Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Referat af møde den 24. januar 2017

af | 24. jan 2017 | Afholdte møder

Referat møde den 24/1-17 – Skøjtesøen i Bramming

Mødedeltagere:

Jørgen Holberg – Lokalrådet, Jes Seerup Møller – Borgmesterkontoret, Kristine Dagnæs-Hansen – Kommune & Byplan, Nina Gandrup Bundesen – Entreprenøren, Lene Andersen – Børn & Kultur Sekretariat, Karin Stig Olsen – Børn & Kultur Sekretariat.

Lene Andersen bød velkommen.

Karin Olsen gengav kort oprids af sagen og baggrund for mødet.

Herefter var der snak rundt om bordet omkring vigtigheden af skøjtesøen, ishockeysøen og hele området ved de 2 søer samt mulighederne for fremtiden.

Klimaændringer har medført, at det ikke er ret ofte at søerne fryser til således der kan skøjtes på dem, men de og området har en høj herlighedsværdi for Brammings borgere. Det er et af byens vartegn og tørlæggelse af søerne vil skabe modstand/uro. Lokalrådet bliver presset af borgerne, der ønskes handling.

Søerne er fyldt med bladaffald og trænger til grundig oprensning, hvilket vil beløbe sig til 3-400.000 kr., derudover er flisebelægningerne rundt om søerne og trapperne ned til søerne er i dårlig forfatning.

Hvis skøjtesøen oprenses og der ikke gøres yderligere, vil problemet opstå igen om 4-5 år, pga. alle de store træer omkring søen.

Der er tæt bevoksning ved Ishocheysøen. Da der samtidig er underløb til Skøjtesøen kan det tænkes, at noget af det, der stopper Skøjtesøen til, kommer fra Ishockeysøen.

Lokalrådet er indstillet på nytænkning af området, hvis området bevares. Jørgen fortæller, at mange af Brammings idrætsforeninger har et ønske om at kunne bruge området til aktiviteter, ligeså SEPE som driver Kultur & Fritidshuset.

Lene orienterede om, at grundet beløbets størrelse, så kræver det en ansøgning til Budget 2018.

Slutteligt kom man på mødet frem til at 4 scenarier/alternativer skal beskrives til brug for Lokalrådets møde med Teknik & Byggeudvalget den 21/4-17, med henblik på frembringelse af udviklingsforslag til Budget 2018.

Scenarier til beskrivelse:

    1. Søerne og området fortsætter som hidtil, græsset slås og bevoksningen studses.
    2. Der sker renovering af trapper og stier, buske og træer nedskæres.
    3. Søen oprenses, der kommer nye trapper, stierne renoveres og størstedelen af træerne fjernes.
    4. Søen oprenses, der kommer nye trapper, der skabes bedre plads på stierne og opholdspladser. Hele strækningen kunne indbyde til træning/motion med naturredskaber og løbestier evt. med lys. Der kunne her eventuelt indgås et samspil med Byfornyelses-programmet, muligvis kunne Kultur & Fritidscentret også tænkes ind.Lene orienterede om, at der på anlægsbudgettet, nok først er midler i 2020, men det kan overvejes om arbejdet kan deles op i etaper, således noget tages på driften i årene op til 2020.
  • Tine Meide Kierkegaard – Vej & Park er efterfølgende blevet orienteret om mødet og indhold. Tine har påtaget sig opgaven med at udarbejde beskrivelser af de forskellige scenarier til brug for mødet mellem Lokalrådet og Teknik & Byggeudvalget den 21. april 2017.
  • For alle 4 scenarier gælder det, at der vil ske en forøgelse af driftsudgifterne, hvis søerne skal vedligeholdes, således de ikke tørlægges.