Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Referat af møde den 21. november 2018

af | 21. nov 2018 | Afholdte møder

Referat af lokalrådsmøde onsdag den 21. november 2018 kl. 19.00 på Bramming Banegård.

Dagsorden/referat

 

Afbud/fraværende: Jørn Bonde, Erling Lauridsen og Lise Vangsgaard

Der er følgende punkter til dagsordenen:

  1. Godkendelse af referat fra lokalrådets møde den 30. oktober 2018.

Referatet blev godkendt.

  1. Orientering ved formanden.

Orientering følger under dagsorden punkter.

  1. Status vedr. en evt. opførelse af vaskehal i Bramming midtby.

Bestyrelsesmøde i Coop/OK Benzin torsdag d. 22. november ’18, hvor vaskehallen er på dagsorden. Hvis Jørgen H. ikke har hørt fra direktøren kort efter mødet vil der rykkes for svar. Såfremt resultatet falder negativt ud ift. lokalråds ønske, så overvejes en klage via advokat + planklagenævnet fra Lokalrådet + Torben K.A. Et nyt klagepunkt ud over de 2 kendte er dukket op, hvilket vil blive frembragt/anvendt om nødvendigt.

  1. Strategisk udviklingsplan for Bramming.

Et vigtigt punkt til strategisk udviklingsplan, som ikke er nævnt i fremsendte materiale / mail er skoleprojektet, hvilket skal med. Det påtænkes at stedet for afvikling af møde i uge 4-2019 gerne må være lidt utraditionelt, men funktionelt, da det er vigtigt med så stor + bred opbakning/fremmøde som muligt. Nuværende formand Hans Kjær stopper, og der skal findes en ny, hvilket må forventes at blive den nye direktør for Teknik&Miljø.

Et andet vigtigt punkt er fremtidig varmeforsyning i Bramming, der også skal nævnes. I forbindelse med projektet arrangerer Kristian Bransager en række møder i Bramming og i den forbindelse søges kontakter/personer for at give et godt billede af byen, og der er peget på: Jørgen Holberg, Torben Kjær Andersen, Pahl Junkuhn & Dennis Nielsen (XL).

  1. Budgetforslag til budgetåret 2020.

Niels, Jørn og Erling har udarbejdet et fint materiale inkl. økonomiske overslag (se bilag – 4 sider), hvilket blev fremlagt + drøftet.

  1. Dialogmøde med Vej og Park primo 2019.

Jørgen P. + Pahl har udarbejdet en ”long-list” (se mail), der fremsendes forud for mødet primo 2019. Der fremskaffes billeder som supplerende information/dokumentation. En tilføjelse til listen er renovering af broen v/Sønderparkens regnvands sø.

  1. Opfølgning på Esbjerg kommunes forventede nedlæggelse af borgerservice i Bramming og Ribe.

Forventet nedlæggelse af Borgerservice i Bramming + Ribe er kommenteret via åbent brev i Uge-Avisen v/Michael Ries. Der opfordres til at alle medlemmer af lokalrådet hjælper med indsamling af ros/ris ifm. opstart af forsøgsperioden i 2019, så alle eller flest mulige meldinger/reaktioner bliver registreret og kan videregives til Esbjerg Kommune, så det ikke hedder sig, at de ikke har været bekendt med disse før konklu-sion og endelig beslutning.

  1. By- og områdefornyelsesprojektet herunder tilbagemeldinger på ansøgninger i forbindelse med tilskud til belysning rundt om søerne.

Der afholdes informations- og status møde for de forskellige projekter onsdag d. 28. november 2018 på Postgaarden i Br., hvor medlemmer fra lokalrådet er velkommen. Ifm. renovering af skøjtesøerne er der bl.a. også godkendt/bevilliget en ny sti, samt forbedringer/ændringer hos spejderne omkring udendørs ”scenen”. Mht. fundraising vedr. belysning er der af flere gange sendt mails til såvel Esbjerg kommune officielle mailadresse og direkte til Teknik & Byggeudvalg, men endnu ingen bekræftelse for modtagelse, så der prøves igen sammen med forsøg på et opkald på telefonen.

  1. Opfølgning fra mødet med bestyrelsen for støtteforeningen for Bramming banegård.

Positivt møde med bestyrelsen fra Banegårdens støtteforening, og enighed om fælles indsats for øget aktivitet. Der blev drøftet og frembragt flere forslag, der kan forfølges.

  1. Evt.

Datoer for lokalrådsmøder 2019 ønskes.

Afskedsreception for Jesper H. Larsen i Ribe Fritidscenter fredag d. 14/12, kl. 12:30.

Nytårskur HHI i Kosmorama, Bramming torsdag d. 24/1-2019, kl. 18:00

Jørgen Holberg         / Hans A. Sørensen
Lokalrådsformand / Lokalrådet (KLG)