Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Referat af møde den 18. september 2019

af | 18. sep 2019 | Afholdte møder

Referat af lokalrådsmøde den 18. september 2019 på Bramming Banegård.

Dagsorden/referat

Deltagere: Jørgen Holberg (JH), Jørn Bonde (JB), Jørgen Pedersen (JP), Pahl Junkuhn (PJ), Torben Kjær Andersen (TKA), Karina Rimmen (KR), Jeppe Dahl Nielsen (JDN) og Hans A. Sørensen (HAS).

Afbud: Erling Lauridsen (EL), Michael Ries (MR), Hans Juhl Hansen (HJH) Referent: Hans A. Sørensen (HAS)
Der er følgende punkter til dagsordenen:

1. Godkendelse af referat fra lokalrådets møde den 19. juni 2019.

Referat blev godkendt uden anmærkninger.

2. Orientering ved formanden.

Formanden og Torben har haft et positivt møde med Miljø og Teknik vedr. slyngning ved Høe bæk. Projektet forventes igangsat 2020.

Kloakseparation på Tværsigvej, Lunagård og Kildeparken starter foråret 2020. Ansøgningsfrist til Puljen for lokale projekter er 01-10-2019.

Der har været afholdt et møde vedr. pladsmangel i Fitness centeret, hvor forskellige oplæg/forslag blev drøftet. Konklusionen er at SEPE har bolden til at indkalde til næste møde.

Renovering af søen ved Nygårdsparken er en smule forsinket ift. Tidsplanen. Der er rundsendt invitation til Landsbytopmøde på Fyn.
Formanden tager fat i SSP i Bramming mht. fremtidige aktiviteter.

3. Opfølgning på strategiplanen for Bramming samt kommuneplanstrategien.

Status er at Lokalrådet har fremsendt materiale til Strategisk Udviklingsplan. Der har også være møde vedr. Kommuneplanstrategien, hvor der blev opfordret til markeds- føring af Bramming, og alle de muligheder byen har at byde på.

4. Evt. af indvielsen/folkemødet den 13. september 2019 samt drøftelse af muligheden for fremtidig afvikling af foreningernes dag.

Stor tak fra formanden for indstilling til ”skulderklap” og til arbejdsgruppen for den store indsats ifm. indvielsen af skøjtesøerne, der var en stor succes med ca. 600 pers. Der var mange byrådspolitikkere til stede på trods af afholdelse en fredag aften i den ”bedste sendetid”.

Et forslag ifm. fremtidig afvikling af foreningernes dag blev drøftet, og i den forbindelse blev muligheden for et projekt omkring anlægget drøftet som en mulighed.

5. Linje 10/studie 10 i Bramming.

Der er på rygtebasis kommet Lokalrådet for øre, at Linje 10 i Bramming muligvis skal lukkes. Vi følger sagen tæt.

6. Masterplan for skole- og fritidsområdet m.v. samt kommunens alternative tiltag i området ved centret.

Materiale er indsendt såvel til Strategisk Udviklingsplan, som til Økonomiudvalget ved Esbjerg Kommune. På trods af dette er der afholdt et møde mellem Esbjerg Kommune ved Arne Nikolaisen og Kaj Jensen omkring mulig køb af området ved Jensens Plante- skole ifm. etablering af ældreboliger i området, og dermed ikke følge de indstillinger + forslag som byen og lokalrådet har frembragt ved afholdte workshops ifm. den Strategiske udviklingsplan. Der er på ingen måde tale om ordentlighed set fra Lokalrådets side.

7.Status på by- og områdefornyelsesprojektet.

Der er ikke så meget nyt, men arbejdet i Skolegade er igangsat, og toiletforholdene ved Apoteket er uændret forsinket.

8. Udfordringer med handelslivet i Bramming – hvilken rolle kan lokalrådet spille i forhold til en forbedring af handelslivet i Bramming.

Karina Rimmen har på vegne af HHI opfordret til ideer eller input til bevarelse af det lokale handelsliv i Bramming. ALLE ideer og forslag er velkomne !!!

9. Deltagelse i det fælles lokalrådsmøde primo oktober i Gørding.

Mandag d. 7. oktober deltager Jeppe, Pahl, Jørn, Torben, Jørgen og Karina deltager fra Lokalrådet.

10. Byggeprojekt på Hellesvej.

Der er afholdt et møde med Esbjerg Kommune og en fælles besigtigelse af området, hvor argumenter pro vs. con blev frembragt igen. Lokalplanen er overholdt, men det kan politisk blive ændret, hvis man beslutter sig for dette?

11. Linjeføring af højspændingsmasterne.

Lokalrådet v/TKA vil udarbejde et skriv til den planlagte linjeføringen, der betragtes som meget uhensigtsmæssigt ifm. Strategisk udviklingsplan for Bramming.

12. Markedsføring af Bramming i kommunalt regi.

Der har været afholdt et møde med kommunikationschefen for Esbjerg Kommune, og der er igangsat flere tiltag ift. omtale og sikring af synlighed af Bramming som den 3. centerby i Esbjerg Kommune.

13. Afgørelse på klagesagen vedr. vaskehallen.

Lokalrådet har klaget over 3 ting ifm. placeringen af vaskehallen, hvor vi har modtaget en tilbagemelding + afgørelse vedr. ting, der ikke er klaget over? Uanset, så er der tale om en ”mystisk” sag, og der er ikke flere ankemuligheder, hvorfor sagen betragtes som afsluttet for nuværende.

14. Udnyttelse af lokalerne på Bramming Banegård, samt samarbejde med støttefor- ningens bestyrelse, og forslag til mødedato med bestyrelsen.

Kraftcenteret, der tidligere har haft til huse på Banegården, er uden information og varsling flyttet fra Banegården til Vindrosen? Der inviteret til møde onsdag d. 25. september eller mandag d. 30. september. Begge dage kl. 16:30-18:00, hvor vi drøfter situationen.

15. Evaluering velkomstambassadør koncept og årlige netværksmøder for velkomstambassadører.

Vi har modtaget en henvendelse fra Esbjerg Kommune vedr. interesse ± fremover. Lokalrådet ser positivt på projektet og ønsker fortsat velkomstambassadører, men har ikke indblik i detaljerne p.t., hvorfor vi gerne bakker op om årlige netværksmøder. Karina Rimmen tager kontakt vedr. projektet + opslag til www.boibramming.dk

16. Ansvarsmatrice/matrix for lokalrådet.

Der laves et oplæg/udkast af Jørgen Holberg + undertegnede, der rundsendes til alle medlemmer af Lokalrådet før næste møde.

17. Status p.t. på økonomien i lokalrådet.

Kassereren præsenterede regnskabet for året til dato og økonomien ser fornuftig ud.

18. Evt.

Torsdag d. 3. oktober, kl. 08:15 er der møde i styregruppen vedr. drift + omkostninger ifm. Bramming Banegård, hvor TKA deltager.

Jørgen Holberg / Hans A. Sørensen Lokalrådsformand / Lokalrådet (KLG)