Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Referat af møde den 21 juni 2017

af | 21. jun 2017 | Afholdte møder

Referat af lokalrådsmøde onsdag den 21. juni 2017 kl. 19.00 på Bramming Banegård.

Afbud: Jørn Bonde og Villy Knudsen.

 Der er følgende punkter til dagsorden:

  1. Godkendelse af referat fra sidste lokalrådsmøde den 17. maj 2017.

Referatet blev godkendt.

  1. Orientering v/formanden.

I forlængelse af mødet den 23 maj 2017 mellem Esbjerg Kommunes økonomiudvalg og lokalrådet, blev det aftalt at lokalrådet i Bramming sammen med fornyet ansøgning fra ejeren af Storegade 15/Viadukten, udarbejder en anbefaling til, at området/vejen Viadukten undtages fra lokalplanen, således at der kan etableres boliger i stueetagen.

  1. Opfølgning fra borgermødet vedr. byfornyelse i Bramming.

Vi afventer nærmere referat.

  1. Drøftelse af referat fra mødet med økonomiudvalget.

Dansk Røde Kors, Bramming Afdeling, ønsker en sammenlægning af deres 2 forretninger (2 separate lokaler) til et lokale         på Vardevej i Bramming, men har fået afslag, da lokalplanen ikke rummer mulighed for at de kan sælge alle deres varer på adressen.

Lokalplanen for det pågældende område er ikke udlagt til detailhandel. Der skal tages endelig beslutning om ophævelse af lokalplanen i efteråret.

Lokalrådet har gjort Esbjerg Kommune opmærksom på, at der på Fortunaskolen, afdeling Bakkevej, er flere nedslidte undervisningslokaler og udendørsarealer. Der oplyses, at der er ved at blive udarbejdet en masterplan for skoleområdet, og den skal fremover danne grundlag for prioriteringen af anlægsmidler på skoleområdet.

Bramming Boligforening har nu købt det gamle rådhus af Esbjerg Kommune med henblik på at opføre ca. 30 boliger.

Grunden overfor Brugsen er stadig aktuel for Bramming Boligforening.

Der er klager over sagsbehandlingstider for byggetilladelser både i forhold til erhvervslivet, samt private. Der har været en pukkel af byggesager og sygemeldinger, men det skulle være løst nu, og behandlingen ligger på 3-4 uger.

Skøjtesøen er stadig på vores ønskeliste. Den kommer nu til at indgå i budgetforhandlingerne som et udviklingsforslag. 

  1. Henvendelse fra Esbjerg kommune vedr. evt. lokalrådets overtagelse af driften af Bramming banegård, herunder evaluering af mødet den 8. juni 2017 samt lukning af cafeen.

Desværre var der ikke den store opbakning fra Brammings borgere i forbindelse med mødet i Kosmorama den 8 juni.

Der er bred enighed i lokalrådet om, at det ville være mere end ærgerligt, hvis Bramming Banegård lukker og slukker, og så bare skal stå tom og måske forfalde, specielt nu hvor byfornyelsesprogrammet går i gang.

Lokalrådet var også enige om, at vi ikke kunne gå ind i dette projekt.

Vi har valgt at udarbejde et nyt forslag til Esbjerg Kommune, som skal være retur senest den 30 juni 2017, så må vi afvente hvad reaktionen bliver på det.        

  1. Opfølgning fra mødet med entreprenørafdelingen.

         Se referat

Ang. rågeproblemet er der blevet skudt rigtig mange. Ca. 1000 ved Remisen og 30-40 stykker ved Kalmargården.

Jørgen Holberg / Lise Vangsgaard

Lokalrådsformand / Sekretær