Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Referat af møde den 20. november 2019

af | 20. nov 2019 | Afholdte møder

Referat af lokalrådsmøde den 20. november 2019 på Bramming Banegård.

Deltagere: Jørgen Holberg (JH), Jørn Bonde (JB), Pahl Junkuhn (PJ), Torben Kjær Andersen (TKA), Jeppe Dahl Nielsen (JDN) og Michael Ries (MR), Jørgen Pedersen (JP), Hans Juhl Hansen (HJH), Hans A. Sørensen (HAS).

Afbud: Karina Rimmen (KR), Erling Lauridsen (EL)

Referent: Hans A. Sørensen (HAS)

Der er følgende punkter til dagsordenen:

1. Godkendelse af referat fra lokalrådets møde den 9. november 2019.

Referat blev godkendt uden bemærkninger.

2. Orientering ved formanden.

Der er blevet spurgt til den strategiske udviklingsplan, og hvorfor omfartsvejen ikke er omtalt. Der arbejdes i samarbejde med lokalpolitikkerne på, at få det med i planen.

Afskedsreception for Mogens Hansen fredag d. 6. december, og LR er repræsenteret ved minimum 2 personer.

Indvielse af bouldervæg i Bramming Kultur- & Fritidscenter mandag d. 2. december.

Møde med HHI skal aftales, og umiddelbart lægges der op til en dato i starten af det nye år.

Lokalrådet har modtaget en henvendelse fra Bramming Fjernvarme vedr. tidligere frembragte forslag til vedtægtsændringer, der er gældende hos Ribe Fjernvarme, og de er nu fremsendt igen.

Regning fra Esbjerg Kommune vedr. belysning ved skøjtesøerne er modtaget og betalt.

Lokalrådet arbejder på oprettelse af en grøn fritidsklynge i Bramming, og vil søge midler via tilgængelige puljer, fonde, mv.

Styregruppen for byfornyelsesprojektet har godkendt et tilskud til etablering af strømstik ved vandtårnet.

Etablering af ekstra parkeringspladser ved banegården er i fuld gang, og snart færdig.

3. Opfølgning fra mødet i Bramming byforum den 14. november 2019.

Der følger referat fra mødet, men på dagsordenen var bl.a. Nørregadeprojektet, og de mobile blomsterkasser, der umiddelbart ikke bliver forlænget i 2020 pga. økonomi EK.

Byforum vil arbejde videre med sagen sammen med andre forslag til forbedringer i området. Et andet punkt var den gamle lægegrund, hvor der uændret ikke er en plan/ afklaring. Skolegade 9 er blevet opkøbt afl EK.

4.  Opfølgning på sagen vedr. opførelse af 25 lejeboliger på Hellesvej.

Sagen har haft et meget langt forløb, men projektet er godkendt i Lokal- & miljøudvalget tirsdag d. 19. november på grundlag af lokalplansbestemmelser overholdes. Bygherre er forpligtet til at etablere kørevej fra Hedemarksvej til området.

5. Tanker og repræsentation i forhold til udarbejdelse af master for skole- og fritidsområdet.

Lokalrådet vil tage kontakt til relevante personer ifm.  Udarbejdelse af masterplan i 2020 for skole- og fritidsområdet, så der kan påbegyndes tanker og repræsentation ift. videre forløb.

6. Opfølgning fra bestyrelsesmødet i Bramming banegård, herunder projekter samt udlejning/udlån af lokaler.

Booking af tider via Esbjerg Kommunes hjemmeside / foreningsportalen undersøges mht. andre muligheder for tidsbestilling, der kan øge tilgængelighed + udlejning af lokalerne. Status vedr. handicapvenlig afgang til lokalerne på banegården blev drøftet.

Borgerservice blev drøftet, men fortsat ingen afklaring. Der vil blive oprettet en postafhentningsboks således borgere kan afhentes post fra borgerservice. Øvrige punkter fra mødet kan findes i referat fra mødet.

7. Placering af REMA 1000 i Bramming.

Lokalrådet er blevet kontaktet af HHI vedr. placeringen af REMA 1000 i midtbyen, og vi har gentaget og gensendt tidligere mail som svar retur.

8. Status på nye medlemmer til lokalrådet herunder årsmødet den 15. januar 2020.

Lokalrådet arbejder på, at finde nye medlemmer, da der er 4 ledige pladser i det nye år.

9. Velkomstmøde i Bramming den 21. januar 2020 for tilflyttere i byen.

Lokalrådet er repræsenteret ved Michael Ries og Jørn Bonde.

10.  Opfølgning fra mødet i styregruppen for by- og områdefornyelsen i Bramming.

Referat er vedlagt, og der er langt mellem møderne, men tingene følges med stor opmærksomhed.

11.  Informations- og dialogmøde med Drift og Anlæg den 4. februar 2020 herunder udpegning af 2 repræsentanter.

Lokalrådet ved Jørgen Pedersen og Pahl Junkuhn har udarbejdet en liste, der fremsendes til Drift & Anlæg suppleret med ikke realiserede punkter fra tidligere liste. I mødet deltager Michael Ries og Hans Anton Sørensen.

12.  Aktivitetsplan/arbejdsopgaver i lokalrådet – fordeling af disse.

Der afholdes et separat møde – dato aftales separat.

13. Evt.

Lisbet Rosendal har meddelt, at hun fortsat vil være web-master for LR hjemmeside.

Der har været afholdt et møde med Uge-Avisen v/Kristen Enevoldsen (JDN + TKA) og artikel følger medio december.

Lokalrådet får en henvendelse fra Jydske Vestkysten vedr. ”året der gik”.

Næste møde afholdes onsdag d. 18. december, kl. 17:30.

Jørgen Holberg         / Hans A. Sørensen

Lokalrådsformand  / Lokalrådet (KLG)