Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Referat af møde den 21. oktober 2020

af | 21. okt 2020 | Afholdte møder

Referat af lokalrådsmøde onsdag den 21. oktober 2020 kl. 18.30 på Bramming Banegård.

Deltagere: Torben Kjær Andersen (TKA), Michael Ries (MR),  Jørn Bonde (B), Jeppe Nyhse Dahl (JND), Frank Tøstesen (FT), Hans Juhl Hansen (HJH), Anja Mølgaard (AM), Karina Rimmen (KR), Villy Petersen (VP), Hanne Pontoppidan (HP), Mikkel Jørgensen (MJ), Hans A. Sørensen (HAS).

Afbud:

Referent: Hans A. Sørensen

Der er følgende punkter til dagsordenen:

1. Godkendelse af referat fra lokalrådets møde den 16. september 2020

Referat blev godkendt uden bemærkninger.

2. Orientering ved formanden.

Bramming er sammen med 10 andre byer indstillet til Danmarks smukkeste stationsby, og der kommer opslag i aviser og andre steder omkring afstemningen, hvor man skal gå på hjemmesiden www.historiskehuse.dk med start d. 29. oktober 2020.

Byforum er aflyst, og der er ikke fremsat ny dato.

Lokalrådet har modtaget en erklæring om indhentelse af børneattest fra Esbjerg Kommune. For fortsat at være berettiget til at låne kommunale lokaler iht. Folkeoplysningsloven skal foreningen en gang om året erklære, at foreningen indhenter lovpligtige børneattester i det omgang, det er påkrævet. Formanden sørger for dette inden for deadline 5. november 2020.

I sommers gik en række lokale fonde og Esbjerg Kommune sammen om at etablere den såkaldte kulturelle ungdomsfond www.kuuf.dk, som har til formål at give unge mulighed for at gennemføre de kulturelle aktiviteter, de drømmer om, og som skaber god oplevelser og fællesskaber. At give unge indflydelse og ansvar til at træffe beslutninger om, hvilke aktiviteter der skal prioriteres og have økonomisk støtte samt at styrke engagement og ildsjælene hos unge. Der opfordres til at søge, og der kan hentes assistance hos Landdistrikskonsulent / fundraiser, Ann Caroline Hansen. Lokalrådets forenings- og institu-tionsrepræsentanter bedes viderebringe dette til deres respektive baglande.

Lokalrådet vil undersøge muligheder og interesse for etablering af et ungeråd i Bramming ved at genetablere den tidligere gruppe omkring skaterbanen samt inkludere de unge , hvad der er vigtigt i Bramming i fremtiden. Der inviteres via henvendelser til foreningerne ifm. Årsmødet i lokalrådet.

3. Fællesmødet i Darum med Lokalråd i gl. Bramming Kommune onsdag d. 4. november :

Punkterne fra lokalrådet blev gennemgået og tages med til mødet, hvor Michael Ries, Frank Tøstesen, Jeppe Nyhse Dahl, Torben Kjær og Hans A. Sørensen deltager.

4. Møde på Esbjerg Hovedbibliotek i Storm P- salen mandag d. 2. november 19.00 vedr. Biodiversitet i EK

Lokalrådet stiller med 3 personer Mikkel Jørgensen, Torben Kjær og Hans A. Sørensen.

5. Opfølgning på alle de løse ender:

5.1: Rema:

Der skal en kommuneplanændring igennem for at muliggøre etableringen, men ellers er der ikke meget nyt i sagen.

5.2: Aldi:

Der er en uheldig situation omkring Aldi pga. støjskader i området, og der kører en klagesag hos Esbjerg Kommune.

5.3: Aflastningscenter

Det kan blive en realitet med et aflastningscenter ved Vardevej alligevel ifølge Esbjerg Kommune, hvilket Lokalrådet har taget til efterretning. Formanden er efterfølgende inviteret til skypemøde 26. oktober med Forvaltningen, HHI og Byforum.

5.4:  Helhedsplanen

Der arbejdes på, at helhedsplanen skal deles i to lokalplaner, så byggeriet af et nyt sundhedshus kan komme i gang.  Der åbnes desuden for, at nye aktiviteter omkring Kultur- og Fritidscenteret kan etableres tidligere i forløbet. Udvalget vil også have, at Bakkevejens Skole skal omfattes af en rammelokalplan. Lokalrådet ser gerne at der afholdes en workshop for skoleområdet.

5.5: Braminoen

Der er dialog med direktøren for Bramming Egnsmuseum Søren Byskov omkring projektet, men vi afventer fællesrådsmødet.

5.6: Detailhandel

Der ligger en detailhandels analyse for Bramming fra 2010, hvilket måske kunne give afsæt / inspiration til en ny projektudarbejdelse for byen anno 2020, og det vil blive undersøgt og eventuelt fremlagt for landdistriktskonsulent Ann Caroline Hansen. Lokalrådet ser gerne indarbejdelse af en købekraftsanalyse for Bramming, der kan bruges aktivt til at motivere sunde butikker i andre byer til at få øjnene op for opstart i Byen.

6. Årsmødet, indkaldelse af kandidater ved rund sendelse til foreningerne.

Lokalrådet påbegynder forarbejdet til årsmødet i 2020, der forventes afholdt i marts måned.

7. Årsmødet, indkaldelse af kandidater ved rund sendelse til foreningerne.

Lokalrådet påbegynder forarbejdet til årsmødet i 2020, der forventes afholdt i marts måned.

Næste møde afholdes onsdag d. 18. november, kl. 18:30.

Med venlig hilsen

Torben Kjær Andersen
Formand