Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Referat af møde den 8. maj 2019

af | 8. maj 2019 | Afholdte møder

Dagsorden/referat af lokalrådsmøde den 8. maj 2019 på Bramming Banegård

Afbud: Michael Ries + Pahl Junkuhn

Referent: Hans Anton Sørensen

 

Der er følgende punkter til dagsordenen:

1. Godkendelse af referat fra lokalrådets møde den 10. april 2019.

Referat blev godkendt uden anmærkninger.

2. Orientering ved formanden.

Niels Hauge er udtrådt af Lokalrådet, og Michael Ries tiltræder.

Opfordring til deltage ved Generalforsamling i Bramming Fjernvarme torsdag d. 23. maj.

Opfølgningsmøde vedr. projekt ”Vandtårn” torsdag d. 9. maj, kl. 16:30-18:00.

Møde med økonomiudvalget onsdag d. 29. maj v/Jørgen Holberg, Jørn Bonde + Hans A. Sørensen.

Der er mulighed for at søge midler hos Realdania ifm.  projekt ”underværker”. Der skal opnås min. 200 likes for at komme i betragtning.

Der har været møde onsdag d. 8. maj ifm. byfornyelsesprojektet, hvor Torben Kjær Andersen har deltaget og han gav et kort referat fra mødet til lokalrådet.

Torben Kjær Andersen er blevet udpeget til medlem af det stadsrådgivende organ i Esbjerg Kommune.

Det er ikke længere muligt for byer med over 4.000 indbyggere, at søge Esbjerg Kommunes pulje for lokale projekter.

De lokale politikere er inviteret til næste møde i Lokalrådet, hvor første runde i budgetudvalget er politisk behandlet.

3. Møde med økonomiudvalget den 29. maj 2019 herunder lokalrådets møde i juni 2019, hvor de lokale byrådsmedlemmer inviteres med henblik på afstemning af budgetforslag 2020.

Der er udarbejdet en liste med punkter til drøftelse ved mødet med økonomiudvalget.

Et af de større punkter er forslaget omkring ny(e) skole(r) i Bramming, hvor skolebestyrelsen også har skrevet direkte til Esbjerg Kommune.

4. Opfølgning fra mødet med Teknik- og Byggeudvalget den 5. april 2019.

Der var en kort gennemgang og status af de aktuelle projekter som lokalrådet har på frembragt. Det var overordnet et meget positivt møde.

5. Belysning ved skøjtesøen, herunder tilskud fra fonde samt indvielse af søerne m.v.

Indvielse er planlagt til lørdag d. 15. juni i første omgang, men skal bekræftes endeligt.

Omkostninger til indvielsen afholdes af Esbjerg Kommune.

6. Status vedr. Bramming banegård og efterfølgende møde med bestyrelsen for støtteforeningen for Bramming banegård.

Der er bevilliget kr. 68.000,- fra Esbjerg Kommunes pulje fra lokale projekter og kr. 38.000,- SE Vækstpulje til udskiftning af dobbeltdør ved mødelokalet Br. Banegård.

Der er udarbejdet en dagsorden til mødet.

7. Vision 2025 – velfærd som er i offentlig høring.

Torben Kjær Andersen har udarbejdet et udkast, der blev frembragt og drøftet.

Dokumentet bliver færdiggjort og videregivet til Esbjerg Kommune.

8. Opfølgning fra Work shop som blev afholdt i april 2019 i forbindelse med den strategiske udviklingsplan.

De fleste fra lokalrådet var til stede ved mødet. Der var en konstruktiv debat i løbet af aftenen, men der var et kritikpunkt, da der ikke var rundsendt input fra første workshop, så nye deltagere var bagud inden debatten gik i gang.

9. Evt.

SEPE v/Poul Carlsen har vist proaktiv interesse for nye tiltag, og der er dialog omkring muligheder.

Jørgen Holberg         / Hans A. Sørensen

Lokalrådsformand / Lokalrådet (KLG)