Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Referat af møde den 19. februar 2020

af | 19. feb 2020 | Afholdte møder

Referat af lokalrådsmøde onsdag den 19. februar 2020 kl. 18.30 på Bramming Banegård.

 

Deltagere: Torben Kjær Andersen (TKA), Jørn Bonde (JB), Jeppe Nyhse Dahl (JND) og Michael Ries (MR), Karina Rimmen (KR), Hans Juhl Hansen (HJH), Michael Gregersen (MG), Anja Mølgaard (AM), Frank Tøstesen (FT), Mikkel Jørgensen (MJ), Hanne Pontoppidan (HP), Villy Petersen (VP), Hans A. Sørensen (HAS).

Afbud:

Referent: Hans A. Sørensen (HAS)

Der er følgende punkter til dagsordenen:

1. Godkendelse af referat fra lokalrådets møde den 15. januar 2020 (tidl. fremsendt).

Referat blev godkendt uden bemærkninger.

2. Orientering ved formanden.

Der er fremsendt høringssvar fra lokalrådet vedr. Fritid og Idræt og vi afventer det videre forløb og tilbagemelding fra Esbjerg Kommune.

Ligeledes er der fremsendt høringssvar (version 2) vedr. masteføringen Endrup-Grænsen, og her afventes også tilbagemeldinger.

Formanden har været inviteret til møde vedr. etablering af Jysk i Bramming, og det var et positivt møde, og der er gode chancer for at de kommer til byen inden udgangen af 2021. Kommunen arbejder på at fremskynde processen. Der ligger en option på en placering ved siden af Jem & Fix (ud af byen).

Mht. Rema 1000 så er der fortsat forskellige løsninger i spil, men ingen konkrete planer eller alternativer.  Der er overraskende stille omkring projektet, og lokalrådet hører ikke meget p.t.

I byforum har der været drøftet forskellige detaljer, men ingen konkret tiltag.

Styregruppen for byfornyelsesprojektet har afholdt møde, og der er måske muligheder om forlængelse af ordningen med blomsterkasser/kummer alligevel.

Lægegrunden blev også drøftet, og den er privatejet og til salg, men ingen midler til at købe.

Der har været ønske om etablering af en skaterbane i Bramming, men dette projekt er lukket og bliver ikke til noget p.t. Dette er ikke hensigtsmæssigt, da der søges tiltag for de unge, men lokalrådet vil arbejde på at få denne eller andre tiltag med i den kommende Master-plan for Bramming.

Der har været forslag om en graffitivæg i Bramming, og man er ikke helt sikker på behovet, så den er lagt tilbage til lokalrådet for yderligere undersøgelse og nye forslag.

Toiletterne på torvet er færdige, og det er blevet rigtig godt.

Der har være kigget på forskellige forslag ifm. krydset i Bramming, men der er skrinlagt og midlerne kan dirigeres til andre formål, f.eks. den røde belægning på vejen som hastighedsbegrænsende foranstaltning.

Skolegade er næsten afsluttet, og projektet afventer nr. 9a før fortov færdiggøres.

Gårdforbedringsprojektet mellem Nørre- & Skolegade er under udarbejdelse. Der er lavet en midtvejsevaluering, hvilket er godkendt.

Lokalrådet har modtaget et forslag til etablering af 2 x Flex-fodboldbaner i Bramming fra en borger, og lokalrådet ser positivt på dette, og det kan passende koordineres, også mht. placering, med andre gode tiltag af lignende slags i byen.

Strategisk udviklingsplan er vedtaget og ligger til politisk høring, og lokalrådet følger det nøje. Herunder også lokalplan og ny trafikplan, og lokalrådet vil udvælge og prioriterede indsatsområder.

3. Status i forhold til årshjulet (årshjulet tidl. fremsendt)

 Årshjulet blev gennemgået.

Der har været afholdt møde med Drift & Anlæg, hvor MR + HAS repræsenterede lokal-rådet.  Der kommer præsentation og referat fra mødet, og det rundsendes til mellemmer i lokalrådet i forlængelse.

Der afholdes Årsmøde i Vejrup med indlæg fra Hanne Tanvig, og TKA + KR deltager.

Møde med Esbjerg Byfond er udsat på ubestemt tid.

4. Status vedr. Bramming banegård

 Der er søgt midler og bevilliget penge til handicapvenlig adgang til mødelokalerne. Lokalrådet afventer svar fra Forvaltningen om det videre forløb.

5. Status på ansvarsfordelingsskema (skema tidl. fremsendt).

 Det blev aftalt, at alle medlemmer af lokalrådet sender input til sekretæren inden næste møde.

6. Evt.

Lokalrådet har modtaget en henvendelse fra Bramming Tennisklub vedr. udbedringer i området ved klubben, og der er allerede søgt fonde.

Der er kommet en kontakt vedr. opsætning af postkasser / Swipbox i Bramming, og lokalrådet har henvist til kommunen, der er ansvarlig for dette.

Næste møde afholdes onsdag d. 18. marts, kl. 18:30.

Med venlig hilsen

Torben Kjær Andersen
Formand