Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Referat af møde den 18. november 2020

af | 18. nov 2020 | Afholdte møder

Referat af lokalrådsmøde onsdag den 18. november 2020 kl. 18.30 på Bramming Banegård.

Deltagere: Torben Kjær Andersen (TKA), Jørn Bonde (B), Michael Ries (MR), Jeppe Nyhse Dahl (JND), Frank Tøstesen (FT), Hans Juhl Hansen (HJH), Anja Mølgaard (AM), Karina Rimmen (KR), Villy Petersen (VP), Hanne Pontoppidan (HP), Hans A. Sørensen (HAS).

Afbud: Mikkel Jørgensen (MJ)

Referent: Hans A. Sørensen

Der er følgende punkter til dagsordenen:

1. Godkendelse af referat fra lokalrådets møde den 21. oktober 2020

Referat blev godkendt uden bemærkninger.

2. Orientering ved formanden.

Lokalrådet har modtaget en henvendelse fra Henning Ravn vedr. et møde, der er afholdt i SEPEs bestyrelse. Der er et ønske om at involvere lokale foreninger mv., og invitationer følger. Lokalrådet vil deltage med formanden og Villy Petersen.

Vi har modtaget en henvendelse fra Spejderne i Bramming, der ønsker udvidelse/renovering af bygninger og område, og lokalrådet mener det er en god idé og bakker gerne op.

3. Siden sidst:

Møde m/forvaltningen ang. Aflastningscenter, Aldi og detailhandelsanalyse:

Forvaltningen har skiftet kurs og arbejder videre med et aflastningscenter i Bramming, hvilket HHI, Byforum og Lokalrådet hilser velkommen, og gerne på et opdateret grund-lag, da seneste detailhandelsanalyse er tilbage fra 2007. Gruppen bliver indkaldt til et nyt møde når redegørelsen foreligger. Situationen omkring Aldi og deres placering kan/skal samtidig genovervejes.

Formandsmøde HHI:

Lokalrådet og HHI vil gerne have et formandsmøde med Teknisk direktør og planchefen ved Esbjerg Kommune, hvilket forventes etableret inden længe.

Møde i Byforum:

Aflyst pga. Corona/Covid-19, og udsat på ubestemt tid.

Biodiversitetsmøde:

Møde er afholdt online med ca. 20 deltagere, og der arbejdes videre med projektet, da der var positiv opbakning fra alle deltagere til at forsætte processen. Der indkaldes til endnu et møde via en Doodle i januar 2021. Referat fra første møde sendes rundt til lokalrådet.

4. Brev til Foreningerne ang. Årsmøde og Ungeråd

Brevet og kontakter til Foreningerne er udarbejdet og ligger klar til udsendelse inden Årsmødet i marts måned 2021.

Lokalrådet bakker op omkring et Unge Lokalråd og vil forsøge sig med nogle tiltag i 2021. Tanker, ideer og detaljer skal dog kvalificeres nærmere. Specifikt forsøger Lokal-rådet sig med kontakt til Forvaltningen vedr. skaterpark (AM) og SEPE vedr. aktiviteter omkring BKFC (VP).

5. Esbjerg Kommunes folkeskoler slippes løs:

Lokalrådet i Sneum-Tjæreborg har sendt et brev vedr. Esbjerg Kommune som frikommune på folkeskoleområdet. Formanden og Anja Mølgaard vil udarbejde et brev til EK og Jesper Frost på vegne af Bramming Lokalråd.

6. En borger har henvendt sig vedr. cykelstien ved bakkevejen. Vedkommende ønsker den flyttet til den anden side af vejen.

Næste møde afholdes onsdag d. 16. december, kl. 18:30.

Med venlig hilsen

Torben Kjær Andersen
Formand