Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Referat af møde den 30. oktober 2018

af | 30. okt 2018 | Afholdte møder

Referat af lokalrådsmøde tirsdag den 30. oktober 2018 kl. 19.00 på Bramming Banegård.

Dagsorden/referat

 

 

Afbud: Karina Hillerup Rimmen.

1. Godkendelse af referat fra lokalrådets møde den 12. september 2018.

Referatet blev godkendt.

2. Orientering ved formanden.

I forbindelse med Darum lokalråds årsmøde d. 11.11, hvor Steffen Damsgaard, som er formand for Landdistrikternes Fællesråd, giver et oplæg, deltager Karina Rimmen, Hans Anton Sørensen og Jørgen Pedersen. 

I forbindelse med oprensning af søen ved Nygårdsparken/Engparken, forventes der afholdelse af en extra generalforsamling i grundejerforeningen, hvor man evt. vil give afkald på deres halvdel af søen, hvorefter Esbjerg Kommune er villig til at oprense søen.

Der vil blive arbejdet positivt fra flere politikere i Esbjerg kommune omkring toiletforholdene ved Bramming Banegård.

Trafikmålinger på Plantagevej er i gang, der afventes resultater derfra.

Lions Club, Bramming har henvendt sig til lokalrådet i Bramming og Gørding i forhold til opførelse af en shelter ved den røde bro i Terp. Lokalrådet er særdeles positiv stemt overfor dette udemærkede tiltag og håber på fleres shelters i Bramming om omegn.

I forbindelse med den kommende høje stigning af fjernvarmen i Bramming, bør det undersøges om der er andre alternative energiformer, herunder om Bramming bør sammenlægges med Din Forsyning.

Der er blevet bevilliget ny gadebelysning langs Bakkealle i 2019 .

3. Status vedr. en evt. opførelse af vaskehal i Bramming midtby.

Der har været afholdt møde mellem Coop og lokalrådet, hvor der bl.a. blev talt om alternativ beliggenhed m.m. Der er endnu ikke givet en byggetilladelse til Coop, så vi afventer sagens gang.

4. Strategisk udviklingsplan for Bramming.

Konsulentfirmaet COWI er valgt til at udarbejde en tids- og handleplan, samtidig vil der blive afviklet  workshops og borgermøder.

5. Budgetforslag til budgetåret 2020.

Niels, Jørn og Erling udformer et oplæg til forslag til næste møde d. 21. nov.

6. Opfølgning fra formandsmødet med lokalrådene.

Bramming Lokalråd oplever udfordringer med at få udpeget de foreningsrepræsentanter til lokalrådet, som vedtægterne forudsætter.

Der skal udpeges en ny landdistriktskonsulent i stedet for Jesper H Larsen.

 7. Bramming banegård samt mødeafholdelse med bestyrelsen for støtteforeningen.

Fastsættelse af takster for lokaleudlejning på Bramming Banegård er stadig ikke på plads. Michael Ries kontakter Kommunen.

Jørgen Holberg sender invitation til Støtteforeningen om et fælles møde den 21. nov. Kl. 18.30 – 19.30.

 8. Møde med de lokale byrådspolitikere inden årets udgang.

Beslutter at udsætte mødet til januar 2019.

 9. Afvikling af det sidste lokalrådsmøde i 2018.

Pahl og undertegnede arrangerer det sidste møde den 19 dec.

Undertegnede laver mødeplan for 2019.

 10. By- og områdefornyelsesprojektet herunder tilbagemeldinger på ansøgninger i forbindelse med tilskud til belysning rundt om søerne.

Der følges op vedr. belysning ved skøjtesøen. 

Visionerne omkring vandtårnet, som måske fremover skal benævnes energitårnet, er meget spændende, og der ønskes 5-6 kandidater, som har lyst til at medvirke til afvikling af en workshop i forbindelse med projektet.  

  • Forslag til affaldsplan 2019 – 2024 som er i offentlig høring.

Torben Kjær Andersen vil gennemse forslaget til affaldsplan og efterfølgende udarbejde et udkast til svar til Esbjerg kommune. Udkastet vil blive forelagt lokalrådet forinden.

  • Esbjerg kommunes forventede nedlæggelse af borgerservice i forhold til den personlige betjening.

Michael Ries udarbejder en skrivelse til kommunen og ugeavisen omkring sagen i forhold til lokalrådets holdning.

 

  • Indkomne indsigelser vedr. lokalplansændringer for Bramming midtby.

Der er til Esbjerg kommune indkommet adskillige indsigelser i forbindelse med høring af ændring af lokalplan for Bramming midtby. Lokalrådet har meddelt, at man ikke ønsker at der skal ske yderligere ændringer af lokalplanen, førend strategisk udviklingsplan samt byfornyelsesprojektet er tilendebragt.

  • Dialogmøde med Vej og Park primo 2019.

Pahl og Jørgen Pedersen udformer et oplæg til forslag til næste møde d. 21. nov.

  • Afskedsreception for landdistriktskoordinator Jesper H. Larsen, fredag den 14. dec. Kl. 12.30 i Ribe Fritidscenter.

 

Jørgen Holberg / Lise Vangsgaard

Lokalrådsformand / Sekretær