

Vi byder Hans A. Sørensen velkommen som repræsentant for Bramming Golfklub.

 1. Godkendelse af referat fra lokalrådets møde den 14. marts 2018.

Referatet godkendt.          

 1. Orientering ved formanden.

Bramming Byforum har fået ny formand. Esbjerg Kommune har udpeget advokat Chresten Haugaard som afløser Kurt Høj.

Esbjerg Kommune skal i gang med en større renovering af viadukten ved Gørdingvej i Bramming. Der er spærret fra den 16. april og mindst 4 mdr. frem. Der opgives nærmere slutdato for projektet.

 1. Opfølgning på nye vedtægter for lokalrådet, herunder afholdelse af årsmødet i september 2018.

 Niels og Erling har arbejdet med vedtægterne. Der arbejdes videre i forbindelse med indkaldelse og afholdelse af årsmødet i september.

 1. Opfølgning og status på projekt Bramming banegård, herunder gennemgang af referat fra det sidste møde i bestyrelsen for Bramming banegårds støtteforening. Endvidere fortsat drøftelse af udkast til samarbejdsaftale mellem Esbjerg kommune og lokalrådet samt udkast til samarbejdsaftale mellem lokalrådet og støtteforeningen.

Samarbejdsaftalen mellem ovenstående parter er endnu ikke på plads, på trods af den tidligere aftale udløb den 31. marts 2018.

Der skal findes en ny dato for endnu et møde med landdistriktskoordinator Jesper Larsen, Esbjerg kommune samt repræsentanter for støtteforeningens bestyrelse.

Her vil Jørgen H., Jørn Bonde, Pahl, Michael og evt. Lise deltage.

 1. Indkøb af tv apparat for de midler som fonden Grethe Marie Justesen har bevilget.

Vi har modtaget 12.000 kr. og Pahl og Michael tager sig af indkøb af TV hos Ole Expert samt licensen.

 1. Status på sagen vedr. evt. etablering af vaskehal på grunden, hvor SuperBrugsen tidligere havde forretning og som nu er lejet ud til Kirkens Korshær.

Sagsakter er fremskaffet og Torben følger op på den. Desuden har der været taget kontakt til Coop pr. mail, men intet svar.

 1. Fornyet drøftelse af punkter til mødet med Teknik og Byggeudvalget samt Økonomiudvalget.

Samtlige punkter blev drøftet:

 • Oprensning samt ændret forløb af Høe Bæk.
 • Søen ved Nygårdsparken.
 • Søen ved Sønderparken.
 • Cykelsti ved Nørregade/Gabelsvej
 • Trafiksikringsprojekter ved Brammingborgvej/Kirkebrovej, samt Størsbølvej/Nøråvej.
 • Cykelsti langs Nygårdsvej.
 • Renovering/etablering af toiletter i midtbyen.
 • Trafiksikringsprojekt i Nørregade.
 • Etablering af belysning langs Bakkevejens skole/Bramming Kultur-og Fritidscenter.
 1. Status vedr. område- og byfornyelsesprojektet.

Afgivet orientering og efterfølgende drøftet.

 1. Ny lokalplan for området hvor det tidligere rådhus er beliggende.

Ude til høring – og adskillige er utilfredse. (Skolegade, Robins Gård og Sct. Knuds Alle)

Drøftet og konklusionen er, at lokalrådet ingen bemærkninger har til ændringer af lokalplanen.

 1. Justering/ændring af lokalplanen for Bramming midtby, herunder fornyet henvendelse fra ejer af bygning i bymidten.

Lokalrådet vil endnu en gang se på sagen vedr. Tonny Lang`s bygning i forbindelse med evt. andre justeringer af lokalplanen for Bramming midtby. Dermed har lokalrådet ikke godkendt, at der skal anbefales en dispensation fra lokalplanen i forhold til bygninger i Nørregade.

 1. Evt.

Sagen vedr. påtænkt etablering af elmaster nord og øst for Bramming by blev drøftet og det blev besluttet, at der indsendes høringssvar til Miljøstyrelsen om, at lokalrådet ikke ønsker etablering af disse og i stedet skal kablerne i jorden. Dette begrundet med, at det vil hæmme boligudviklingen for Bramming by, at der etableres højspændingsmaster så tæt på byen samtidig med, at de vil ødelægge den smukke natur der er rundt om Bramming.

Jørgen Holberg /  Lise Vangsgaard

Lokalrådsformand /  Sekretær