Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Referat af møde den 21. februar 2018

af | 21. feb 2018 | Afholdte møder

Referat af lokalrådsmøde onsdag den 21. februar 2018 på Bramming Banegård.

Afbud: Torben Kjær Andersen

1. Godkendelse af referat fra lokalrådets møde den 17. januar 2018.

Godkendt

2. Orientering ved formanden.

  • Læge Grethe M Justesen – fond har sagt ja til delvis ansøgte – men der er tvivl om beløbsstørrelse samt hvilke emner, der gives støtte til. Fonden vil ikke give støtte til at flytte blodbøgen.
  • Mødet med vej og park`s driftsafdeling bliver afholdt den 4.06.2018 på Vadehavscenteret og der kommer en indkaldelse senere.
  • Der er ansøgningsfrist 1. april og til 1.10 til lokale projekter puljer
  • Der er lokalråds konf. på lørdag 24.2 5 deltagere fra lokalrådet er Torben, Jørn, Erling, Pahl og Niels.
  • Der arbejdes på byportalerne
  • Brugermøde i kultur og fritidscenteret 5 marts – Jørgen B og Jørgen H og Pahl
  • Erling blev ikke medlem i Esbjerg by fond
  • En borger har henvendt sig, ang. adgangs- og kørselsforhold ved regnvandssøen, men de bliver henvist til omkringliggende veje med hensyn til parkering af biler.
  • Oprydning af Skøjtesøen starter i marts.
  • Beskæring og oprydning af Høe bæk er i gang.

3. Drøftelse og godkendelse af nye vedtægter for lokalrådet, herunder afholdelse af årsmødet i 2018.

Drøftet – ændret og de fremsendes til Esbjerg kommune til godkendelse

4. Opfølgning og status på projekt Bramming banegård, herunder gennemgang af referat fra det sidste møde i bestyrelsen for Bramming banegårds støtteforening.

Pahl og Michael orienterede fra mødet – ref. kommer
Der blev fremlagt revideret budget og det blev godkendt
Der blev talt om generalforsamling og fremtid, og der var enighed om, at både Lokalrådet og Banegårdens venner rykker for en afgørelse af, hvem der skal varetage det officielle Bramming banegård, drift mm. så vi ikke har 2 grupper der nærmest arbejder med det samme.

5. Opfølgning fra mødet med Vej og Park den 6. februar 2018.

Der vil blive fremsendt ref. fra mødet senere. Jørgen redegjorde mundtligt for hvad der blev drøft og hvad der var gået igennem.

6. Evt. etablering af vaskehal på grunden, hvor SuperBrugsen tidligere havde forretning og som nu er lejet ud til Kirkens Korshær.

Det var der enighed om, var en rigtig dårlig ide, og hvis der skal være flere, burde den ikke ligge i bymidten

7. Fornyet drøftelse af punkter til mødet med Teknik og Byggeudvalget samt Økonomiudvalget.
Drøftet og der var ikke nye ideer –

8. Status vedr. område- og byfornyelsesprojektet.

Der ikke noget nyt, men koordinatoren er begyndt at bruge lokalerne
Arbejdsgruppen vedr. de grønne områder starter op i morgen.

9. Deltagelse i brugermøde vedr. Bramming Kultur- og Fritidscenter.

Deltagerne til Brugermødet blev Jørgen H, Jørgen B samt Pahl

10. Regnskab 2017 og budget 2018.

Fremlagt og vedtaget. Der var enighed om, at det nok er lidt ”overkilled” at lave budget for de små midler, vi har.

11. Evt.

Michael Ries

Lokalrådsmedlem