Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Referat af møde den 20. december 2017

af | 20. dec 2017 | Afholdte møder

Referat fra lokalrådsmåde onsdag den 20. december 2017 på Bramming Banegård

Afbud: Ingen

1. Godkendelse af referat fra sidste lokalrådsmøde den 15. november 2017.

 Referatet blev godkendt.

2. Orientering ved formanden.

Grethe M. Justesen Fonden forventes at se positivt på vores ansøgning om støtte til:
Flytning af blodbøgen, som står ved det gamle rådhus. Et tv til banegården, samt støtte til Bramming Kosmorama i forbindelse med anskaffelse af lyspult.
Der er givet spiritusbevilling til Jernbanecafeen – i første omgang på et halvt år. Salget af byggegrunde i Esbjerg kommune går godt, og der er nu etableret en hjemmeside, hvor evt. købere har lettere ved at finde og se hvor der er grunde til salg.

3. Informations-og dialogmøde med Vej og Park i 2018.

Tirsdag den. 6. februar 2018 er der møde med samtlige lokalråd fra det gamle Bramming Kommune og Vej & Park.
Pahl, Jørgen Pedersen og Jørgen Holberg deltager.

4. Opfølgning fra mødet i Bramming byforum den 7. december 2017.

Belysningen er desværre stadig ikke på plads under viadukten. Forhåbentlig findes der en afklaring i januar.
Ansøgningen fra J. T. Iversen om at lave beboelse i noget af ejendommen er stadig ikke på plads. Bramming Byforum vil dog             arbejde positivt på sagen. I forbindelse med byfornyelse – projekterne, skal projektmedarbejder Kirstine Dagnæs-Hansen have et kontor stillet til rådighed. Vi foreslår, det bliver på Banegården, evt. på biblioteket, så vi sparer et dyrt lejet lokale i midtbyen.

5. Planlægning af datoer for afholdelse af lokalrådets møder i 2018.

Onsdag den. 17. januar.
Onsdag den. 21. feb.
Onsdag den. 21 marts.
Onsdag den. 18. april.
Onsdag den. 16. maj.
Onsdag den. 20. juni
Onsdag den. 19. september.
Onsdag den. 17. oktober.
Onsdag den. 21. november.
Onsdag den. 19. december.

6. Opfølgning og status på projekt Bramming banegård, herunder styregruppemødet den 22. november 2017.

  • Borgerservice har pænt fremmøde og fortsætter.
  • Cafeen er i positiv udvikling. Der er indgået aftale med Birkevangen om madleverancer og der er indført ”mandagsspisning”.
  • Aftalen mellem Bramming Banegård og Banedanmark er stadig ikke på plads.
  • Lokalrådet har anmodet kommunen om at udarbejde principper for udlån/udleje af lokaler.
  • Pahl og Michael Ries repræsenterer lokalrådet ved disse møder, som finder sted den 3. mandag i hver mdr. kl. 19.30
  • Støtteforeningen har gang i forskellige aktiviteter. Bl.a. en ungedag med forskellige spil, mandagsspisning m.m.
  • Status vedr. projektet om udarbejdelse af masterplan for Bramming.

7Status vedr. projektet om udarbejdelse af masterplan for Bramming.

Esbjerg kommune ser positivt på at den selvbestaltede arbejdsgruppe fortsætter sammen med repræsentanter fra forvaltningen med at få skitseret Materplanen. Esbjerg kommune vil gå i gang med at udforme kommissoriet og i sidste møde i 2017 var Esbjerg kommune repræsenteret med Morten Harder samt Peter Bagge.

8. Fortsættelse fra mødet den 15. november 2017 vedr. budgetforslagsemner.

Emnerne fra det sidste lokalrådsmøde fastholdes og evt. nye punkter/emner medtages til det første lokalrådsmøde i 2018.

9. Nye medlemmer af lokalrådet.

Alex Kjær udtræder at lokalrådet med virkning fra 31. december 2017. I stedet indtræder Erling Lauridsen, Plantagevej. Torben Kjær Andersen som for nylig indtrådte i lokalrådet repræsenterer tillige Fortunaskolen.
Golfklubben vil finde en repræsentant efter generalforsamlingen i februar 2018.

10. Evt.

Der har været tradition for at invitere de lokale politikere to gange årligt. Skal vi fortsætte med indkalde de lokale politikere og i givet fald skal antallet udvides med lokalpolitikerne fra Darum samt Hunderup/Sejstrup.
Endelig beslutning træffes i det første møde i lokalrådet i 2018.

Jørgen Holberg / Lise Vangsgaard

Lokalrådsformand / Sekretær