Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Referat af møde den 20. september 2017

af | 20. sep 2017 | Afholdte møder

Referat af møde den 20. september 2017

Afbud: Ingen

Der er følgende punkter til dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste lokalrådsmøde den 21. juni 2017.

Ingen bemærkninger til sidste referat.

2. Orientering v/formanden.

I forbindelse med nedlæggelse af ny vandledning i Nørregade, som nu er påbegyndt, ville det være oplagt og ønskeligt, at strækningen fra indkørslen til Solgården til Idrætsalle, vil blive ændret således, at det både bliver for cyklister og gående. Vi afventer tilbagemelding fra Esbjerg Kommune.
Renovering af viadukten er færdig fra Bane Danmark`s side, der mangler dog stadig lys m.m. som er Esbjerg Kommunes ansvar. Esbjerg kommune har meddelt, at dette arbejde forventes færdiggjort inden udgangen af 2017.
Der skulle nu være etableret bænke ved den gamle dyrskueplads.
Der har ikke været afholdt møder efter sommerferien i forbindelse med planerne for byfornyelsen. Bramming har fået bevilliget 250.000 kr til udførelse af en masterplan for Bramming By.
Kosmorama har pladsproblemer og søger om at udvide, hvad vi naturligvis støtter.
Der er ønsket nye flagstænger ind mod byen fra HHI. Der kan max bevilges 50 % af udgiften. Der er ansøgt om støtte fra puljen i Esbjerg kommune vedr. lokale projekter.
Der er rettet henvendelse fra Nordre Skole, om lokalrådet vil være dommer i et innovationsprojekt, der handler om at skaffe       turister til vores område, som eleverne i 8-9 klasse arbejder med. Jørgen Pedersen og Lise deltager den. 3. okt.
Trampestien ved den nye sø er etableret.

3. Status i forhold til antallet af medlemmer i lokalrådet.

Kaj Emil har sagt farvel til lokalrådet, for at bruge sin tid og energi på Banegårdens Støtteforening.
Der er kommet forslag om 2 nye medlemmer, som vil blive inviteret til næste møde den. 25. okt.

4. Henvendelse fra borger vedr. ændring af lokalplanen for Nørregade i Bramming.

Vedkommende ønsker at flytte sit firma og efterfølgende lave boliger i lokalerne.
Den nuværende lokalplan for den indre del af Bramming by indeholder ikke muligheden for at ombygge forretningslokaler   i stueplan til beboelse. Der er søgt dispensation for lokalplan som lokalrådet har støttet op om.

5. Opfølgning og status på projekt Bramming banegård.

Esbjerg kommune har i forbindelse med budgetlægningen for 2018 permanentgjort banegårdsprojektet i Bramming.
Driften af Bramming Banegård er lagt ind under lokalrådet.
Esbjerg kommune har bevilget 165.ooo kr årligt.
Jørgen Bonde og Michael Ries laver et oplæg til, hvorledes driften af Bramming Banegård kan se ud i fremtiden.

6. Budgetforslag 2018.

Skøjtesøen samt områderne omkring er godkendt af byrådet til en totalrenovering i 2018.
Banegårdsprojektet er permanentgjort og der er bevilget 250.000 kr. til udarbejdelse af en masterplan for Bramming by.

7. Politistruktur og dennes betydning for Bramming.

Vi håber selvfølgelig på, at Bramming Politi bliver bevaret.

8. Borgermødet i efteråret.

Der vil blive lagt en forespørgsel ind på vores hjemmeside, om der er interesse for et borgermøde i forhold til nabohjælp.

9. By portaler i Bramming.

Der bliver sat 2 byportaler op inden jul. En på Vardevej og en på Gabelsvej, og vi håber på, de lokale vil benytte sig af dem.

10. Flytte mødet i lokalrådet i oktober 2017.

Mødet flyttes fra den. 18. til den. 25. okt.

Evt.

Jørgen Holberg
Lokalrådsformand