Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Referat af møde den 20. juni 2018

af | 20. jun 2018 | Afholdte møder

Referat af lokalrådsmøde onsdag den 20. juni 2018 kl. 17.30 på Bramming Banegård.

Afbud: Jørn Bonde og Niels Hauge.

Der er følgende punkter til dagsordenen:

 1. Godkendelse af referat fra lokalrådets møde den 16. maj 2018.

Referatet godkendt

 1. Orientering ved formanden.

Belysning langs Bakkevej indarbejdes formentligt i Esbjerg kommunes budget 2019.

Forlængelse af cykelsti ved Solgården indarbejdes forventeligt ligeledes i Esbjerg kommunes budget 2019.

Ændring af cykelstien ved Brammingborgvej – Størsbølvej medtages formentligt også i budget 2019.

Trafiksikring ved Nøråvej – Fiskerivej kommer ikke med i budget 2019, men vi vil stadig have fokus på det.

HHI er meget velkommen til at bruge logoet.” Bramming – altid på sporet”.

Angående renovering af søen ved Nygårdsvej er der et problem, idet det halve af søen er privat udstykket og den anden halvdel er Esbjerg kommunes.  Der arbejdes videre på sagen.

Esbjerg Kommune er gået i gang med at anlægge en ny grussti mellem Hedevej og Østergade.

 1. Opfølgning af punkter fra mødet med økonomiudvalget den 23. maj 2018.

I forbindelse med eventuel etablering af et ”unge” lokalråd, måske som forsøg i første omgang, var der positiv stemning.

Michael Ries vil tage kontakt til Michael Ulv Bøndergaard, SSP konsulent, Esbjerg Kommune.

Der er altid mulighed for at booke et opstartsmøde med en byggesagsbehandler, hvis man som selvstændig/privat skal i gang med et byggeprojekt.

Der henvises i øvrigt til referat fra mødet den 23. maj 2018 med økonomiudvalget.

 1. Status vedrørende projektet Bramming banegård herunder det videre forløb.

Samarbejdsaftalen mellem Bramming Lokalråd og Bramming Banegårds Støtteforening er nu på plads. Der bliver fremadrettet afholdt 2 møder om året mellem støtteforeningen og lokalrådet.

Pahl og Lise følger op på etableringen af booking af lokaler på hjemmesiden.

 1. Opfølgning fra dialogmødet med entreprenørafdelingen den 4. juni 2018.

Der henvises til vedhæftede referat.

 1. Status på sagen vedr. evt. etablering af vaskehal på grunden, hvor Super Brugsen tidligere havde forretning og som nu er lejet ud til Kirkens Korshær.

Der er et enigt Byforum og Lokalråd samt nogle byrådspolitikere i forhold til, at vi ikke er interesseret i at få en vaskehal etableret i midtbyen. Coop ønsker fortsat en vaskehal på grunden men sagen er endnu ikke færdig behandlet i Esbjerg kommune og lokalrådet afventer den politiske behandling som lokalrådet er blevet lovet.

 1. Status vedr. område- og byfornyelsesprojektet.

Der er nu gang i samtlige arbejdsgrupper, som vi kan følge nu og da i ugeavisen.

 1. Status vedr. afvikling af årsmødet i september 2018 samt valg til lokalrådet.

Foreningerne har allerede fået en invitation samt anmodning om udpegning af medlemmer til lokalrådet. Datoen bliver den 19. september.

 1. Masterplanen for Bramming.

Plan og Miljøudvalget har godkendt kommissorium for den strategiske udviklingsplan for Bramming.

 1. Ansøgning om midler fra fonde – udpegning af tovholdere i forbindelse med udarbejdelse af fondsansøgninger vedr. projektet vedr. belysning rundt om skøjtesøen.

Michael og Hans Anton vil kontakte Jesper Larsen i forbindelse med ansøgninger til f.eks. Syd Energi VækstPulje, SydBank, en lokal pulje m.m.

 1. Evt.

Intet.

Jørgen Holberg / Lise Vangsgaard

Lokalrådsformand / Sekretær