Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Referat af møde den 9. oktober 2019

af | 9. okt 2019 | Afholdte møder

Referat af lokalrådsmøde den 9. oktober 2019 på Bramming Banegård.

Dagsorden/referat

 

 

Der indkaldes hermed til lokalrådsmøde onsdag den 9. oktober 2019 kl. 19.00 på Bramming Banegård.

 

Deltagere: Jørgen Holberg (JH), Jørn Bonde (JB), Pahl Junkuhn (PJ), Torben Kjær Andersen (TKA), Karina Rimmen (KR), Jeppe Dahl Nielsen (JDN) og Michael Ries (MR), Erling Lauridsen (EL), Hans A. Sørensen (HAS).

Afbud: Jørgen Pedersen (JP), Hans Juhl Hansen (HJH)

Referent: Hans A. Sørensen (HAS)

1. Godkendelse af referat fra lokalrådets møde den 18. september 2019

Referat blev godkendt uden bemærkninger.

2. Orientering ved formanden.

P-Pladser ved banegården er på plads og kommunen påbegynder etablering.

Opfordring til Årets Forening i Danmark er videregivet.

Der er kommet flere Bramming billeder fra Thomas Reil ved Esbjerg Kommune, så Bramming kommer på kommunekortet.

Der kommer nye flagstænger til indfaldsvejene i Bramming.

Der følges op vedr. velkomstambassadører og det årlige opfølgningsmøde.

Invitation til dialogmøde med Drift & Anlæg med mulighed for deltagelse af 2 personer fra lokalrådet. Tidligere årlige møder med Vej & Park bliver ikke afholdt fremover, men bliver slået sammen med førstnævnte og altså til et samlet møde. Mødet afholdes den 4. februar 2020.

Lokalrådets holdning til enten lejligheder eller en vej på grunden, hvor den tidligere lægebolig var beliggende.

På seneste styregruppemøde kom der forslag til boligbebyggelse på området, men ifm. den strategiske udviklingsplan er der drøftet en ny vejføring på området. Efter drøftelse i lokalrådet afventes beslutning fra Esbjerg Kommune vedr. den strategiske udviklingsplan.

4. Opfølgning på sagen vedr. opførelse af 25 lejeboliger på Hellesvej.

Projekt + beslutning er sat i bero med baggrund i høringer, hvor forskellige detaljer skal undersøges nærmere.

5.  Status vedr. Esbjerg kommunes behandling af budgetforslag 2020 herunder budgetbesparelserne. Dagsordenspunkterne 5. og 6. skal drøftes som et samlet punkt.

Anlægsinvesteringsoversigten fra Esbjerg Kommune er modtaget, og der er desværre ikke afsat midler til Bramming.

Lokalrådet følger udviklingen tæt og vil forsøge at påvirke beslutninger alle steder muligt som hidtil, men der savnes + efterlyses ordentlighed på mange områder.

6. Masterplan for skole- og fritidsområdet m.v. samt kommunens alternative tiltag i området ved centret.

Skole-, daginstitutions-, og ældreområdet er igen-igen under behandling, og der er sendt protester fra Lokalråd, Støttegrupper, Borgere mv., samt lavet demonstrationer lokalt til fremsatte forslag.

Såfremt der ikke bliver afsat midler til masterplan 2020, så forfølges det uændret i 2021.

7.  Forslag til projektet/arrangementer som finansieres af by-puljen.

På sidste styregruppemøde opstod muligheden for at søge til lokale formål, og der er be-villiget penge til nye flag. Lokalrådet overvejer flere ting og der fremsendes ansøgninger til by-puljen på. Konkret tænkes en grøn fritidsklynge, midler til Foreningsdagen mv.

8.  Udfordringer med handelslivet i Bramming – hvilken rolle kan lokalrådet spille i forhold til en forbedring af handelslivet i Bramming.

Lokalrådet vil opfordre til et årligt møde mellem HHI + Lokalrådet, hvor man kan drøfter muligheder for fælles fodslag til lokale forbedringer på kort + lang sigt.

Der bliver afholdt et borgermøde i Bramming tirsdag d. 12.  november, kl. 18:00 med Rema 1000.  Sted for afholdelse er endnu ikke fastlagt. HHI er arrangør.

9. Opfølgning fra det fælles lokalrådsmøde den 7. oktober i Gørding.

Der følger et referat fra mødet inden længe. Næste års møde bliver afholdt i Darum.

10.  Aktivitetsplan/arbejdsopgaver i lokalrådet.

Forslag til fremtidig struktur og arbejdsfordeling blev fremlagt.

11. Fastsættelse af mødedatoer i 2020.

 KR udarbejder oplæg.

12.  Fastsættelse af dato for afholdelse af årsmøde i januar 2020 herunder arbejdet med kontakt til foreninger m.v. vedr. valg/indstilling af medlemmer/kandidater til lokalrådet. Der udtræder 3 af lokalrådet i 2020.

Lokalrådets årsmøde afholdes i 2020 onsdag d. 15. januar, kl. 19:00 på Banegården.

Kontakt til foreningerne aktiveres (min. 2 måneder før afholdelse). 

13. Opfølgning fra mødet i styregruppen for by- og områdefornyelsen i Bramming.

Skolegade er i fuld gang, og gårdforbedring ligeledes.

Der følger et referat fra seneste møde inden længe.

14.  Status p.t. på økonomien i lokalrådet.

Kassereren gav en status på økonomien, og der er ingen afvigelser.

15.  Nyt postnummer i Grimstrup.

Grimstrup lokalråd har sat sig for at undersøge muligheden for at ændre postnummer fra 6818 Årre, der ”peger” på Varde Kommune, hvilket kan give anledning til forskellige udfordringer. Der søges om skifte til enten 6740 eller 6705. Bramming Lokalråd ser positivt på dette.

16.  Evt.

Jørgen Holberg         / Hans A. Sørensen

Lokalrådsformand  / Lokalrådet (KLG)